Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2014

28η Οκτωβρίου 1940

Ο Ιταλός πρεσβευτής στην Αθήνα, την περίοδο του πολέμου, Emanuele Grazzi , στο βιβλίο του « Η αρχή του τέλους. Η επιχείρηση κατά της Ελλάδος », έκδοση Εστίας, Αθήνα 1980, στις σελίδες 272 -274, αφού περιγράφει όλο το διπλωματικό παρασκήνιο που προηγήθηκε της ιταλικής διακοίνωσης, και το σκεπτικό με βάση το οποίο «αναγκάσθηκε» η ιταλική κυβέρνηση να προβεί στο διάβημα αυτό, παραθέτει το κείμενο της διακοίνωσης-τελεσιγράφου το οποίο καταλήγει ως εξής:»......................................

Όθεν η Ιταλική Κυβέρνησις κατέληξεν εις την απόφασιν να ζητήση από την Ελληνικήν Κυβέρνησιν - ως εγγύησιν δια την ουδετερότητα της Ελλάδος και ως εγγύησιν δια την ασφάλειαν της Ιταλίας - το δικαίωμα........... να καταλάβη δια των ενόπλων αυτής δυνάμεων δια την διάρκειαν της σημερινής προς την Αγγλίαν ρήξεως, ωρισμένα στρατηγικά σημεία του ελληνικού εδάφους. Η Ιταλική κυβέρνησις ζητεί από την Εληνικήν Κυβέρνησιν όπως μη εναντιωθή εις την κατάληψιν ταύτην και όπως μη παρεμποδίση την ελευθέραν διέλευσιν των στρατευμάτων των προοριζομένων να την πραγματοποιήσωσι. Τα στρατεύματα ταύτα δεν παρουσιάζονται ως εχθροί του ελληνικού λαού και η Ιταλική Κυβέρνησις δεν προτίθεται ποσώς, δια της προσωρινής κατοχής στρατηγικών τινών σημείων, επιβαλλομένης υπό της ανάγκης των περιστάσεων και εχούσης καθαρώς αμυντικόν χαρακτήρα, να θίξη οπωσδήποτε την κυριαρχίαν και την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος. Η Ιταλική Κυβέρνησις ζητεί από την Ελληνικήν Κυβέρνησιν όπως δώσει αυθωρεί εις τας στρατιωτικάς αρχάς, τας αναγκαίας διαταγάς ίνα η κατοχή αύτη δυνηθή να πραγματοποιηθή κατά ειρηνικόν τρόπον. Εάν τα ιταλικά στρατεύματα ήθελον συναντήσει αντίστασιν, η αντίστασις αυτή θα καμφθή δια των όπλων και η Ελληνική Κυβέρνησις θα έφερε τας ευθύνας αι οποίαι ήθελον προκύψει εκ τούτου ». 

 Νομίζουμε ότι τα σχόλια περιττεύουν, όπως περισσεύει η ιταμότητα και η αλαζονεία μιας δύναμης που θέλει «πάση θυσία» να καταγράψει στο ενεργητικό της κάποια στρατιωτική επιτυχία και να πάψει να είναι ο φτωχός συγγενής του ιταλογερμανικού Άξονα. Αλλά δεν το πέτυχε . 


 Ο Έλληνας πρωθυπουργός, μπροστά σ' αυτήν την πρόκληση δεν έχει τίποτα άλλο να πει από το « Alors , c ' est la guerre », « Πόλεμος λοιπόν ». 

 Και απευθύνει διάγγελμα προς τον ελληνικό λαό. Είναι το ΟΧΙ, που δια στόματος του πρωθυπουργού, βροντοφώνησε και στην πράξη επικύρωσε και τίμησε ο ελληνικός λαός και ο ελληνικός στρατός στο αλβανικό μέτωπο αναγκάζοντας τον αλαζόνα εισβολέα να υποστεί ταπεινωτικές ήττες και ντροπιασμένος να υποχωρήσει μέσα από τα αλβανικά σύνορα., περιμένοντας με αγωνία τη βοήθεια του ισχυρού του συμμάχου. 


 Διάγγελμα Ιωάννη Μεταξά Αθήνα, 28 Οκτωβρίου 1940 

 «Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν δια την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της. Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία, μη αναγνωρίζουσα εις ημάς το δικαίωμα να ζούμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3 ην πρωινήν την παράδοσιν τμημάτων του εθνικού εδάφους, κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν, και μου ανεκοίνωσεν ότι, προς κατάληψιν αυτών, η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6 ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρέσβυν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ' εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν του πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος ας εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε δια την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά σας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών» .


Διαβάστε Περισσότερα...

74η Επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 1940!Την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 τη γιορτάζουμε για να αποδώσουμε φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης στους γενναίους υπερασπιστές των συνόρων μας και αγωνιστές για να τιμήσουμε τους αθάνατους νεκρούς και τους ηρωϊκούς της γενιάς του ΄40 οι οποίοι απόκρουσαν, χωρίς να υπολογίσουν τον τρομακτικό κίνδυνο, τη θεωρούμενη μέχρι τότε ακατάβλητη ισχύ του Άξονα που επιβουλεύθηκε την ακεραιότητα και την ανεξαρτησία της πατρίδας μας. Ο δικτάτορας, της τότε φασιστικής Ιταλίας, Μπενίτο Μουσολίνι, έχοντας κατά νου την.........................................
ανασύσταση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατίας, και διακηρύσσοντας από το 1922 ότι έβλεπε να διαγράφεται στον ιταλικό ουρανό μια αναγεννώμενη αυτοκρατορία των Καισάρων, κατάκτησε χωρίς πολλές δυσκολίες την Αιθιοπία και τον Απρίλιο του 1939 την Αλβανία. Στη συνέχεια για να μην υστερεί απέναντι στους Γερμανούς έστρεψε την προσοχή του στην Ελλάδα. Μετά από μία σειρά προκλήσεων που κορυφώθηκαν με τον τορπιλισμό του καταδρομικού “Έλλη” στις 15 Αυγούστου 1940 μέσα στο λιμάνι της Τήνου με την ευκαιρία της εορτής της Μεγαλόχαρης φτάνουμε στο ξημέρωμα της 28ης Οκτωβρίου 1940. Είναι 5 η ώρα τα χαράματα, ο ιταλός Πρέσβυς στην Αθήνα κτυπά τη πόρτα του Έλληνα Πρωθυπουργού Ιωάννη Μεταξά και χωρίς περιστροφές του λέει ότι η Κυβέρνησή του θέλει να της παραχωρηθούν ωρισμένες περιοχές της πατρίδας μας. Ο πρωθυπουργός τον ρωτάει “ποιές είναι αυτές” και αυτός του απαντά ότι δεν τις γνωρίζει και συμπληρώνει ότι εάν η απάντηση είναι αρνητική στις 6:30 τα ιταλικά στρατεύματα που είναι στην Αλβανία θα περάσουν τα σύνορα. Ο Έλληνας πρωθυπουργός εκφράζοντας όλο τον ελληνικό λαό απανταχού της γης του απάντησε “ΟΧΙ”. Τη σταθερή θέληση του Έθνους για τον “υπέρ πάντων αγώνα” και την απόλυτη πίστη, για την τελική νίκη, το Γενικό Στρατηγείο ανήγγειλε στον Ελληνικό λαό και σε όλο το κόσμο, με λιτό και λακωνικό ανακοινωθέν: “Αι ιταλικαί στρατιωτικαί δυνάμεις προσβάλλουν από της 5ης και 30 πρωϊνής σήμερον τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεως της Ελληνοαλβανικής μεθορίου. Αι ημέτεραι δυνάμεις αμύνονται του πατρίου εδάφους”. Ο αγώνας των Ελλήνων εξέπληξε όλο το κόσμο και υποχρέωσε τους Συμμάχους να ομολογήσουν ότι: “Στο μέλλον δεν θα λέγεται ότι οι Έλληνες πολεμούν σαν ήρωες, αλλά ότι οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες”. Το ΟΧΙ της Ελλάδας δεν ήταν μόνο μια θαρραλέα απάντηση στην ένοπλη βία. Η 28η Οκτωβρίου 1940 αποτελεί σταθμό της Ελληνικής αλλά και της Παγκόσμιας Ιστορίας γιατί: - Δόθηκε η μάχη, όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και όλου του πολιτισμένου κόσμου και ανάτειλε η ελπίδα, για τη τελική νίκη των Συμμαχικών Δυνάμεων. - Διάλυσε το μύθο, για το αήττητο και τη παντοδυναμία του Άξονα, αποκάλυψε τη τρωτότητά του και δημιούργησε προϋποθέσεις και συνθήκες, για τη κατάρρευσή του. - Κατάφερε θανάσιμο πλήγμα στον ένα από τους συνεταίρους του Άξονα, την Ιταλία, που ποτέ δεν συνήλθε από την ήττα της στη Βόρεια Ήπειρο, αχρηστεύθηκε σαν εμπόλεμη δύναμη και κατέστησε τον Άξονα ανάπηρο. - Άσκησε αποφασιστική επίδραση στην αμφιταλαντευόμενη στάση διαφόρων χωρών, όπως της Γιουγκοσλαβίας, που, αν και είχε προσχωρήσει στον Άξονα, υπαναχώρησε, της Ισπανίας και της Τουρκίας, που έμειναν ουδέτερες και τέλος της Γαλλίας του Πεταίν, που αρνήθηκε να συνεργασθεί με τις δυνάμεις του Άξονα, εναντίον της Αγγλίας. - Καθυστέρησε, για δυο περίπου μήνες, την επίθεση εναντίον της τότε Σοβιετικής Ένωσης, με μοιραία αποτελέσματα λόγω του φοβερού χειμώνα για τους Γερμανούς. Έτσι αγωνίσθηκε το 1940-41 η γενιά των πατέρων μας, με πίστη και αυταπάρνηση, αντάξια του Λεωνίδα της Σπάρτης, του Παλαιολόγου των Βυζαντινών και του Διάκου της Αλαμάνας. Με την ευκαιρία της επετείου, της 28ης Οκτωβρίου 1940, έχουμε το δικαίωμα να υπερηφανευόμαστε και την ιερή υποχρέωση να γονατίσουμε με ευλάβεια, στρέφοντας τη σκέψη μας “προς δόξαν και τιμήν και μνήμην αιωνίαν” των ηρωϊκών νεκρών, που με το αίμα τους έγραψαν το Βορειοηπειρωτικό Έπος. Οφείλουμε σαν συνεχιστές του έργου τους, να θυμόμαστε ότι με την ενότητα και την εθνική ομοψυχία, θα αντιμετωπίσουμε με επιτυχία, όπως τότε, οποιαδήποτε απειλή και θα εξασφαλίσουμε την εθνική ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα και την ελευθερία της πατρίδας μας. 
Ζήτω το Έθνος! Ζήτω η 28η Οκτωβρίου 1940! 

 *Συνταγματάρχης Γεώργιος Μπουρδέκας


Διαβάστε Περισσότερα...

Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2014

Αλλάζει η ώρα! Μία ώρα πίσω οι δείκτες των ρολογιών.

Στις 4 τα ξημερώματα Κυριακής η ώρα θα είναι 3


Διαβάστε Περισσότερα...

Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2014

Συνεδριάζει αύριο Παρασκευή 24 Οκτωβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, οδός Δημαρχείου 2 - Κυπαρισσία, την 24η του μηνός Οκτωβρίου, του έτους δύο χιλιάδες δέκα τέσσερα (24-10-2014), ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00΄, για τακτική συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων, στα πιο κάτω θέματα.................................. :
1.Παραλλαβή Οικονομοτεχνικής Μελέτης κόστους οφέλους για την διεύρυνση των διοικητικών ορίων της ΔΕΥΑΚΥ. 2.Τροποποίηση της συστατικής πράξης της ΔΕΥΑΚΥ με αλλαγή επωνυμίας και χωρικής αρμοδιότητας. 3. Ορισμός μελών Δ.Σ. του Ν. Π. Δ .Δ με την επωνυμία «Φορέας Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης –Αθλητισμού Δήμου Τριφυλίας». 4. Ορισμός μελών Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης «Κοινωφελή Επιχείρηση Παιδείας, Πολιτισμού, Αλληλεγγύης, Περιβάλλοντος Δήμου Τριφυλίας» 5.Ορισμός Αιρετών αντιπροσώπων στον σύνδεσμο ύδρευσης ΚΑΠΕΤΑΝ ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ. 6. Συγκρότηση Επιτροπών για Καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος. 7.Συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Τριφυλίας. 8.Έγκριση δαπάνης συνδρομής του Δήμου Τριφυλίας για την φιλοξενία της ιστοσελίδας του Δήμου, έτους 2014. 9.Τροποποίηση Προυπολογισμού & Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2014. 10.Έγκριση δαπάνης, ποσού 3.200 ευρώ, για προμήθεια καρτών SIM κινητής τηλεφωνίας που θα χρησιμοποιηθούν για το σύστημα εντοπισμού ( GPS) οχημάτων του Δήμου. 11. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με ημερομίσθιο, με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης κ’, παρ.2, του άρθρου 12 του Ν.4071/2012, για την Δ.Ε. Αυλώνος. 12.Απόδοση Λογαριασμού για το αριθ.927/2014 χρημ. ένταλμα από τον υπάλληλο Πανταζέλο Κωνσταντίνο (έλεγχος ΚΤΕΟ οχημάτων). 13.Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση δρόμου Μάλθη-Αετός (Α΄ Φάση)», Π/σμου 230.000,00 ευρώ, ως προς τον ορισμό των μελών για την επιτροπή παρακολούθησης. 14.‘Εγκριση 1ου ΑΠΕ και χορήγηση παράτασης του έργου «Ανάπλαση Κοινοχρήστων χώρων Τριπύλης». 15. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για προμήθεια σκυροδέματος Δ. Ε Τριπύλης. 16.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ». 17.Ανανέωση των συμβάσεων δωρεάν παραχώρησης της χρήσης υπαίθριων χώρων στις Τ. Κ Κεφαλόβρυσης και Τ.Κ. Αρτικίου από τον Ο Τ Ε. 18. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή σταθμού συγκέντρωσης ζώων (Ζωαγορά) Κοπανακίου» (Αριθ. Μελ. 470/2009). 19. Αίτηση παραίτησης κου Κουκούμη Σαράντου από Επιτροπές του Δήμου που κληρώθηκε με το αριθ.23358/29-9-2014 πρακτικό και εν συνεχεία εγκρίθηκε με την αριθ.230/2014ΑΔΣ 20. Αποδοχή ένταξης της πράξης «Αγροτική παραγωγή –Τουρισμός (Ανάδειξη ευκαιριών) Δήμου Τριφυλίας» στο Ε. Π “Ψηφιακή Σύγκλιση”. 21. Διαγραφές τελών ύδρευσης Δ. Ε Γαργαλιάνων. 22.Αίτηση Σαμέτη Νικόλαου του Παναγιώτη για διαγραφή από Χ. Κ 23.Αίτηση Αποστολόπουλου Δημήτριου του Αγγέλου για διαγραφή από Χ. Κ 24.Αίτηση Μαρίνη Γεώργιου του Αθανασίου για διαγραφή από Χ. Κ 25.Αίτηση Ντασάκη Νίκης του Πέτρου για διαγραφή από Χ, Κ 26.Αίτηση Δημητροπούλου Δήμητρας συζ. Βασιλείου Τασσόπουλου για διαγραφή από Χ. Κ 27.Αίτηση Χαράλαμπου Ηλιάδη, περί καθορισμού μόνιμης θέσης στάθμευσης (έγκριση της αριθ.57/2014 απόφ. Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) 28.Αίτηση Λυμπερόπουλου Βενετσάνου περί μεταφοράς προειδοποιητικής Πινακίδας (έγκριση της αριθ.35/2014 απόφ. Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) 29.Αίτηση Λύκου Σωτήριου για μεταφορά προειδοποιητικής πινακίδας (έγκριση της αριθ.53/2014 απόφ. Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).


Διαβάστε Περισσότερα...

Τρίτη, 1 Ιουλίου 2014

Πανελλαδικές 2014 - Βαθμοί


Στο TRIFYLIANEWS η Βαθμολόγηση των γραπτών των πανελλαδικών εξετάσεων 2014 και οι βαθμοί. 

Πιο συγκεκριμένα................................
Διαβάστε Περισσότερα...

Κυριακή, 25 Μαΐου 2014

Τριφύλιε Δημότη, πριν ψηφίσεις ΣΚΕΨΟΥ και ΔΩΣΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΣΟΥ.

Τριφύλιε Δημότη, 

Σήμερα, πριν ψηφίσεις ΣΚΕΨΟΥ: 

Θέλεις τον Δήμο κομματικό παραμάγαζο να λέει «ναι σε όλα» τα βάρβαρα – αντιλαϊκά μέτρα που εξαθλιώνουν τη ζωή σου; 

Θέλεις τον Δήμο δέσμιο των κομμάτων, υποχείριο των κομματικών ηγεσιών; 

Θέλεις τον Δήμο έρμαιο και ξέφραγο αμπέλι στις ορέξεις των κομματικών παραγόντων και εγκάθετων; 

Θέλεις τον Δήμο να υπηρετεί κομματικά, επιχειρηματικά, οικονομικά, διαπλεκόμενα συμφέροντα; 


ή 

Θέλεις τον Δήμο δίπλα σου; Κοντά στα προβλήματά σου; 

Θέλεις τον Δήμο Ανοιχτό και Δημοκρατικό; 

Θέλεις τον Δήμο Διεκδικητικό και Απαιτητικό; 

Θέλεις τον Δήμο να υπηρετεί εσένα; Να νοιάζεται, να σχεδιάζει, να μελετά, να υλοποιεί δράσεις και έργα για τη ζωή σου, το μέλλον σου, την ανάπτυξη; 

ΣΚΕΨΟΥ: 

Θέλεις για Δήμαρχο έναν από εσένα, αγνό, καθαρό, έντιμο, ακέραιο και μαχητή της ζωής ή θέλεις τον διαχρονικά στημένο εκλεκτό και μόνιμα "βολεμένο" με τον παχυλό μισθό; 

Θέλεις για Δήμαρχο έναν που γνωρίζει τα προβλήματα και γνωρίζει να δίνει μάχες και να κερδίζει ή θέλεις τον σαλονάτο με τα λούσα; 

Θέλεις για Δήμαρχο έναν που ποτέ δεν εκμεταλλεύτηκε τον πόνο και την ανάγκη του συνανθρώπου του ή εκείνον που "πουλάει" υποχρέωση για την αμειβόμενη δουλειά του; 

Θέλεις για Δήμαρχο έναν που υπηρετεί με ήθος και αγωνιστικότητα την πατρίδα, πάντα στην καρδιά και το μυαλό του έχει την Τριφυλία και αποδεδειγμένα προσφέρει ανιδιοτελώς στον τόπο και τους συμπατριώτες του ή θέλεις εκείνον που βολεύτηκε στα γραφεία της 6ης ΔΥΠΕ με τον παχυλό μισθό, εγκαταλείποντας τη θέση του στο Κ.Υ. Γαργαλιάνων και δεν φρόντισε για αντικαταστάτη του αφήνοντας το Κ.Υ. Γαργαλιάνων για ενάμιση χρόνο χωρίς γιατρό; 

Θέλεις για Δήμαρχο έναν που θα είναι ο ίδιος Δήμαρχος ή θέλεις για Δήμαρχο έναν που θα διοικούν το Δήμο άλλοι; ΔΩΣΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΣΟΥ 

ΣΤΕΙΛΕ ΜΗΝΥΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ 

 ΨΗΦΙΣΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ 

 ΨΗΦΙΣΕ ΔΗΜΑΡΧΟ 
ΤΟΝ ΕΥΣΤΑΘΙΟ ΑΝΔΡΙΝΟΠΟΥΛΟ 
ΓΙΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ Η ΤΡΙΦΥΛΙΑ!


 Ανυπότακτοι Δημότες Τριφυλίας


Διαβάστε Περισσότερα...

Σάββατο, 24 Μαΐου 2014

Η ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΣΤΑΘΗ ΑΝΔΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑ ΦΙΛΙΑΤΡΑ (Ολόκληρο το κείμενο και αποσπάσματα σε Βίντεο)

Η ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΣΤΑΘΗ ΑΝΔΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑ ΦΙΛΙΑΤΡΑ 

Συμπατριώτισσες και Συμπατριώτες, 
Λίγα εικοσιτετράωρα μένουν για να τελειώσει αυτός ο αυτοδιοικητικός δρόμος που θα οδηγήσει σε ανατροπή του καθεστωτικού συστήματος λειτουργίας του Δήμου. 
Πριν αρχίσω όμως την ομιλία μου, θα ήθελα να συγχαρώ τους δύο πρώην συνυποψήφιους μου, τον κ. Θεοδωρακόπουλο και τον κ. Κουκούμη, για τον όμορφο και έντιμο αγώνα, με υψηλό επίπεδο πολιτικού πολιτισμού που έδωσαν και να τους ευχηθώ καλή δύναμη και καλούς αγώνες για το καλό της Τριφυλίας μας. 
Συμπατριώτισσες και Συμπατριώτες, 
Βρισκόμαστε και πάλι μπροστά σας οι συνεργάτες μου και εγώ πρώτον για να σας ευχαριστήσουμε για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε την περασμένη Κυριακή και δεύτερον για να δηλώσουμε ότι ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι την τελική δικαίωσή μας. Να σας ευχαριστήσω διότι παρά τι κίβδηλες υποσχέσεις, παρά το όργιο του μικροκομματισμού και της ρουσφετολογίας σταθήκατε όρθιοι και δεν σκύψατε το κεφάλι. Δεν προσκυνήσατε ανθρώπους και νοοτροπίες, που είναι υπεύθυνοι για το κατάντημα της πατρίδας μας. Σταθήκατε αταλάντευτοι σαν βράχοι στις αρχές και στους στόχους του συνδυασμού μας η Τριφυλία αλλάζει και παίρνουμε και μείς δύναμη από τη δύναμη σας, για να συνεχίσουμε τον ωραίο αγώνα που αρχίσαμε μαζί. Και ο αγώνας συνεχίζεται. 

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΟΜΙΛΙΑ.................................. 

Συμπατριώτισσες και Συμπατριώτες, Λίγα εικοσιτετράωρα μένουν για να τελειώσει αυτός ο αυτοδιοικητικός δρόμος που θα οδηγήσει σε ανατροπή του καθεστωτικού συστήματος λειτουργίας του Δήμου. Πριν αρχίσω όμως την ομιλία μου, θα ήθελα να συγχαρώ τους δύο πρώην συνυποψήφιους μου, τον κ. Θεοδωρακόπουλο και τον κ. Κουκούμη, για τον όμορφο και έντιμο αγώνα, με υψηλό επίπεδο πολιτικού πολιτισμού που έδωσαν και να τους ευχηθώ καλή δύναμη και καλούς αγώνες για το καλό της Τριφυλίας μας. Συμπατριώτισσες και Συμπατριώτες, Βρισκόμαστε και πάλι μπροστά σας οι συνεργάτες μου και εγώ πρώτον για να σας ευχαριστήσουμε για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε την περασμένη Κυριακή και δεύτερον για να δηλώσουμε ότι ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι την τελική δικαίωσή μας. Να σας ευχαριστήσω διότι παρά τι κίβδηλες υποσχέσεις, παρά το όργιο του μικροκομματισμού και της ρουσφετολογίας σταθήκατε όρθιοι και δεν σκύψατε το κεφάλι. Δεν προσκυνήσατε ανθρώπους και νοοτροπίες, που είναι υπεύθυνοι για το κατάντημα της πατρίδας μας. Σταθήκατε αταλάντευτοι σαν βράχοι στις αρχές και στους στόχους του συνδυασμού μας η Τριφυλία αλλάζει και παίρνουμε και μείς δύναμη από τη δύναμη σας, για να συνεχίσουμε τον ωραίο αγώνα που αρχίσαμε μαζί. Και ο αγώνας συνεχίζεται. Συνεχίζουμε τον αγώνα γιατί έχουμε ανεξάντλητες δυνάμεις. Συνεχίζουμε τον αγώνα γιατί πιστεύουμε στις αρχές και στις αξίες που διακηρύξαμε. Συνεχίζουμε τον αγώνα γιατί πιστεύουμε στη δύναμή σας στην αντοχή σας, στην αξία των προτάσεων μας. Συνεχίζουμε τον αγώνα, γιατί ο αγώνας μας γίνεται για κάθε πόλη και για κάθε χωριό της Τριφυλίας. Και γίνεται χωρίς ιδιοτέλειες και βλαχοπολιτικές. Γίνεται με μοναδικό κίνητρο την αγάπη για τον τόπο μας. Γίνεται από ανθρώπους ελεύθερους, ανεξάρτητους, ασυμβίβαστους. Όταν ξεκινήσαμε τον αγώνα μας γνωρίζαμε ότι έχουμε να πολεμήσουμε με κατεστημένες αντιλήψεις και νοοτροπίες. Γνωρίζαμε ότι είχαμε να παλέψουμε με ιδιοτέλειες και συμφέροντα. Γνωρίζαμε ότι απέναντι μας θα βρίσκαμε ανθρώπους που θεωρούν την Τριφυλία τσιφλίκι τους. Γνωρίζαμε τις δυσκολίες του αγώνα μας και όμως οι συνεργάτες μου και εγώ τολμήσαμε. Τολμήσαμε να υπερβούμε τις αγκυλώσεις του παρελθόντος. Τολμήσαμε να ταράξουμε τα λιμνάζοντα νερά του τόπου μας. Τολμήσαμε να αντιπαραταχθούμε στις κομματικές νοοτροπίες. Και παρουσιάσαμε σε σας, στο λαό της Τριφυλίας έναν πραγματικά ανεξάρτητο συνδυασμό. Ένα συνδυασμό που αποτελείται από ελεύθερους και ανεξάρτητους ανθρώπους. Τολμήσαμε την ανανέωση σε πρόσωπα και ιδέες. Τολμήσαμε την ρήξη με τις αγκυλώσεις και τις πρακτικές του παρελθόντος. Τολμήσαμε να παρουσιάσουμε ένα συνδυασμό που στην πλειονότητά του αποτελείται από νέους ανθρώπους με όραμα και γνώση με συλλογικό πνεύμα, με μεράκι και κέφι για αγώνα και δουλειά. Και από το γεωγραφικό κέντρο του Δήμου Τριφυλίας και από τα Φιλιατρά, υψώνουμε στεντόρεια τη φωνή μας και κηρύσσουμε σε όλη την Τριφυλία ότι ο αγώνας μας συνεχίζεται. Ότι είμαστε εδώ, αταλάντευτοι στις θέσεις μας. Στις επάλξεις ενός συνδυασμού που έχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την Τριφυλία. Ένα πρόγραμμα που είναι προϊόν της πείρας μας από την Διοίκηση του Δήμου, της συλλογικής δράσης των μελών του συνδυασμού μας και του οράματός μας για την ανάδειξη του Δήμου Τριφυλίας σε πρότυπο Δήμο. Και μπορεί να γίνει πρότυπος Δήμος, διότι έχει όλες τις δυνατότητες της ανάπτυξης αλλά και το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό για αυτήν την ανάπτυξη και την πρόοδο. Από τα Φιλιατρά, την πόλη της παράδοσης και της προόδου, την πόλη του πολιτισμού και της αγροτικής ανάπτυξης, καλούμε όλους τους Τριφύλιους να συμπαραταχθούν μαζί μας και να αγωνισθούμε όλοι μαζί για τη νίκη της Κυριακής. Καλούμε όλους τους Τριφύλιους να πυκνώσουν τις γραμμές μας και να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση. Φθάνουν πια οι κομματικές παρεμβάσεις, οι πιέσεις, οι κίβδηλες υποσχέσεις, ο εκμαυλισμός των συνειδήσεων η εκμετάλλευση του πόνου και της ανάγκης. Φθάνει πια η πολιτική της φτωχοποίησης των Ελλήνων. Φθάνουν πια τα χαράτσια και οι φόροι. Ας αντισταθούμε . Και ο συνδυασμός μας η Τριφυλία αλλάζει σηκώνει τη σημαία της ανεξαρτησίας και της αντίστασης. Ας αντισταθούμε στη συρρίκνωση των υπηρεσιών στο Δήμο μας. Ας βροντοφωνάξουμε όχι πια άλλες καταργήσεις υπηρεσιών, όχι άλλη υποβάθμιση των υπηρεσιών υγείας. Δε ζητάμε χάρες και ρουσφέτια. Ζητάμε αυτά που μας ανήκουν. Ο Δήμος εκτός από τις υπηρεσίες που πρέπει να προσφέρει στο Δημότη, που είναι πρώτιστο καθήκον μας, πρέπει να συμμετέχει στις αγωνίες και στους αγώνες των πολιτών του για ένα καλύτερο αύριο. Ο κάθε Δήμος δεν είναι ένα απομονωμένο κομμάτι. Είναι ένα κομμάτι της πατρίδας μας. Άρα πρέπει να συμμετέχει σαν ζωντανός οργανισμός στους γενικότερους προβληματισμούς των Ελλήνων. Και όμως οραματιζόμαστε ένα Δήμο που να συμμετέχει και να πρωτοπορεί στους αγώνες των Ελλήνων για μια καλύτερη ζωή. Οραματιζόμαστε ένα Δήμο που θα έχει λύσει τα προβλήματα της καθαριότητας, της αποχέτευσης της ύδρευσης και της οδοποιίας. Οραματιζόμαστε ένα Δήμο με τις υγειονομικές του υπηρεσίες και τις υπηρεσίες ασφαλείας πλήρως επανδρωμένες. Όχι άλλη υποβάθμιση. Οραματιζόμαστε ένα Δήμο που θα εξασφαλίζει άριστες συνθήκες λειτουργίας στα εκπαιδευτήρια της περιοχής μας. Οραματιζόμαστε ένα Δήμο που θα παρέχει άριστες συνθήκες λειτουργίας των αθλητικών τους εγκαταστάσεων και θα δημιουργεί διάφορες αθλητικές εκδηλώσεις. Οραματιζόμαστε ένα Δήμο που θα δημιουργεί δράσεις που προάγουν τον πολιτισμό και τη γνώση. Οραματιζόμαστε ένα Δήμο που θα έχει ενεργούς πολίτες που θα στηρίζει τη συμμετοχή τους στα κοινά. Οραματιζόμαστε ένα Δήμο που θα αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες αλλά και τους νέους ανθρώπους. Το μέλλον ενός τόπου είναι τα νιάτα του. Οραματιζόμαστε ένα Δήμο που θα συμμετέχει στους σχεδιασμούς της περιφέρειας για τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα της περιοχής μας. Οι πολίτες και ο Δήμος πρέπει να έχουν αποφασιστικό λόγο σε κάθε τι που επηρεάζει τη ζωή τους. Οραματιζόμαστε ένα Δήμο που θα είναι αλληλέγγυος σ αυτούς που έχουν ανάγκη. Αγαπητοί Συμπολίτες, Με δεδομένη την περικοπή πόρων, ο Δήμος όφειλε να είχε συγκροτήσει Γραφείο Ευρωπαϊκών και άλλων προγραμμάτων, ώστε με πλήρεις φακέλους να διεκδικεί και πετυχαίνει χρηματοδοτήσεις για υπηρεσίες, δράσεις και έργα καθημερινότητας καθώς και αναπτυξιακής προοπτικής. Αυτό δεν έγινε μέχρι σήμερα και αυτό θα κάνουμε αμέσως μόλις αναλάβουμε τη Διοίκηση του Δήμου. Συμπατριώτες και Συμπατριώτισσες, Εμείς σας προτείνουμε ένα πρόγραμμα με όραμα και προοπτικές ανάπτυξης. Εμείς σας προτείνουμε ένα συνδυασμό που βγήκε από το λαό και όχι από τα κομματικά μαγειρεία. Γι αυτό τολμούμε να απευθυνθούμε στις γνήσιες λαϊκές δυνάμεις και τις καλούμε να συμπαραταχθούν μαζί μας. Μας ενώνει το πνεύμα της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας. Απευθυνόμαστε σε κάθε ελεύθερο και ανεξάρτητο Τριφύλιο. Σε αυτούς που στηρίζονται στα πόδια τους και όχι σε κομματικά δεκανίκια. Η Τριφυλία αλλάζει, είναι ο συνδυασμός που αγκαλιάζει όλους τους Τριφύλιους. Η Τριφυλία αλλάζει, είναι ο συνδυασμός της ένωσης και της συνεργασίας. Η Τριφυλία αλλάζει είναι ο συνδυασμός των ενεργών πολιτών. Είναι ο συνδυασμός της πρωτοπορίας και της δράσης. Είναι ο συνδυασμός της Ανανέωσης. Συμπατριώτες και συμπατριώτισσες, Εμείς μέχρι σήμερα δίνουμε μία δύσκολη εκλογική μάχη. Δυσκολότερη από τις προηγούμενες εποχές ως προς το κλίμα και τα μέσα που χρησιμοποίησε και συνεχίζει να χρησιμοποιεί ό άλλος συνδυασμός. Εμείς δε δώσαμε υποσχέσεις για ρουσφέτια και διορισμούς. Εμείς δεν ασκήσαμε ψυχολογικές πιέσεις σε συνδημότες μας για να μη συμμετέχουν σε συνδυασμούς άλλων παρατάξεων. Εμείς δε βάλαμε 50 ΕΥΡΩ σε φακελάκια μαζί με ψηφοδέλτια, ούτε εξοφλήσαμε μικρολογαριασμούς ψηφοφόρων μας και ούτε τους στείλαμε τσάντες με τρόφιμα από σουπερμάρκετ αυτή την περίοδο, για εξαγορά συνειδήσεων. Εμείς δεν κάναμε έργα της τελευταίας στιγμής, ούτε κλείναμε μπαλώματα στους δρόμους, με μια φτυαριά άσφαλτο. Συνδημότισσες και συνδημότες, Ο κ. Κατσίβελας στις διάφορες ομιλίες του στις πόλεις του Δήμου μας, εκτός από τις γενικότητες που αναφέρει, διότι δεν έχει συγκεκριμένο και υλοποιήσιμο πρόγραμμα να μας προτείνει, επιδίδεται σε επιθέσεις απέναντι σε μένα και τους συνεργάτες μου προσπαθώντας έτσι να δημιουργήσει εντυπώσεις και να υφαρπάξει την ψήφο των Τριφύλιων Δημοτών. Ελέχθη από τον κ. Κατσίβελα, ότι μία ομάδα απόστρατων αξιωματικών προσπαθεί να καταλάβει το Δήμο. Από πότε ο κ. Κατσίβελας απαγορεύει στου απόστρατους αξιωματικούς να προσφέρουν στον τόπο τους και να ασχοληθούν με τα κοινά και την πολιτική. Ποια είναι η αντίληψη του κ. Κατσίβελα? Οι στρατιωτικοί που υπηρέτησαν την πατρίδα, κάτω από δύσκολες συνθήκες και όχι βολεμένοι στον τόπο καταγωγής τους, δεν πρέπει να ασχολούνται με τα κοινά και την πολιτική? Ας μας απαντήσει ο κ. Κατσίβελας εάν η παράταξή του θεωρεί ντροπή την ιδιότητα του Έλληνα αξιωματικού? Ελέχθη από τον κ. Κατσίβελα ότι εγώ ανέφερα έργα που έγιναν στους Γαργαλιάνους κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως αντιδήμαρχος. Πληροφορήθηκε σωστά σε ποιο πρόσωπο μιλούσα? Έπρεπε κατά την άποψή του να μην πω τίποτα, για αυτά που έγιναν με σωστό προγραμματισμό, αρίστη εκμετάλλευση των υφισταμένων μέσων και μηχανημάτων αλλά και σωστή αξιοποίηση του προσωπικού της ΔΕ Γαργαλιάνων? Δε θα έπρεπε να ενημερωθούν οι συμπολίτες μας? Η μήπως όχι, για να το εκμεταλλεύεται και να λέει ότι και εγώ δεν έκανα τίποτε ως Δημοτική αρχή όπως και όλοι οι άλλοι? Ελέχθη από τον κ. Κατσίβελα, εδώ στα Φιλιατρά, ότι εμείς έχουμε κάτω από τη μασχάλη μας καρπούζια διαφόρων χρωμάτων και αναρωτήθηκε, πως θα τα κρατήσουμε όλα μαζί. Δηλαδή ο κ. Κατσίβελας εάν θα εκλεγεί Δήμαρχος, θα μπορεί να κρατήσει μόνο το έγχρωμο καρπούζι της δικής του παράταξης ? Τι θα γίνει με τα υπόλοιπα χρώματα, θα έχουν άλλο Δήμαρχο? Ελέχθη από τον κ. Κατσίβελα, ότι εγώ ήμουν υπεύθυνος για την Οργάνωση και τα οικονομικά του Δήμου και έχω ευθύνη για την όχι καλή λειτουργία του Δήμου. Προφανώς είναι λάθος πληροφορημένος, διότι ο ΟΕΥ του Δήμου είναι αποτέλεσμα αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου. Εάν δεν υλοποιήθηκε σωστά δεν είναι δική μου ευθύνη, αλλά αυτού που έλαβε τις αποφάσεις και τοποθέτησε το Προσωπικό, όπου και όπως αυτός έκρινε σωστό. Επίσης όλες οι υπηρεσίες του Δήμου, όπως η Τεχνική, η Οικονομική κ.λ.π, είχαν και έχουν προϊσταμένους αντιδημάρχους οι οποίοι είχαν και την ευθύνη λειτουργίας των υπηρεσιών τους. Από αυτούς και από το Δήμαρχο έπαιρναν εντολές και από αυτούς θα έπρεπε να γίνεται ό έλεγχος υλοποίησης των αποφάσεων τους και όχι από μένα. Γνωρίζει ο κ. Κατσίβελας ότι στις Δημοτικές ενότητες υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο του Καλλικράτη, για τη σωστή λειτουργία και έλεγχο των υπηρεσιών είναι ο τοπικός αντιδήμαρχος? Πόσοι από όλους τους παραπάνω είναι στο συνδυασμό του? Θέλω επιπλέον να τον ενημερώσω, ότι εγώ δεν είχα καμία σχέση με την οικονομική υπηρεσία. Από τον Ιανουάριο του 2013 μέχρι το Μάρτιο του 2014 ήμουν μόνο Πρόεδρος Της Οικονομικής Επιτροπής και όχι υπεύθυνος για τη λειτουργία της οικονομικής Υπηρεσίας και το 95% των αποφάσεων πού είχαμε λάβει ως οικονομική επιτροπή, ήταν ομόφωνες. Πράγμα που σημαίνει ότι είχαν πεισθεί για την ορθότητα των αποφάσεων και η συμπολίτευση και η αντιπολίτευση. Να αναζητήσει λοιπόν το Λίγο ο κ. Κατσίβελας ανάμεσα στους δικούς του συνεργάτες. Για τις κρυφές συνεννοήσεις, όπως αφήνει να εννοηθεί ο κ. Κατσίβελας, τον ενημερώνω ότι αποφασίσαμε να συμπορευτούμε με το συνδυασμό του κ. Μπακούρου, και όλες οι συζητήσεις έγιναν στο προσκήνιο παρουσία πολλών ατόμων. Καμία κρυφή συνεννόηση δεν υπήρξε για ιδιαίτερη μεταχείριση ή υποσχέσεις για το μέλλον. Όσον αφορά στο θέμα του Νοσοκομείου, ο κ. Κατσίβελας πρέπει να παραμείνει αρκετά χρόνια διοικητής ΥΠΕ, για να επαναφέρει το Νοσοκομείο στα επίπεδα λειτουργίας επί προεδρίας Μπακούρου. Η κοινωνία γνωρίζει πόσες ειδικότητες γιατρών υπήρχαν τότε και πόσες τώρα. Ξέρει πολύ καλά επίσης τι υποδομές δημιουργήθηκαν. (τεχνικό νεφρό, κτιριακές βελτιώσεις, κεντρική παροχή οξυγόνου κλπ) Ο κ. Κατσίβελας που δεν θέλει το λίγο για την Τριφυλία, στο επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας πέτυχε το ολίγιστο. Συνδημότισσες και συνδημότες, Εμείς μέχρι σήμερα δεν προβήκαμε σε προσωπικές επιθέσεις και χαρακτηρισμούς, όπως έκανε ο κ. Κατσίβελας για τη σταδιοδρομία μου και για τις μεταθέσεις μου στον Ελληνικό Στρατό. Σε όλες τις θέσεις που υπηρέτησα δε με έστειλε καμία κυβέρνηση και κανένα πολιτικό γραφείο. Με έστειλε ο Ελληνικός Στρατός και έχω αποδείξει, ότι όλες οι θέσεις που κατείχα κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής μου καριέρας, ήταν θέσεις υψηλής ευθύνης, πρώτης γραμμής, ανάλογες του βαθμού και των ικανοτήτων μου και όχι θέσεις βολέματος από τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Πάντοτε επεδίωκα την πρώτη γραμμή αψηφώντας τους κινδύνους, διότι έτσι αντιλαμβανόμουν την αποστολή μου ως αξιωματικού. Αυτή η αντίληψη ζωής όμως είναι ξένη προς τους ανθρώπους που έχουν αναλώσει τη ζωή τους στη μούχλα της κομματικής καμαρίλας. Στους ανθρώπους που μοναδικός στόχος τους είναι να’ ρθουν στα πράγματα, όχι για να υπηρετήσουν γενικούς σκοπούς και στόχους, αλλά για να πουλήσουν μικροεξυπηρετήσεις, να το παίζουν κομματάρχες και να πάρουν κομμάτι από την πίτα της εξουσίας. Εμείς ότι κερδίσαμε στη ζωή μας το κερδίσαμε παλληκαρήσια και δε στηριχτήκαμε σε κομματικές συγγένειες και γνωριμίες. Ελέχθη από τον κ. Κατσίβελα, ότι εγώ απουσίαζα από τον τόπο μου διότι προφανώς δεν τον αγαπούσα όπως αυτός. Του απαντώ λοιπόν, ότι απουσίασα από τον τόπο μου διότι υπηρετούσα την πατρίδα μου, αλλά η καρδιά μου και η ψυχή μου ήταν πάντα εδώ. Και το έχω αποδείξει αυτό. Ερωτώ και εγώ με τη σειρά μου τον κ. Κατσίβελα, Τι ακριβώς θέλει να είναι, Γιατρός στο ΚΥ, βουλευτής, Δήμαρχος, διορισμένος διοικητής ΥΠΕ? Μπορεί να μας απαντήσει ο κ. Κατσίβελας εάν θα είναι στην Τριφυλία μετά τις εκλογές? Συνδημότισσες και συνδημότες, Η πολιτική αντιπαράθεση έχει τα όριά της. Ο κ. Κατσίβελας τα ξεπέρασε και κινείται στα όρια της αμετροέπειας. Η κοινωνία της Τριφυλίας είναι πολύ μικρή και γνωριζόμαστε όλοι πολύ καλά. Εμείς απλά θα δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι στηριχθήκαμε στις δικές μας δυνάμεις. Δε στηριχθήκαμε ούτε σε κομματικούς μηχανισμούς, ούτε σε κυβερνητικά δεκανίκια, Εμείς δε σπαταλήσαμε χρήματα, ιδιαιτέρως τώρα που ο λαός υποφέρει. Εμείς αγαπητοί φίλοι απλά δεν είχαμε μπάρμπα στην Κορώνη. Εμείς στηριχθήκαμε σε σας και μόνο σε σας. Ο αγώνας μας έχει ένα μοναδικό σκοπό, την πρόοδο της Τριφυλίας και ένα μοναδικό κίνητρο την αγάπη μας για την Τριφυλία. Και ο αγώνας μας και η αγάπη μας δεν πρόκειται να σταματήσουν στις 25 Μαΐου. Ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι την τελική νίκη και η νίκη είναι νίκη δική μας, είναι νίκη της Τριφυλίας. Εμπρός λοιπόν ας δώσουμε τα χέρια και ας προχωρήσουμε ενωμένοι και δυνατοί. Για μια καινούργια Τριφυλία,  για την Τριφυλία του μέλλοντος και των παιδιών μας, για την Τριφυλία των οραμάτων μας, για την Τριφυλία της δράσης και της προόδου. Πολίτες της Τριφυλίας,  Την Κυριακή αποφασίζετε με την ψήφο σας για το μέλλον του τόπου μας, για το μέλλον των παιδιών μας. Από σας εξαρτάται να πραγματοποιηθεί το όνειρο σας για μια Τριφυλία αντάξια των προσδοκιών μας. Αυτό που όλοι συζητάγατε στις παρέες σας ήρθε η ώρα να το κάνετε πράξη με την ψήφο σας την Κυριακή. Δώστε πολιτισμένα τον αγώνα σας μέχρι την Κυριακή το βράδυ. Κλείσετε τα αυτιά σας σε υποσχέσεις και εκβιασμούς και όλοι μαζί την Κυριακή το βράδυ ενωμένοι θα πανηγυρίσουμε τη μεγάλη νίκη που θα είναι νίκη του λαού της Τριφυλίας και όχι ψήφος εμπιστοσύνης σε κάποιο κόμμα. Στον αγώνα αυτό, ακόμα και εάν δε μας επιλέξατε στο 1ο γύρο των εκλογών, σας καλούμε να συστρατευθείτε μαζί μας, μαζί με τα νέα και άφθαρτα στελέχη του συνδυασμού μας, που σηματοδοτούν την ανανέωση και τη σύγχρονη αντίληψη της κοινωνίας, για μια νέα πορεία του Δήμου μας. Όλοι μαζί μπορούμε για τη μεγάλη ανατροπή στο Δήμο Τριφυλίας. Όσοι ταχτοποιήσατε τις προσωπικές υποχρεώσεις προς άλλους υποψηφίους, ήρθε η ώρα την Κυριακή να ταχτοποιήσετε τις υποχρεώσεις προς τον τόπο μας και το μέλλον των παιδιών μας. Εμπρός λοιπόν όλοι μαζί. Όλοι μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα λαμπρό και φωτεινό αύριο, με ενότητα και δράση για την πρόοδο και την ανάπτυξη της Τριφυλίας μας. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Διαβάστε Περισσότερα...

Δυναμική συγκέντρωση νίκης του Στάθη Ανδρινόπουλου στα Φιλιατρά με πίστη στην ανατροπή και την αλλαγή στο Δήμο Τριφυλίας!


Εκατοντάδες πολιτών συμμετείχαν μαζικά στη δυναμική κεντρική προεκλογική συγκέντρωση νίκης του υποψηφίου Δημάρχου Τριφυλίας Στάθη Ανδρινόπουλου στην πλατεία των Φιλιατρών την Παρασκευή το βράδυ. Μια συγκέντρωση με παλμό, διάχυτη αισιοδοξία και ενθουσιασμό. Μια συγκέντρωση που έστειλε, από τα Φιλιατρά, μήνυμα ενότητας των δημιουργικών δυνάμεων, των κοινωνικών φορέων και των ενεργών πολιτών! 
Με πίστη στην ανατροπή και την αλλαγή στο Δήμο Τριφυλίας, ο υποψήφιος Δήμαρχος με τον Ανεξάρτητο Συνδυασμό "Η Τριφυλία αλλάΖΕΙ", Στάθης Ανδρινόπουλος, απηύθυνε ειλικρινές ανοιχτό κάλεσμα στους Ελεύθερους, Ανυπότακτους και Περήφανους δημότες της Τριφυλίας να υπερψηφίσουν στις εκλογές της Β' Κυριακής τον Συνδυασμό της ενότητας και συνεργασίας, της ανατροπής και της αλλαγής στον Δήμο "Η Τριφυλία αλλάΖΕΙ"! 
Ο κ. Ανδρινόπουλος.............................................
πριν αρχίσει την ομιλία του συνεχάρη τους δύο πρώην συνυποψήφιούς του, τον κ. Θεοδωρακόπουλο και τον κ. Κουκούμη «για τον όμορφο και έντιμο αγώνα, με υψηλό επίπεδο πολιτικού πολιτισμού, που έδωσαν» και τους ευχήθηκε «καλή δύναμη και καλούς αγώνες για το καλό της Τριφυλίας μας», με τους πολίτες να χειροκροτούν θερμά! 
Ο υποψήφιος Δήμαρχος Τριφυλίας αναφέρθηκε στις προτεραιότητες του Συνδυασμού του για την οργάνωση και λειτουργία του Δήμου, καθώς επίσης και στις προγραμματικές δεσμεύσεις για έργα και δράσεις σε όλους τους τομείς και όλες τις Δημοτικές Ενότητες, τις πόλεις και τα χωριά της Τριφυλίας για τη βελτίωση της καθημερινότητας και της ζωής των κατοίκων και την αναπτυξιακή προοπτική της Τριφυλίας. 
Σε έντονο ύφος, αλλά πάντα στα πλαίσια του πολιτικού πολιτισμού, απάντησε σε μία προς μία τις ανυπόστατες κατηγορίες, τη λάσπη και τις συκοφαντίες του άλλου Συνδυασμού και του άλλου υποψήφιου Δημάρχου, αποδεικνύοντας περίτρανα πως η οι κατηγορίες καταρρίπτονται σαν χάρτινος πύργος, η λάσπη δεν τον αγγίζει και οι συκοφαντίες είναι μυθεύματα νοσηρών εγκεφάλων των αντιπάλων του. Ακόμη, αναφέρθηκε στους εκβιασμούς, την τρομοκρατία, την ψυχολογική πίεση, τις κίβδηλες υποσχέσεις για ρουσφέτια και διορισμούς και τα χρήματα, μέσα που χρησιμοποιεί ο αντίπαλος Συνδυασμός για την εξαγορά συνειδήσεων και την υφαρπαγή ψήφων των πολιτών. Πρακτικές, καταστάσεις και νοοτροπίες που δείχνουν το επίπεδο και το ποιόν του άλλου Συνδυασμού που γυρίζει την Τριφυλία πολλά χρόνια πίσω. 
Παράλληλα, ο υποψήφιος δήμαρχος Τριφυλίας Στάθης Ανδρινόπουλος, έθεσε αμείλικτα ερωτήματα για τη στάση, τη συμπεριφορά, τη διαδρομή, την προσφορά του άλλου Συνδυασμού και του επικεφαλής του, κατεβάζοντας τις μάσκες των αντιπάλων του οπότε και φάνηκε το αληθινό και αποκρουστικό τους πολιτικό προσωπείο. 
Κλείνοντας, κάλεσε τους πολίτες σε ειλικρινή συστράτευση και συμπαράταξη για την ανατροπή και την αλλαγή, εκφράζοντας την πίστη του πως με τη δύναμη και την ψήφο των πολιτών, την Κυριακή η Τριφυλία αλλάΖΕΙ! 
«Στον αγώνα αυτό, ακόμη και αν δεν μας επιλέξατε στον α' γύρο των εκλογών, σας καλούμε να συστρατευτείτε μαζί μας! Μαζί με τα νέα και άφθαρτα στελέχη του Συνδυασμού μας που σηματοδοτούν την ανανέωση και τη σύγχρονη αντίληψη της κοινωνίας για μια νέα πορεία του Δήμου μας! Όλοι μαζί μπορούμε για τη μεγάλη ανατροπή στο Δήμο Τριφυλίας! Όσοι τακτοποιήσατε τις προσωπικές σας υποχρεώσεις προς άλλους υποψηφίους, ήρθε η ώρα, την Κυριακή, να τακτοποιήσετε τις υποχρεώσεις προς τον τόπο μας και το μέλλον των παιδιών μας! Εμπρός λοιπόν, όλοι μαζί! Όλοι μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα λαμπρό και φωτεινό αύριο, με ενότητα και δράση για την πρόοδο και την ανάπτυξη της Τριφυλίας μας! Όλοι μαζί μπορούμε να αλλάξουμε την Τριφυλία! Την Κυριακή το βράδυ, η Τριφυλία θα αλλάξει!», τόνισε καταχειροκροτούμενος. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Διαβάστε Περισσότερα...

Παρασκευή, 23 Μαΐου 2014

Αποστομωτική απάντηση Σωτήρη Μπακούρου στον Κατσίβελα


Κύριε Κατσίβελα, 
Πολλές φορές στις προεκλογικές περιόδους γινόμαστε υπερβολικοί και ενίοτε ξεφεύγουμε από τα καθιερωμένα επίπεδα του Πολιτικού Πολιτισμού. Οι δικές σας όμως αναφορές στο πρόσωπό μου κατά τις προεκλογικές σας ομιλίες πλησιάζουν, για να μην πω ξεπερνούν, τα όρια της συκοφαντικής δυσφήμισης και της πολιτικής αμετροέπειας. 
Είπατε ότι εγώ και ¨η παρέα μου¨ θέλαμε να κλείσουμε το κέντρο υγείας Γαργαλιάνων. 
Κύριε Κατσίβελα μαζί με τον τότε Δήμαρχο κύριο Μπουντά αγωνιστήκαμε για την λειτουργία του Κ.Υ. Γαργαλιάνων. Λυπάμαι, γιατί ο πληροφοριοδότης σας είναι τουλάχιστον αναξιόπιστος. Σας γνωρίζω ότι έχω αποχωρήσει από την θέση του Προέδρου του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας 12 χρόνια τώρα. 
Κύριε Κατσίβελα πρέπει να παραμείνετε αρκετές δεκαετίες διοικητής ΥΠΕ για να επαναφέρετε το Νοσοκομείο στο επίπεδο που λειτουργούσε επί προεδρίας μου. 
Η κοινωνία γνωρίζει πόσες ειδικότητες γιατρών υπήρχαν τότε και πόσες τώρα. Ξέρει επίσης πολύ καλά τι υποδομές δημιουργήθηκαν (μονάδα τεχνητού νεφρού, κτιριακές βελτιώσεις, κεντρική παροχή οξυγόνου κλπ). 
Σε τελική ανάλυση κριτής των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας είναι η κοινωνία που ζεί καθημερινά την υποβάθμιση της λειτουργίας του Νοσοκομείου. 
Είπατε επίσης, ότι έγιναν μυστικές συμφωνίες με τον κύριο Ανδρινόπουλο. 
Σας γνωρίζω ότι όποιες συμφωνίες έγιναν ήταν πάντα στο προσκήνιο και όχι στο παρασκήνιο. Καταλαβαίνω πώς για εσάς, οι συζητήσεις και η δυνατότητα συνεργασίας ανεξάρτητων συνδυασμών για το συμφέρων του Δήμου μας, είναι κάτι πρωτόγνωρο. 
Για εμάς η συζήτηση συνεργασίας ήταν απόφαση της αυτοδιοικητικής μας ομάδας ενώ εσείς για οποιαδήποτε συζήτηση συνεργασίας έπρεπε να πάρετε εκ νέου εντολή από τον εντολέα σας.
Κύριε Κατσίβελα στα 32 χρόνια που υπηρετώ την Τοπική Αυτοδιοίκηση προσπαθώ να κρατώ τις πολιτικές αντιπαραθέσεις σε ένα υψηλό επίπεδο Πολιτικού Πολιτισμού. Ουδέποτε έχω αναφερθεί σε προσωπικό επίπεδο για οποιονδήποτε πολιτικό μου αντίπαλο. 
Σας εύχομαι υγεία και δύναμη στην προσπάθεια σας. Ευελπιστώ στο Δημοτικό Συμβούλιο να αναδείξουμε καλύτερο επίπεδο πολιτικής συνεργασίας από αυτό της προεκλογικής περιόδου. 


Σωτήρης Μπακούρος


Διαβάστε Περισσότερα...

Ανοιχτό κάλεσμα για την ανατροπή. Εάν θέλεις ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ να αλλάξει η Τριφυλία ψήφισε τον Ανεξάρτητο υποψήφιο Δήμαρχο Στάθη Ανδρινόπουλο!


Διαβάστε Περισσότερα...