Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2011

Σήμερα αποφασίζουν οι υπουργοί Γεωργίας για την ΚΑΠ μετά το 2013


Συνεδριάζει σήμερα Πέμπτη, 17 Μαρτίου, το Συμβούλιο υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της Ε.Ε. στις Βρυξέλλες, με αμιγώς αγροτικά θέματα. Το κύριο ζήτημα που θα απασχολήσει τους υπουργούς Γεωργίας των κρατών μελών είναι το τελικό κείμενο κοινών συμπερασμάτων για την κοινή αγροτική πολιτική μετά το 2013, το οποίο......................

θα δοθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να συντάξει τις σχετικές νομοθετικές προτάσεις της για την μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, τις οποίες θα παρουσιάσει μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2011. Την Ελλάδα θα εκπροσωπήσει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Σκανδαλίδης ο οποίος, συνοδευόμενος από την Γενική Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων Γεωργία Μπαζώτη, μετέβη σήμερα στις Βρυξέλλες.

Τα συμπεράσματα αυτά είναι αποτέλεσμα μιας πρώτης ανταλλαγής απόψεων τον Νοέμβριο του 2010 και τριών πολιτικών συζητήσεων στο πλαίσιο των τριών προηγούμενων συνεδριάσεων του Συμβουλίου Γεωργίας σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής «Η κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) με χρονικό ορίζοντα το 2020 – Η αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων όσον αφορά τη διατροφή, τους φυσικούς πόρους και το έδαφος»

Οι πολιτικές συζητήσεις, αντίστοιχα, επικεντρώθηκαν στους τρεις κύριους στόχους για το μέλλον της ΚΑΠ που προσδιορίζονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής, και συγκεκριμένα:

* βιώσιμη παραγωγή τροφίμων,
* βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και δράση για το κλίμα, και
* ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη.

Η πρώτη συζήτηση προσανατολισμού έδωσε την ευκαιρία σε πολλές αντιπροσωπείες κρατών μελών να εκφράσουν την άποψη ότι, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της διατήρησης της βιώσιμης παραγωγής τροφίμων, η ΚΑΠ θα πρέπει ακόμα να συνεχίσει να παρέχει κάποιο επίπεδο στήριξης του γεωργικού εισοδήματος, καθώς και ένα δίχτυ ασφαλείας μέτρων για την αγορά που θα βοηθά τους γεωργούς να αντιμετωπίζουν καταστάσεις κρίσης. Επιπλέον, ότι θα πρέπει οι άμεσες ενισχύσεις να θεωρούνται και ως αποζημίωση για το γεγονός ότι οι γεωργοί της ΕΕ πρέπει να πληρούν υψηλότερες προδιαγραφές από τους αγρότες τρίτων χωρών. Ταυτόχρονα, η ΚΑΠ θα πρέπει να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα του γεωργικού τομέα, ιδίως με την προώθηση της καινοτομίας, της έρευνας και της εκπαίδευσης. Επίσης, ότι θα πρέπει να βελτιωθεί το μερίδιο που εισπράττουν οι γεωργοί από τις λιανικές τιμές της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων. Τέλος, οι αντιπροσωπείες θεωρούν πως θα πρέπει να υπάρχει αντιστάθμιση για τα προβλήματα παραγωγής σε περιοχές με φυσικές δυσκολίες, προκειμένου να διατηρηθεί η γεωργική δραστηριότητα σε ολόκληρη την ΕΕ και για να διαφυλαχθεί η ποικιλομορφία των γεωργικών τοπίων.

Κατά τη δεύτερη συζήτηση προσανατολισμού, τα κράτη μέλη αναγνώρισαν το γενικό στόχο της ανάπτυξης βιώσιμης διαχείρισης της ευρωπαϊκής γεωργίας στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ. Ορισμένες αντιπροσωπείες συμφώνησαν με την πρόταση της Επιτροπής ότι ο πρώτος πυλώνας θα πρέπει να είναι το κύριο μέσο για την «πρασίνισμα» της ΚΑΠ, ενώ άλλες προτιμούν τα περιβαλλοντικά μέτρα, τα οποία αποτελούν μέρος του δεύτερου πυλώνα για την αγροτική ανάπτυξη. Οι αντιπροσωπείες γενικά εξήραν την ανάγκη πράσινης ανάπτυξης μέσω της καινοτομίας και θεωρούν ότι είναι απαραίτητα συγκεκριμένα μέτρα για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό της.

Τέλος, στην τρίτη πολιτική συζήτηση, τα κράτη μέλη συμφώνησαν ότι η διατήρηση μιας ισορροπημένης εδαφικής ανάπτυξης, αποτελεί μείζονα στόχο για το μέλλον της ΚΑΠ. Πολλές αντιπροσωπείες τόνισαν ότι η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης θα παραμείνει σημαντική για τις αγροτικές περιοχές της Ευρώπης, αλλά διαπίστωσαν την ανάγκη για περισσότερο συντονισμό και συνέργεια με άλλες πολιτικές της ΕΕ όπως η περιφερειακή πολιτική και η πολιτική συνοχής. Επιπλέον, η βελτίωση της αγροτικής οικονομίας θα πρέπει να βασίζεται στη διαφοροποίηση, την ανάπτυξη των τοπικών αγορών και άλλες γεωργικές δραστηριότητες που σχετίζονται, κυρίως με τον τουρισμό και την παραγωγή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τα κράτη μέλη συμφώνησαν γενικά ότι η ζωτικότητα και το δυναμικό των αγροτικών περιοχών της ΕΕ θα εξακολουθήσει να εξαρτάται από την παρουσία ενός ανταγωνιστικού και δυναμικού αγροτικού τομέα. Στο πλαίσιο αυτό, πολλοί υπογράμμισαν τη σημασία της δημιουργίας των κατάλληλων συνθηκών για τη διατήρηση των νέων γεωργών και των οικογενειών τους στις αγροτικές περιοχές. Αυτοί οι νέοι αγροτοεπιχειρηματίες, οι οποίοι είναι αποφασιστικής σημασίας για την ενίσχυση της καινοτομίας στον τομέα της γεωργίας, θα είναι δυνατό να προσελκυθούν εά ν υπάρξουν καλύτερες προοπτικές για το μέλλον τους, με τη βελτίωση των αγροτικών υποδομών και του δυναμικού των κινήτρων.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Ουγγρικής προεδρίας του Συμβουλίου των υπουργών «Συνολικά κατά τη διάρκεια πέντε διαδοχικών προεδριών της Ε.Ε. έχουν συζητηθεί από το Συμβούλιο διάφορες πτυχές της μεταρρύθμισης, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας σχετικά με την ΚΑΠ μετά το 2013, και τη σύνδεσή της με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020.

Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιέγραψε τις επιλογές και ξεκίνησε τη συζήτηση με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Ευρωκοινοβούλιο και με τους λοιπούς ενδιαφερόμενους. Βάσει των αποτελεσμάτων, των θεσμικών συζητήσεων και της διαβούλευσης στο πλαίσιο της αξιολόγησης των επιπτώσεων, θα γίνει από την Επιτροπή πιο συγκεκριμένη επεξεργασία επιλογών και μέτρων, ενώ η σκοπιμότητα και η αποτελεσματικότητά τους θα αναλυθούν στο πλαίσιο της αξιολόγησης του αντικτύπου».

Οι νομοθετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα υποβληθούν κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2011προκειμένου να εγκριθούν οι νέοι κανονισμοί για να τεθούν σε ισχύ το 2014.

Στα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνονται τα εξής:


Εγκρίσεις 3 μεταλλαγμένων ποικιλιών

Οι υπουργοί θα συζητήσουν τρεις αιτήσεις για έγκριση μεταλλαγμένων οργανισμών σε τρόφιμα, ζωοτροφές και για άλλες χρήσεις:

* του βαμβακιού GHB614 (που παράγεται από την Bayer),
* του αραβόσιτου MON 89034 × MON 88017 (που παράγεται από τη Monsanto),
* καθώς και του αραβόσιτου της σειράς 1507 (που παράγεται από την Dow και Pioneer).

Μετά την υποβολή των αρχικών αιτήσεων για την έγκριση των εν λόγω γενετικώς τροποποιημένων ποικιλιών, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό 1829/2003, η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας των Τροφίμων (EFSA) εξέδωσε ευνοϊκή γνώμη, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι είναι μάλλον απίθανο η εμπορία αυτών των ποικιλιών να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία ανθρώπων ή ζώων, ή για το περιβάλλον. Στη βάση αυτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπόνησε προτάσεις για την έγκριση των εν λόγω ποικιλιών.

Κατά τις συνεδριάσεις της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, στις 24 Σεπτεμβρίου και 15 Νοεμβρίου 2010, ήταν αδύνατον να επιτευχθεί η ειδική πλειοψηφία που απαιτείται - μεταξύ των αντιπροσώπων των κρατών μελών - ώστε να γνωμοδοτήσει υπέρ ή κατά της έγκρισης των μέτρων που πρότεινε η Επιτροπή. Για τον λόγο αυτό το θέμα πέρασε στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου των υπουργών. Εάν δεν υπάρξει και σήμερα ειδική πλειοψηφία υπέρ ή κατά της άδειας των ποικιλιών αυτών στο πλαίσιο του Συμβουλίου, οι προτάσεις θα επιστρέψουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θα λάβει και την τελική απόφαση για τις άδειες.

Η κατάσταση στην αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων

Η Επιτροπή θα υποβάλλει στους υπουργούς την τριμηνιαία έκθεσή για την κατάσταση στην αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων, η ευθύνη της οποίας της έχει ανατεθεί μετά την κρίση του στον γαλακτοκομικού τομέα τον Μάιο του 2009.

Η προηγούμενη τριμηνιαία έκθεση υποβλήθηκε στο Συμβούλιο Γεωργίας στις 13 Δεκεμβρίου 2010 και έδειξε ότι η αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων της ΕΕ ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση το 2010 από ό, τι το 2009. Οι τιμές που καταβάλλονται στους παραγωγούς γάλακτος έχουν ανέβει από τα χαμηλά επίπεδα ρεκόρ της άνοιξης του 2009. Ωστόσο, μια μικρή τάση στασιμότητας παρατηρήθηκε. Σύμφωνα με την έκθεση αυτή, οι μέσες τιμές στην Ε.Ε. για τα γαλακτοκομικά προϊόντα συνέχισαν να είναι σε μεγάλο βαθμό πάνω από τα επίπεδα παρέμβασης, παρά το γεγονός ότι στο τέλος του 2010 παρατηρήθηκε μια μικρή πτωτική τάση στις τιμές των βασικών γαλακτοκομικών προϊόντων, με ορισμένες εξαιρέσεις. Προς το παρόν, οι διεθνείς τιμές ήταν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, μη λαμβάνοντας υπόψη την ραγδαία αύξηση των τιμών του 2007.

Η αύξηση της παραγωγής γάλακτος που παρατηρήθηκε στο τέλος του προηγούμενου έτους μετατράπηκε κυρίως σε προϊόντα προστιθέμενης αξίας (όπως το γιαούρτι και το τυρί), ενώ τα βασικά γαλακτοκομικά προϊόντα (βούτυρο, αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη και πλήρες γάλα σε σκόνη) πέτυχαν τα χαμηλότερα επίπεδα παραγωγής. Σε σύγκριση με τα επίπεδα των ποσοστώσεων, πρώτες εκτιμήσεις έδειξαν ότι οι παραδόσεις γάλακτος ήταν 6% κάτω της ποσόστωση για την ΕΕ των 27. Επιπλέον, τα δημόσια αποθέματα για το βούτυρο και το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη μειώθηκαν.

Απλοποίηση της ΚΑΠ

Η ολλανδική αντιπροσωπεία θα ενημερώσει το Συμβούλιο σχετικά με ένα κείμενο που έχει συντάξει σε συνεργασία με τη Δανία σχετικά με την απλοποίηση της ΚΑΠ μετά το 2013, το οποίο προτείνει έξι βασικές αρχές που πρέπει να αντικατοπτρίζονται στις νομοθετικές προτάσεις για τη νέα ΚΑΠ:

* Η ΚΑΠ θα πρέπει να είναι απλούστερη και φθηνότερη για τις εθνικές αρχές, με μείωση των διοικητικών δαπανών για τους αποδέκτες.
* Μια προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο θα πρέπει να εφαρμόζεται σχετικά με τους ελέγχους για τις διοικήσεις και τους αποδέκτες
* Θα πρέπει να δοθεί στα κράτη μέλη διακριτικότητα και ευελιξία στον προγραμματισμό και τον καθορισμό των λεπτομερειών ελέγχου, παρακολούθησης και αξιολόγησης των προγραμμάτων.
* Θα πρέπει να εφαρμόζεται μεγαλύτερη αναλογικότητα ως προς τους ελέγχους και τις κυρώσεις
* Θα πρέπει να υπάρχει πλήρης διαφάνεια και σαφήνεια των ρόλων και των ευθυνών
* Θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η καλύτερη χρήση της τεχνολογίας

Σημειώνεται πως η πρόταση αυτή έχει έως σήμερα την υποστήριξη 24 κρατών μελών.

Η πολιτική της ΕΕ για την καλή μεταχείριση των ζώων

Οι υπουργοί θα ενημερωθούν από την Ουγγρική προεδρία σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της πολιτικής της ΕΕ για την καλή μεταχείριση των ζώων (EUPAW)


Το πρώτο σχέδιο δράσης της ΕΕ για την προστασία και την καλή μεταχείριση των ζώων 2006-2010 εγκρίθηκε το 2006. Περιέγραφε τις στρατηγικές κατευθύνσεις και τις μελλοντικές ενέργειες και ομαδοποιούσε σε ένα ενιαίο κείμενο τις διάφορες πτυχές της EUPAW. Μια αξιολόγηση είχε προγραμματιστεί εν όψει του προγραμματισμού των μελλοντικών δράσεων μετά το 2010.

Η αξιολόγηση των EUPAW, σε σχέση με τα εκτρεφόμενα ζώα, τα πειραματόζωα και τα ζώα συντροφιάς, υιοθετήθηκε τον Νοέμβριο του 2009 και καλύπτει τέσσερις πιθανές μορφές δράσης της ΕΕ: νομοθεσία, έρευνα, επικοινωνία και διεθνείς δραστηριότητες. Χρησιμοποιώντας μια λεπτομερή ανάλυση των αποτελεσμάτων της EUPAW σε σύγκριση με τους αρχικούς στόχους, η αξιολόγηση εξετάζει την αποτελεσματικότητα αυτής της πολιτικής, και τη συνοχή της με άλλους τομείς της πολιτικής της ΕΕ. Εάν χρειαστεί, συστάσεις για το σχεδιασμό της μελλοντικής πολιτικής θα μπορούσαν να εξετάσουν διάφορες πολιτικές επιλογές.

Οι διαπραγματεύσεις με τη Mercosur

Το Συμβούλιο θα ενημερωθεί για την πορεία των εργασιών της ΕΕ σχετικά με τις εμπορικές διαπραγματεύσεις με τον Λατινοαμερικανικό εμπορικό όμιλο κρατών που συγκροτούν την Mercosur, μετά το αίτημα που υπέβαλε η Ολλανδία.

Η Επιτροπή αποφάσισε στις 4 Μαΐου 2010 για την επανέναρξη διαπραγματεύσεων με τη Mercosur (Αργεντινή, Βραζιλία, Παραγουάη και Ουρουγουάη, με τη Βενεζουέλα στο πλαίσιο της διαδικασίας της ένταξης).

Αυτές οι διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση του εμπορίου άρχισαν το 1995 και ανεστάλησαν χωρίς συμφωνία τον Οκτώβριο του 2004. Η επίτευξη συμφωνίας ΕΕ-Mercosur θα πρέπει να αντιμετωπίσει όλες τις πτυχές των διαπραγματεύσεων, και ιδίως τους βασικούς τομείς των βιομηχανικών αγαθών, των υπηρεσιών και της γεωργίας.

Μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την επανέναρξη διαπραγματεύσεων με τη Mercosur, έλαβε χώρα στο Συμβούλιο Γεωργίας το Μάιο του 2010. Από τότε, άλλοι τρεις γύροι διαπραγματεύσεων έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και τα κράτη μέλη ζητούν να ενημερωθούν για την τρέχουσα κατάσταση των διαπραγματεύσεων αυτών.

Επίσης, οι υπουργοί κατά την διάρκεια γεύματος εργασίας θα συζητήσουν για θεσμικά θέματα του FAO, όπως οι υποψηφιότητες για το νέο γενικό γραμματέα.

Στέφανος Παπαπολυμέρου - paseges.gr