Τρίτη, 30 Απριλίου 2013

Σκληρή απάντηση της εταιρίας σε εφημερίδα για την επένδυση στην Ελαία

Σκληρή απάντηση απέστειλε στις 25 Απριλίου η εταιρία ΝΕΟΣ ΚΟΤΙΝΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. στην εφημερίδα ΦΩΝΗ για τα δημοσιεύματά της για την επένδυση της εταιρίας στην Ελαία & τον Αγιαννάκη. 

 Η επιστολή που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα και την βρήκαμε στο ιντερνέτ έχεις ως εξής:................................. 


 "Με αφορμή δημοσιεύματα της εφημερίδας σας, με τα οποία μεταφέρατε ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με τις ιδιοκτησίες μας στην περιοχή Ελαίας και σε απάντηση των ερωτημάτων σας, θέτουμε υπόψη του αναγνωστών σας τα ακόλουθα και ζητούμε την ανάλογη δημοσίευση τους προς αποκατάσταση της αλήθειας. 1) Ιδιοκτησία και κοινόχρηστοι δρόμοι. 1.1. Με σειρά δικαστικών αποφάσεων, από τις οποίες μνημονεύονται ενδεικτικά οι αποφάσεις του Αρείου Πάγου 418/1978 και 817/1985, ο δικαιοπάροχος μας Γεώργιος Κανελλάκης, έχει αναγνωρισθεί αμετάκλητα και μετά δυνάμεως δεδικασμένου έναντι του Ελληνικού Δημοσίου ως αποκλειστικός και αδιαφιλονίκητος κύριος αυτοτελών γεωτεμαχίων συνολικής εκτάσεως 306 στρεμμάτων, διαχωριζόμενων μεταξύ τους από δρόμους η κυριότητα των οποίων παρέμεινε στο Δημόσιο προκειμένου εξυπηρετούν την εσαεί επικοινωνία με την θάλασσα. 1.2. Με την υπ’αριθμ. 15/1991 αμετάκλητη επίσης απόφαση του Πολ.Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας, προσδιορίσθησαν επακριβώς τα όρια των επιμέρους αυτοτελών γηπέδων, στα οποία διαιρέθηκε μετά την διάνοιξη των οδών αυτών, η συνολική έκταση, η οποία είχε παραχωρηθεί στον Γεώργιο Κανελλάκη από το Ελληνικό Δημόσιο, επί τη βάσει της υπ’ αριθμ. 639/1979 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, και της έκθεσης πραγματογνωμοσύνης του πραγματογνώμονα Ηλία Ηλιοπούλου και του από 9-8-1989 τοπογραφικού διαγράμματος που την συνοδεύει, σύμφωνα με την οποία τα όρια των επί μέρους αυτοτελών γηπέδων προσδιορίζονται επί τη βάσει και των διανοιχθεισών οδών πρόσβασης προς την ακτή, οι οποίες έχουν αποτυπωθεί και στο εν λόγω τοπογραφικό διάγραμμα καθώς και του προς ανατολάς των γεωτεμαχίων ορίου του δημοσίου δάσους. 1.3. Μάλιστα με την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας 1624/1992 εκρίθη αμετάκλητα κατόπιν αιτήσεως του δικαιοπαρόχου μας Γεωργίου Κανελλάκη, το διοικητικό ζήτημα ότι, λόγω ακριβώς της υπάρξεως των δρόμων αυτών, πρόκειται περί περισσοτέρων (εννέα συνολικώς) αυτοτελών γηπέδων και ουχί περί ενιαίας εκτάσεως. 1.4. Μέχρι σήμερα ουδείς ισχυρίσθηκε και πολύ περισσότερο απέδειξε ότι, οι κάθετοι προς την ακτή κοινόχρηστοι αυτοί δρόμοι που διαχωρίζουν τα γεωτεμάχια μας, καθώς και τα γεωτεμάχια μας είναι σε άλλη θέση ή έχουν άλλα γεωμετρικά στοιχεία και δεν ταυτίζονται απόλυτα με τις αποτυπώσεις του ανωτέρω τοπογραφικού διαγράμματος της δικαστικής πραγματογνωμοσύνης. 1.5. Από τα ανωτέρω ανεπίδεκτα αμφισβήτησης πραγματικά περιστατικά είναι προφανές ότι α) διαψεύδονται πλήρως όσα συκοφαντικά διαδίδονται σε βάρος μας περί δήθεν καταπάτησης β) ουδείς μπορεί να αμφισβητεί, ούτε θα το επιτρέψουμε, το δικαίωμα της ιδιοκτησίας μας και γ) το γεγονός ότι δεν διανοίχθηκαν αλλά προϋπήρχαν οι κοινόχρηστοι δρόμοι πρόσβασης προς την ακτή. 1.6. Καταλυτική εξάλλου απάντηση σε όσα αναληθή περί του αντιθέτου διαδίδονται, δίνει με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 177271/17-3-2013 έγγραφό της η πλέον αρμόδια υπηρεσία και συγκεκριμένα η Διεύθυνση Νομοθετικού Έργου του ΥΠΕΚΑ προς την οποία υπέβαλε σχετικό ερώτημα το Μικτό Κλιμάκιο Ελέγχου, το οποίο συγκρότησε ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης κατόπιν σχετικής καταγγελίας μας. Αντίγραφο του ανωτέρω εγγράφου σας αποστέλλουμε συνημμένα για να αρθεί κάθε αμφιβολία. 2) Περιοχή NATURA και Προστασία Περιβάλλοντος 2.1. Με το ν. 3937/2011 για την προστασία της βιοποικιλότητας ορίζεται ρητά ότι τα εκτός σχεδίου ακίνητα εντός των περιοχών NATURA είναι άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον έχουν εμβαδόν 4 στρέμματα (για όσα ακίνητα σχηματίσθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του) ή τα 10 στρέμματα (για όσα προκύπτουν μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού). Πουθενά στο νόμο αυτό, δεν υπάρχει απαγόρευση δόμησης. Ούτε υπάρχει οποιαδήποτε κανονιστική ρύθμιση (Υπουργική Απόφαση ή ΚΥΑ ή Προεδρικό Διάταγμα) που να έχει επιβάλλει ή να προβλέπει μια τέτοια απαγόρευση οπουδήποτε καθ΄όλη την χερσαία εδαφική έκταση (εκτός των ορίων του οριοθετημένου αιγιαλού) της συγκεκριμένης περιοχής NATURA. 2.2. Περαιτέρω, για την δόμηση με χρήση κατοικίας σύμφωνα με τις διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης, δηλαδή ελάχιστο εμβαδόν 4 στρέμματα και μέγιστη κάλυψη 200 τ.μ., η ισχύουσα νομοθεσία (όπως καθορίζεται στην Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ αρ. πρωτ. 1958/13-1-2012) δεν προβλέπει την υποχρέωση έγκρισης περιβαλλοντικής μελέτης, ούτε για τις εντός natura περιοχές, ακριβώς επειδή έχει κριθεί εκ προοιμίου ότι οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από μια τέτοια χρήση είναι αμελητέες. Αντίθετα τούτο προβλέπεται για την περίπτωση ιδιωτικής πολεοδόμησης όταν δηλαδή επιδιώκει κάποιος να εκμεταλλευθεί το μέγιστο της επιτρεπόμενης δόμησης που σύμφωνα με το νόμο φθάνει το 15%. 2.3. Στην περίπτωσή μας, σύμφωνα με τις υποβληθείσες αιτήσεις μας για έκδοση οικοδομικών αδειών η συνολική κάλυψη σε όλα τα γήπεδα μας θα ανέλθει σε 12.000 τ.μ. περίπου ήτοι ποσοστό ίσο με το 3,9% του συνολικού εμβαδού των γηπέδων μας των 306.000 τ.μ.. Αν αντίθετα ακολουθούσαμε τις διατάξεις περί ιδιωτικής πολεοδόμησης θα μπορούσαμε να καλύψουμε 45.900 τ.μ.. Ποια επιλογή βαρύνει περισσότερο το περιβάλλον είναι περιττό να επισημάνουμε. 2.4. Εξάλλου η χρήση των γηπέδων μας για κατοικία τελεί σε απόλυτη αρμονία με τις προτάσεις του χωροταξικού σχεδιασμού και οργάνωσης της περιοχής, όπως αυτές διατυπώνονται τόσο στο υπό έγκριση ΣΧΟΑΠ της περιοχής όσο και στο υπό αναθεώρηση Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου. 2.5. Περαιτέρω, οι προς ανέγερση κατοικίες στα γήπεδα μας τοποθετούνται σε απόσταση μεγαλύτερη των 30 μέτρων από τον αιγιαλό, μακράν και πέραν των όποιων αμμοθινών υπάρχουν στην περιοχή. Επιπλέον στις μελέτες που έχουμε καταθέσει για την έκδοση των οικοδομικών αδειών, έχουμε προτείνει μόνοι μας και δίχως να έχουμε νομική υποχρέωση όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος όπως λ.χ. ειδικό σύστημα φωτισμού ώστε να μη ενοχλούνται οι χελώνες, σύστημα βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων για κάθε γήπεδο χωριστά, ενώ για την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης και άρδευσης έχουμε προτείνει την κατασκευή υπόγειων δεξαμενών. 2.6. Ουδείς καλόπιστος μπορεί να αρνηθεί ότι με τον παραπάνω τρόπο όχι μόνο δεν επιβαρύνεται το περιβάλλον αλλά αντίθετα αναδεικνύεται το φυσικό κάλλος της περιοχής και προστατεύεται η φυσιογνωμία της από άναρχες και αυθαίρετες επεμβάσεις. 3) Σχετικά με τις χελώνες. Επειδή ορισμένοι επικαλούνται μια «μελέτη» που εκπόνησε το 2002 η ΜΚΟ ΑΡΧΕΛΩΝ, για την πληρότητα της ενημέρωσης σημειώνουμε τα εξής. 3.1. Πρόκειται για «μελέτη» για την οποία η καταβληθείσα στην ΑΡΧΕΛΩΝ αμοιβή υπερέβη τα 600.000 ευρώ, και η οποία αφορούσε εδαφική έκταση με μήκος ακτογραμμής 7.000 περίπου μέτρα. Στην ζώνη της περιοχής NATURA, όμως οριοθετήθηκε τελικά έκταση με μήκος ακτογραμμής μεγαλύτερο από 22 χιλιόμετρα 3.2. Με την «μελέτη» αυτή, κατά τρόπο εντελώς αντίθετο προς κάθε επιστημονική αρχή και μέθοδο προτείνεται, όπως 2.200 στρέμματα κηρυχθούν αδόμητα και μετατραπούν σε νεκρή ζώνη, αφού θα απαγορεύονται τα πάντα εκτός από το να χαζεύουμε τα χελωνάκια, μολονότι τα συμπαθή αυτή πλάσματα ουδέποτε υπερβαίνουν την οριογραμμή του αιγιαλού. 3.3. Εξαιτίας των αθεράπευτων ελαττωμάτων και ελλείψεων της, η μελέτη αυτή μολονότι έχουν περάσει περισσότερα από 10 χρόνια από το 2002 ούτε έχει παραλειφθεί ούτε έχει εγκριθεί ακόμη από το Ελληνικό Κράτος. 3.4. Επομένως, ουδεμία αξία έχει και όποιος την επικαλείται ως τεκμήριο τάχα, της ανύπαρκτης πάντως ανάγκης να απαγορευθεί είτε η δόμηση είτε ο,τιδήποτε άλλο πέραν του αιγιαλού μάλλον εξυπηρετεί σκοπιμότητες τις οποίες οφείλει να εξηγήσει. 3.5. Εξάλλου και μολονότι, δεν υπάρχει για την περιοχή ειδικό σχέδιο διαχείρισης, στις μελέτες που έχουμε καταθέσει έχουμε προτείνει όλα τα μέτρα προστασίας που η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ θεωρεί αναγκαία για την προστασία του είδους αυτού. 4) Σχετικά με τις αμμοθίνες. Οσον αφορά τον συκοφαντικό ισχυρισμό ότι καταστρέψαμε τάχα αμμοθίνες, πράγμα απολύτως αναληθές, αρκεί η επισήμανση των εξής αποκαλυπτικών γεγονότων. 4.1. Την 4η Απριλίου 2013 τριμελές κλιμάκιο Επιθεωρητών Περιβάλλοντος επισκέφθηκε την περιοχή και επί δίωρο και πλέον προέβη σε μετρήσεις αποστάσεων, λήψεις φωτογραφιών και λοιπούς ελέγχους. 4.2. Κατά την επίσκεψη αυτή ήταν παρών ο υπογράφων την παρούσα πληρεξούσιος δικηγόρος μας στις επανειλημμένες προσκλήσεις του οποίου τα μέλη του άνω κλιμακίου απήντησαν ότι ουδέν μεμπτό μας αποδίδουν και ο έλεγχος τους δεν αφορά τις ιδιοκτησίες μας. 4.3. Είναι όμως προφανές ότι αν ήταν αλήθεια ότι είχαμε υποπέσει σε οποιοδήποτε παράπτωμα και πολύ περισσότερο σε καταστροφή τάχα, των αμμοθινών οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος δεν θα μας κάλυπταν, αλλά θα προέβαιναν στην σύνταξη εκθέσεως αυτοψίας βεβαιώνοντας ότι υποπέσαμε σε κάποια παράβαση. Τέτοια έκθεση όμως, ουδέποτε συντάχθηκε. 5) Σχετικά με το όργωμα. Τα ίδια όπως αμέσως ανωτέρω ισχύουν και για την περίεργη διάδοση ότι οργώσαμε. Περίεργη, όχι γιατί δεν υπήρξε πράγματι όργωμα. Αλλά γιατί το όργωμα αυτό ήταν η συνήθης μέθοδος εκμετάλλευσης των γηπέδων μας μέχρι και του έτους 2007 όπως βεβαιώνουν, ως αψευδείς μάρτυρες, οι υπάρχουσες και ανεπίδεκτες αμφισβήτησης αεροφωτογραφίες. 6) Τέλος, οι διαδόσεις ορισμένων ότι η άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων μας και η πρόθεσή μας να εκμεταλλευθούμε τις ιδιοκτησίες μας, οικοδομώντας κατοικίες, όπως θα έκανε και κάνει οποιοσδήποτε ιδιοκτήτης στην περιοχή, θα έχει τάχα ως αποτέλεσμα να στερηθεί ο λαός και οι πολίτες την δυνατότητα πρόσβασης και απόλαυσης της παραλίας στερούνται οποιασδήποτε αξίας και μάλλον διατυπώνονται εκ του πονηρού. 6.1. Πρώτον διότι, η πρόσβαση αυτή είναι για πάντα εξασφαλισμένη με δρόμους πλάτους 10 μέτρων που απέχουν μεταξύ τους 500 μέτρα όπως προβλεπόταν στο παραχωρητήριο του Ελληνικού Δημοσίου προς τον δικαιοπάροχό μας Γ. Κανελλάκη. 6.2. Δεύτερον διότι, αν η νόμιμη οικοδόμηση ιδιωτικών γηπέδων ήταν δυνατόν να παρακωλύσει το δικαίωμα του κοινού να έχει πρόσβαση και να απολαμβάνει την κοινόχρηστη ζώνη του αιγιαλού, τότε λογικά θα έπρεπε οι ίδιες αιτιάσεις και παράπονα να διατυπώνονται για όλους, όσοι έχουν οικοδομήσει και απολαμβάνουν τις κατοικίες στους στην περιοχή. 6.3. Τρίτον διότι κοινόχρηστα επί ιδιωτικών εκτάσεων ο νόμος δεν γνωρίζει. Είτε αρέσει είτε δεν αρέσει στους δήθεν «ευαίσθητους». Νομιμότητα αλά κάρτ ουδείς δικαιούται να διεκδικεί. 6.4. Την ίδια τέλος αξία έχουν όσα διαδίδουν κάποιοι περί παράνομης μεταβολής τάχα, της χρήσεως των γηπέδων μας από «αγροτική» σε «ελεύθερη», επιχειρώντας να μας συκοφαντήσουν, εμφανίζοντας μας ως μετέχοντες σε αθέμιτες ή παράνομες διαδικασίες. Θα πρέπει να προετοιμαστούν να απολογηθούν εξηγώντας πού βρήκαν την δήθεν «αγροτική» χρήση και που είδαν την αλλαγή χρήσης. 7) Ελπίζουμε ότι τα ανωτέρω απαντούν με σαφήνεια σε όσα ερωτήματα μας θέσατε. Εν πάσει περιπτώσει και επειδή ουδέν περισσότερο έχουμε πράξει από την υποβολή νομίμως αιτήσεων προς τις αρχές για την έκδοση οικοδομικών αδειών όπως δικαιούται οποιοσδήποτε έχει ιδιοκτησία στην χώρα μας είμαστε στην διάθεσή σας αν χρειάζεται οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

Πειραιάς 25 Απριλίου 2013 
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος 
Παν.Ι.Βρεττάκος"