Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2013

Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών

Από την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας ανακοινώνεται ότι καταρτίστηκε το μητρώο Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών (Κ.Ε.Λ.Α.Υ.Ε.) με την 55834/18660/08-08-2013 Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου. Έργο των Κ.Ε.Λ.Α.Υ.Ε. είναι η διενέργεια επιτόπιων ελέγχων των............................................
λαϊκών αγορών και του υπαιθρίου εμπορίου (πλανόδιου και στάσιμου) για την τήρηση των διατάξεων του Ν.2323/1995, όπως ισχύει, και η κατάσχεση και καταστροφή των προϊόντων παραεμπορίου, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 11 του Ν.3377/2005, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 39 του Ν.4155/2013. 

Ανεξάρτητα από τις ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται από τον Αγορανομικό Κώδικα, επιβάλλεται διοικητική κύρωση προστίμου για τις εξής παραβάσεις: 
Αυθαίρετη αλλαγή χώρου, μη τήρηση ωραρίου, μη αυτοπρόσωπη προσέλευση, μη τοποθέτηση ζυγού σε εμφανές σημείο, μη τοποθέτηση πινακίδων σε κάθε προϊόν με τις ενδείξεις της τιμής πώλησης ή της ποιότητας ή της προέλευσης του προϊόντος, καθώς και μη αναγραφή της αληθούς προέλευσης αυτού και μη τοποθέτηση ειδικής πινακίδας με τον αριθμό της άδειας και το όνομα του κατόχου της, για διάθεση προϊόντων που δεν συνοδεύονται από τα νόμιμα παραστατικά που προβλέπονται κλπ. 
Επίσης προβλέπεται η κατάσχεση και καταστροφή κάθε είδους εμπορευμάτων που διακινούνται στην αγορά με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς αυτός που τα διαθέτει να κατέχει την απαιτούμενη άδεια πωλητή ή τα νόμιμα παραστατικά ή όταν αυτά συνιστούν παράνομη απομίμηση προϊόντων, τα οποία κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά ή κυκλοφορούν κατά παράβαση των διατάξεων του κώδικα βιβλίων και στοιχείων. 


 Από το Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας