Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2009

ΠΟΠ Καλαμάτα - "Ναι" για επέκταση και "με τη βούλα" του υπουργείου


Κοινοποιήθηκε στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσσηνίας και τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Δολών το αποτέλεσμα εξέτασης ένστασης όσον αφορά στο αίτημα για επέκταση του ΠΟΠ «Καλαμάτα» σε όλο το νομό-τροποποίησή του, με το οποίο η ένσταση απορρίπτεται. Επιβεβαιώνεται επισήμως, λοιπόν, η πληροφορία που το «Θ» δημοσίευσε αποκλειστικά στις 24 Ιουνίου, κατόπιν επικοινωνίας με πηγή του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Στο σχετικό έγγραφο, που υπογράφει η Γιάννα Βρανάκη, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Βιολογικής Γεωργίας (αρμόδιο το Τμήμα ΠΟΠ-ΠΓΕ-ΙΠΠ), αναφέρονται τα εξής:.............


«Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 στοιχείο ζ) της ΚΥΑ αρ. 261611/2007, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σας γνωρίζουμε το αποτέλεσμα της εξέτασης της ένστασης που υποβλήθηκε από τον “Αγροτικό Συνεταιρισμό Δολών Μεσσηνίας” κατά του αιτήματος της “Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσσηνίας” για τροποποίηση των προδιαγραφών του ελαιόλαδου με την καταχωρισμένη ονομασία “ΚΑΛΑΜΑΤΑ” ΠΟΠ στο Κοινοτικό μητρώο Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης και Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων.
Η ένσταση εξετάστηκε από την επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 3, παρ. 3, στοιχείο ε) της προαναφερθείσας ΚΥΑ και δεν έγινε αποδεκτή, όπως αναφέρεται σχετικά και στο συμπέρασμα του αρ. 9/17-6-2009 πρακτικού της».
Ποια θα είναι η συνέχεια; Με την απόρριψη της ένστασης γίνεται δεκτό το αίτημα της ΕΑΣ Μεσσηνίας για τροποποίηση του ΠΟΠ Καλαμάτα, που σημαίνει επέκταση της ζώνης ΠΟΠ σε όλο το νομό, αλλά και ενίσχυση της ποιότητας, καθώς για να ονομάζεται ένα λάδι ΠΟΠ Καλαμάτα θα πρέπει να έχει οξύτητα μέχρι 0,5, Κ232 ως 2,00, Κ270 μέχρι 0,15, ο δείκτης υπεροξειδίων να μην υπερβαίνει τα 14 Meq O2/kg και το ελαϊκό οξύ να είναι άνω του 75%. Με την έκδοση υπουργικής απόφασης θα γίνει αποδεκτό το αίτημα. Στη συνέχεια, αυτό θα αποσταλεί στις Βρυξέλλες, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να αξιολογηθεί εκεί, δεδομένου ότι η αναγνώριση ή τροποποίηση των ΠΟΠ γίνεται από τα κοινοτικά όργανα. Φυσικά, δε σημαίνει πως θα γίνει οπωσδήποτε δεκτό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς θα πρέπει να αποδεχτούν στην Ε.Ε. όσα περιλαμβάνει η αίτηση με την υποστηρικτική μελέτη. Η σχετική διαδικασία έγκρισης εκτιμάται ότι μπορεί να χρειαστεί ακόμη και διάστημα ενός έτους, ενώ ενστάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν μόνον από ενδιαφερόμενους εκτός Ελλάδος.


Του Κώστα Κοντοθανάση - Εφημερίδα "ΘΑΡΡΟΣ"