Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2009

Ξεκινούν από 1ης Αυγούστου οι αιτήσεις για δικαιώματα φύτευσης αμπελιού από το εθνικό αποθεματικό


Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί για την απόκτηση δικαιωμάτων φύτευσης αμπέλου από το εθνικό αποθεματικό μπορούν να καταθέσουν αίτηση - υπεύθυνη δήλωση συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από την 1η Αυγούστου. Οι αιτήσεις κατατίθενται στις..........

κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των οικείων νομαρχιών και το προθεσμία λήγει την 15η Δεκεμβρίου 2009.

Η σειρά προτεραιότητας/επιλεξιμότητας των αιτήσεων διενεργείται ως εξής:

Απόλυτη προτεραιότητα δίδεται στους παραγωγούς των μικρών νήσων του Αιγαίου και Ιονίου που εγκρίνονται όλες οι κατατιθέμενες αιτήσεις που υπερβαίνουν τα πέντε στρέμματα δίχως περιορισμό στρεμμάτων.
Προτεραιότητα για την υπόλοιπη Ελλάδα δίδεται σε νέους αγρότες κριτήριο μόνο εφόσον μετέχουν σε πρόγραμμα νέων αγροτών και οι αιτήσεις τους υπερβαίνουν τα πέντε στρέμματα στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές και τα δέκα στρέμματα στις πεδινές περιοχές.
Για τις υπόλοιπες αιτήσεις των ενδιαφερομένων αμπελουργών εφαρμόζονται τα κριτήρια του άρθρου 12 της με αριθμ. 286839/02-04-2009 ΚΥΑ (Β΄ 655), εφόσον αποδεδειγμένα είναι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων πέντε στρεμμάτων στις ορεινές και μειονεκτικές και δέκα στρέμματα στις πεδινές περιοχές και τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον Καν.1282/01 όπως προκύπτει από τις κατατιθέμενες δηλώσεις συγκομιδής των δύο τελευταίων ετών και παραδίδουν μέρος ή όλη την παραγωγή τους σε νόμιμα λειτουργούντα οινοποιεία της χώρας.
Απαραίτητα δικαιολογητικά

Την αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να συνοδεύουν τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
2. Ε1-Ε9
3. Εκκαθαριστικό εφορίας
4. Συμβόλαια ή μισθωτήρια 20ετούς διάρκειας


paseges.gr