Παρασκευή, 25 Φεβρουαρίου 2011

Αύξηση πιστώσεων και αλλαγές στα σχέδια βελτίωσης ανακοίνωσε ο Σκανδαλίδης


Την αύξηση των διαθέσιμων πιστώσεων για τα σχέδια βελτίωσης, από 285 εκ € σε 500 εκ € ανακοίνωσε, μεταξύ άλλων, σήμερα ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κ. Σκανδαλίδης μιλώντας σε δημοσιογράφους. Όπως εξήγησε ο υπουργός η κατανομή αυτών των κονδυλίων αφορά:........................

135 εκ € για καπνοπαραγωγικές περιοχές, 75 εκ € για νέους γεωργούς (από 50 εκ €), 270 εκ € για γεωργούς και κτηνοτρόφους εκ των οποίων τα 20 εκ. € θα δοθούν για ενίσχυση αγελαδοτρόφων γαλακτοπαραγωγής. Αυξάνεται, επίσης, το ύψος της προκαταβολής του ποσού με την οριστική ένταξη του έργου και από 20% που ήταν γίνεται 50%.

Ανακατανομές θα έχουμε και στα κονδύλια ανά περιφέρεια, ώστε να γίνει εφικτή η σύνδεση των σχεδίων βελτίωσης με τα «καλάθια αγροτικών προϊόντων κάθε περιφέρειας, όπως εξήγησε ο υπουργός. Έτσι από τα επιπλέον ποσά σε κάθε περιφέρεια θα διατεθούν οι εξής πόροι: 30 εκ € σε Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, 20 εκ € σε Δυτική Ελλάδα, 40 εκ € σε Κεντρική Μακεδονία, 10 εκ € σε Αττική, 20 εκ € σε Δυτική Μακεδονία, 30 εκ € σε Κρήτη, 20 εκ € σε Ήπειρο, 10 εκ € σε Νότιο Αιγαίο, 30 εκ € σε Θεσσαλία, 10 εκ € σε Βόρειο Αιγαίο, 20 εκ € σε Στερεά Ελλάδα, 10 εκ € σε Ιόνια Νησιά και 20 εκ € σε Πελοπόννησο.

Σύμφωνα με τον υπουργό οι αλλαγές στα σχέδια βελτίωσης έγιναν με προτεραιότητα, εκτός από την σύνδεσή τους με τα περιφερειακά καλάθια, να υπάρξουν συνδυαστικές οικονομικές δραστηριότητες, να ενισχυθεί η τυποποίηση και να δοθεί έμφαση σε προϊόντα που χρήζουν μεταποίησης. Οι δράσεις που θα ενισχύονται είναι:

* θερμοκήπια: υδροπονικά υψηλής τεχνολογίας, εξοικονόμησης νερού, μεγάλων αποδόσεων, ειδικών καλλιεργειών (πχ φράουλα- καρπούζι-πεπόνι-κολοκύθι-φασολάκι),
* κτηνοτροφία
* οπωροκηπευτικά «4 εποχών» (πχ πορτοκάλι-ροδάκινο)
* εξαγωγικές καλλιέργειες (πχ σαλιγκάρι-μανιτάρι)

Επίσης, υπάρχουν και νέες εντάξεις που αφορούν: θερμοκήπια προϋπολογισμού μέχρι 500χιλ. €, ελιά κλασικής φύτευσης, και νέες ποικιλίες ροδακινιάς

Όπως εξήγησε ο κ. Σκανδαλίδης, η αύξηση των πιστώσεων συνοδεύεται από βελτιώσεις στη βαθμολογία με σημαντική μείωση της βάσης των 40 μορίων, ενδεικτικά οι τροποποιήσεις αφορούν:

* νέους γεωργούς: 20 μόρια – φυτική παραγωγή, 25 μόρια – ζωϊκή παραγωγή
* λοιπούς γεωργούς: 25 μόρια – φυτική παραγωγή, 30 μόρια – ζωϊκή παραγωγή

Επίσης, καταργείται η βάση για τις περιφέρειες νησιωτικής Ελλάδας (Βόρ. Αιγαίο-Νότιο Αιγαίο-Ιόνια), καταργείται η επιμέρους βάση των 15 μορίων και υπάρχουν βελτιώσεις κριτηρίων βαθμολόγησης (πχ πρόβλεψη βαθμολογίας για νέους γεωργούς του 2006, αύξηση πριμοδότησης «πρώην» και «νυν» καπνοπαραγωγών, πυρόπληκτες περιοχές).

Όσον αφορά τον προγραμματισμό της αναδιατύπωσης αποφάσεων για την ανακοίνωση της νέας προκήρυξης, τα παρακάτω είναι ήδη έτοιμα ή ετοιμάζονται εντός της εβδομάδας:

* της ΚΥΑ σχετικά με τις αμοιβές μελετητών
* της προκήρυξης όσον αφορά την κατανομή στις περιφέρειες και τις κατηγορίες παραγωγών
* της απόφασης για τις δράσεις των Ομάδων Παραγωγών ώστε τα θερμοκήπια να φθάσουν στον προϋπολογισμό των 500.000€
* της απόφασης για την ένταξη νέων ποικιλιών ροδακινιάς και την ένταξη της ελιάς κλασικής φύτευσης στις επιλέξιμες καλλιέργειες
* της απόφασης για τη βαθμολογία των σχεδίων
* τη διαμόρφωση απλοποιημένων εντύπων αίτησης για τους παραγωγούς με σχέδια προϋπολογισμού μέχρι 50.000€
*

Επισημάνσεις της ΠΑΣΕΓΕΣ

Το θέμα των απαιτούμενων αλλαγών στα σχέδια βελτίωσης η ΠΑΣΕΓΕΣ το είχε ζητήσει εγκαίρως. Ειδικότερα με σχετική επιστολή της προς τον Ειδικό Γραμματέα, αλλά και την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, είχε επισημάνει τα εξής:

α) Αναγκαιότητα απλοποίησης των διαδικασιών σύνταξης των αιτημάτων και της βαθμολόγησής τους.

β) Κατάργηση των περιορισμών της ελάχιστης βαθμολογίας, ή μείωση των σχετικών ελάχιστων απαιτήσεων (κατάργηση ή μείωση της βαθμολογικής βάσης).

γ) Αναγκαιότητα επανακαθορισμού και απλοποίησης των κριτηρίων μοριοδότησης.

δ) Διευθέτηση τυχόν παραμενουσών εκκρεμοτήτων του νομοθετικού/κανονιστικού πλαισίου του μέτρου (π.χ. τελικοί πίνακες, υποδείγματα ειδικών περιπτώσεων κλπ).

ε) Προαιρετική συμπλήρωση και υποβολή του Απογραφικού Δελτίου.

στ) Κατοχύρωση της πληρότητας του φακέλου, αν δεν ζητηθούν συμπληρωματικά στοιχεία, εντός ενός μηνός το πολύ από την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου με προέγκρισή του.

ζ) Παράταση του χρόνου υποβολής των αιτημάτων.

η) Έγκαιρη συγκρότηση των αρμόδιων Επιτροπών Παρακολούθησης και γενικότερα αποτελεσματική διάρθρωση και λειτουργία του συστήματος καταβολής των ενισχύσεων.

θ) Καθορισμός μέγιστου απαιτούμενου χρόνου για την αξιολόγηση των αιτημάτων από τις αρμόδιες Ομάδες Αξιολόγησης και τις Γνωμοδοτικές Επιτροπές.

ι) Σαφής αναφορά ότι στους δικαιούχους περιλαμβάνονται και οι Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις του ν.2810/2000 των οποίων τα μέλη είναι κάτοχοι αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

ια) Σαφής αναφορά σε δημιουργία κέντρων αποθήκευσης-αξιοποίησης βιομάζας ιδιαίτερα από Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις.

ιβ) Αντιμετώπιση θεμάτων που προκύπτουν λόγω της μεταφοράς των Δ/νσεων Αγροτικής Ανάπτυξης στις νέες Περιφέρειες.

ιγ) Άμεση ενεργοποίηση των δράσεων του «Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας» του ΕΤΕΑΝ, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των επενδυτών του μέτρου 1.2.1, σε συνάρτηση και με την επιφυλακτική στάση των Τραπεζών.

Ειδικές επισημάνσεις

Προκειμένου για τα σχέδια βελτίωσης των καπνοπαραγωγών - και όχι μόνο, από την Συνομοσπονδία κρίνονται απόλυτα αναγκαία τα εξής:

*** συνέχεια στο paseges.gr