Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2009

Εγκρίθηκε ως ΠΟΠ «Καλαμάτα» το ελαιόλαδο όλης της Μεσσηνίας!


Από όλο το νομό Μεσσηνίας θα παράγεται πλέον το Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης ελαιόλαδο με την ένδειξη «Καλαμάτα».
Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης κοινοποίησε στην Ένωση Μεσσηνίας ότι εγκρίθηκε η πρόταση της για επέκταση του ΠΟΠ Καλαμάτα και απορρίφθηκε μία ένσταση που είχε κατατεθεί.
Στο σχετικό έγγραφο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, που υπογράφει η Γιάννα Βρανάκη, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Βιολογικής Γεωργίας (αρμόδιο το Τμήμα ΠΟΠ-ΠΓΕ-ΙΠΠ), αναφέρονται τα εξής:..............


«Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 στοιχείο ζ) της ΚΥΑ αρ. 261611/2007, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σας γνωρίζουμε το αποτέλεσμα της εξέτασης της ένστασης που υποβλήθηκε από τον «Αγροτικό Συνεταιρισμό Δολών Μεσσηνίας» κατά του αιτήματος της «Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσσηνίας» για τροποποίηση των προδιαγραφών του ελαιόλαδου με την καταχωρισμένη ονομασία «ΚΑΛΑΜΑΤΑ» ΠΟΠ στο Κοινοτικό μητρώο Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης και Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων.

Η ένσταση εξετάστηκε από την επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 3, παρ. 3, στοιχείο ε) της προαναφερθείσας ΚΥΑ και δεν έγινε αποδεκτή, όπως αναφέρεται σχετικά και στο συμπέρασμα του αρ. 9/17-6-2009 πρακτικού της».Το ΠΟΠ Καλαμάτα, θα πρέπει να έχει οξύτητα μέχρι 0,5, Κ232 ως 2,00, Κ270 μέχρι 0,15, ο δείκτης υπεροξειδίων να μην υπερβαίνει τα 14 Meq O2/kg και το ελαϊκό οξύ να είναι άνω του 75%. Με την έκδοση υπουργικής απόφασης θα γίνει αποδεκτό το αίτημα. Στη συνέχεια, αυτό θα αποσταλεί στις Βρυξέλλες, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να αξιολογηθεί εκεί, δεδομένου ότι η αναγνώριση ή τροποποίηση των ΠΟΠ γίνεται από τα κοινοτικά όργανα. Αυτό δε σημαίνει πως θα γίνει οπωσδήποτε δεκτό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς θα πρέπει να αποδεχτούν στην Ε.Ε. όσα περιλαμβάνει η αίτηση με την υποστηρικτική μελέτη. Η διαδικασία έγκρισης πιθανόν να διαρκέσει ένα χρόνο.paseges.gr