Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2009

Να μ' αγαπάς!!!.......

.
.
.
.
.
.
.
.
.
Διαβάστε Περισσότερα...

Γιατι έξω έχει κρύο.....

.
.
.
.
.
.
.
.Διαβάστε Περισσότερα...

Θυμάμαι όσα είχες πει.......

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Διαβάστε Περισσότερα...

Συνάντηση ΕΝΑΕ με τον Γιώργο Παπανδρέου, χθες στη Βουλή.


Συνάντηση στη Βουλή είχε χθες το μεσημέρι αντιπροσωπεία της ΕΝΑΕ με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, κ. Γιώργο Παπανδρέου.

Την ΕΝΑΕ εκπροσώπησαν ο πρόεδρος και νομάρχης Μεσσηνίας, κ. Δημήτρης Δράκος και τα μέλη του Δ.Σ. και νομάρχες, κ.κ. Γιάννης Μίχας (Πειραιά), Ιωάννης Μαχαιρίδης (Δωδεκανήσου), Νικόλαος Ζαμπουνίδης (Έβρου), Κλέαρχος Περγαντάς (Βοιωτίας) και νομαρχιακοί σύμβουλοι κα Παναγιώτα Γαζή (Φωκίδας) και κ. Ιωάννης Λύτρας (Αιτωλοακαρνανίας).
Μετά το πέρας της συνάντησης ο πρόεδρος της ΕΝΑΕ, κ. Δημήτρης Δράκος, ευχαρίστησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, κ. Γιώργο Παπανδρέου, που δέχθηκε την αντιπροσωπεία της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος και άκουσε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.Διαβάστε Περισσότερα...

Επιστολή Επιμελητηρίου προς τυποποιητές ελαιολάδου...


Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, κ. Γιώργος Καραμπάτος, εξέδωσε ανακοίνωση με θέμα: «Υποχρεωτική αναγραφή στη συσκευασία του ελαιολάδου της ένδειξης καταγωγής του». Η επιστολή απευθύνεται προς τις Τυποποιητικές Επιχείρησης Ελαιολάδου Ν. Μεσσηνίας.

Συγκεκριμένα ο κ. Καραμπάτος αναφέρει:..........


Αξιότιμοι κύριοι, Με την παρούσα επιστολή σας ενημερώνουμε, ότι με την υπ' αριθμόν 347942/27.11.2008 Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας - Οικονομικών, Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 2513 Β/10-12-2008), ορίζεται η υποχρεωτική αναγραφή στην συσκευασία του ελαιολάδου της ένδειξης της καταγωγής του "Εξαιρετικού Παρθένου" και "Παρθένου" ελαιόλαδου. Η εν λόγω Υπουργική Απόφαση τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 2009».

Η υπουργική απόφαση 347942/08 (ΦΕΚ 2513 Β/10-12-2008) αναφέρεται στην τροποποίηση της υπ' αριθμού 317384/6.8.2008 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας - Οικονομικών, Ανάπτυ­ξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπο­χρεωτική αναγραφή στη συσκευασία του ελαιολά­δου της ένδειξης της καταγωγής του «Εξαιρετικού Παρθένου» και «Παρθένου» ελαιολάδου.Αναλυτικά η Κοινή Υπουργική Απόφαση

Η ΚΥΑ συγκεκριμένα αναφέρει τα εξής:

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 992/1979 «Περί οργα­νώσεως των Διοικητικών Υπηρεσιών δια την εφαρμογήν της Συνθήκης προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων» (Α΄280). β) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρ­μογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄34), όπως τροποποι­ήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο Κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προ­βλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού EURATOM» (A΄70) και του άρθρου 3, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄101). γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄98).

δ) Του άρθρου 11 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ε) Της υπ' αριθμόν 336709/2000 απόφασης των Υπουρ­γών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας «Συμπληρωματικά μέτρα για τη εφαρμογή των κοινοτικών κανονισμών 2768/98 και 2815/98 της Επιτροπής», όπως τροποποιή­θηκε και ισχύει (Β΄311). στ) Της υπ' αριθμόν 220426/2003 απόφασης του Υπουρ­γού Γεωργίας «Διαδικασία χορήγησης έγκρισης για την αναγραφή της χώρας προέλευσης του ελαιολάδου» (Β΄285). ζ) Την υπ' αριθμόν Δ15/Α/Φ.19/19955 ανάθεση αρμοδιοτή­των στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Σταύρο Καλαφάτη και Γεώργιο Βλάχο.

2. Τους Κανονισμούς (ΕΚ): α) υπ' αριθμόν 1234/2007 του Συμβουλίου της 22ας Οκτω­βρίου 2007 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωρ­γικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γε­ωργικά προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ») (L 299). β) υπ' αριθμόν 2568/1991 της Επιτροπής, σχετικά με τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών των ελαιολάδων και των πυρηνελαίων καθώς και με τις μεθόδους προσ­διορισμού. (L 248). γ) υπ' αριθμόν 1019/2002 της Επιτροπής, σχετικά με τις προδιαγραφές εμπορίας του ελαιόλαδου. (L 155). δ) υπ' αριθμόν 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και ιδίως το άρθρο 16 αυτού, για τον κα­θορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομο­θεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορι­σμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων. (L 31). ε) υπ' αριθμόν 510/06 του Συμβουλίου, για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προ­έλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων. (L93).

3. Την ανάγκη αποφυγής επαναλαμβανόμενων περι­πτώσεων παραβάσεων, στον τομέα της εμπορίας του «εξαιρετικού παρθένου» και του «παρθένου» ελαιόλαδου, καθώς και εξασφάλισης διατροφικής ασφάλειας στους καταναλωτές των εν λόγω ελαιολάδων.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα­τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο Μόνο: Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 7 της υπ' αριθμόν 317384/ 6.8.2008 κοινής υπουργικής απόφασης τροποποιείται ως ακολούθως: «Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιου­λίου 2009». Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Εφημερίδα "ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ"Διαβάστε Περισσότερα...

Σύσκεψη στη Νομαρχία για το 3ο Φεστιβάλ Ελαιολάδου και Ελιάς στο οποίο η Μεσσηνία είναι τιμώμενος Νομός!Προγραμματισμένη σύσκεψη πραγματοποιήθηκε χθες με πρωτοβουλία του αντινομάρχη κ. Σωτήρη Παναγιωτόπουλου, με την παρουσία του προέδρου της ΕΑΣ κ. Βασίλη Κοζομπόλη και του διευθυντή κ. Δημ Ραπτέα, των γεωπόνων της ΝΑΜ κ.κ. Κυρ. Αρχοντάκη και Πέτρου Καστάνη, του ειδικού συμβούλου του νομάρχη κ. Μαρ. Τζαβάρα και μελών της Οργανωτικής Επιτροπής για το 3ο Φεστιβάλ Ελαιολάδου και Ελιάς, που θα πραγματοποιηθεί στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας 10,11 και 12 Απριλίου 2009.

Σκοπός της σύσκεψης ήταν να συζητηθούν θέματα που αφορούν την άρτια οργάνωση παρουσίας της ΝΑΜ στην έκθεση καθώς κι ενέργειες που θα στοχεύουν στην διαφήμιση, προβολή και προώθηση του ελαιολάδου και της ελιάς.

Το γεγονός ότι ο Νομός Μεσσηνίας είναι ο τιμώμενος Νομός στο φετινό 3ο Φεστιβάλ....................κάτι που αποτελεί σπουδαίο γεγονός δεδομένου ότι οι παροχές είναι πολλαπλές και σημαντικές, ο αρμόδιος αντινομάρχης ανέφερε ότι, πρέπει να προετοιμαστούμε και να συνεργαστούμε ώστε η παρουσία μας να στεφθεί με επιτυχία.

Ο κ. Παναγιωτόπουλος ζήτησε να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στην επικοινωνία και τη συνεργασία των μελών της Οργανωτικής Επιτροπής με τους τυποποιητές ελαιολάδου και ελιάς του Νομού μας, ώστε να υπάρξει καθολική συμμετοχή προκειμένου να αποκομίσουν τα προβλεπόμενα οφέλη από ένα τέτοιο γεγονός, καθώς και την έγκαιρη υποβολή αιτήσεων συμμετοχής ενδιαφερομένων για την επιτραπέζια ελιά. Για τον λόγο αυτόν κάλεσε όλους τους τυποποιητές του Νομού μας να συμμετάσχουν στο 3ο Φεστιβάλ Ελαιολάδου και Ελιάς, δηλώνοντας έγκαιρα τη συμμετοχή τους.

Τέλος, τόνισε ότι, η ΝΑΜ θα αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες που παρέχει το μεγάλο ετήσιο ραντεβού της ελαιοκομίας στην Αθήνα και ζήτησε από τους υπηρεσιακούς παράγοντες της ΝΑΜ να συνεργαστούν με την Επιτροπή του 3ου Φεστιβάλ για την έγκαιρη προετοιμασία όλων των εκδηλώσεων που έχουν προγραμματιστεί να γίνουν στον χώρο του περιπτέρου και της έκθεσης.

Για κάθε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι τυποποιητές ελαιολάδου και ελιάς μπορούν να έρθουν σε επαφή με την Νομαρχιακή Επιτροπή Παραγωγής και Ανάπτυξης στον 2ο όροφο της Νομαρχίας, γραφεία 216 και 217, απ' όπου μπορούν να προμηθευτούν και το έντυπο για τη συμμετοχή τους στον «1ο Διαγωνισμό Επιτραπέζιας Ελιάς».Εφημερίδα "ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ"


Διαβάστε Περισσότερα...

Να με Θυμάσαι...

.
.
.
.
..
.
.
.
.


Διαβάστε Περισσότερα...

Ανήλικος διαρρήκτης συνελήφθη στη Μεσσήνη...


Ένας 12χρονος κάτοικος Μεσσήνης συνελήφθη για διάρρηξη και κλοπή καταστήματος στη Μεσσήνη.
Συγκεκριμένα στις 2.15 μετά το μεσημέρι της Πέμπτης 12 Φεβρουαρίου ο 12χρονος, αφού παραβίασε παράθυρο τουαλέτας καταστήματος στη Μεσσήνη, εισήλθε μέσα στο κατάστημα και αφαίρεσε από την ταμειακή μηχανή χρηματικό ποσό που υπήρχε μέσα........


Ο 12χρονος κατά την έξοδό του από το κατάστημα έγινε αντιληπτός και συνελήφθη από τους αστυνομικούς του Α.Τ. Μεσσήνης. Ο ανήλικος δράστης κατά την προανάκριση ομολόγησε την πράξη του και κατονόμασε έναν 13χρονο κι έναν 12χρονο, με τους οποίους είχαν διαπράξει άλλες τέσσερις κλοπές σε καταστήματα στην περιοχή της Μεσσήνης. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για Τσιγγανόπουλα, ενώ για τις παράνομες πράξεις τους σχηματίστηκε εις βάρος τους δικογραφία.
Διαβάστε Περισσότερα...

Συνεχίζονται οι έρευνες για τη δολοφονία του 52χρονου δικηγόρου στην Κυπαρισσία - Αναμονή για τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA.


Συνεχίζονται οι έρευνες της Αστυνομίας, από ειδικό κλιμάκιο, για την εξιχνίαση της δολοφονίας του 52χρονου δικηγόρου στην Κυπαρισσία, ο οποίος το βράδυ της Δευτέρας 26 Ιανουαρίου ενώ βρισκόταν στο γραφείο του και ασκούσε τα καθήκοντά του, δέχθηκε βάναυση εγκληματική επίθεση από άγνωστα (ή άγνωστο) μέχρι τώρα πρόσωπα (ή πρόσωπο), με συνέπεια τον βαρύτατο τραυματισμό του και την τραγική κατάληξή του λίγα 24ωρα μετά στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τριπόλεως.................Καταθέσεις έχουν κληθεί κι έχουν δώσει δεκάδες άτομα που, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο μπορεί να σχετίζονται, είτε με την υπόθεση αυτή καθαυτή, είτε μπορεί κάτι να γνωρίζουν που θα ρίξει φως στην υπόθεση. Παράλληλα, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται, η ολοκλήρωση της εξέτασης DNA γενετικού υλικού από τον τόπο του εγκλήματος στα εργαστήρια της Εγκληματολογικής Υπηρεσίας της Αστυνομίας και τα αποτελέσματα αυτής.

Ήδη από την αρχή είχε μεταβεί στην Κυπαρισσία Ειδικό Κλιμάκιο της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ασφάλειας Αττικής προκειμένου να διερευνήσει τις συνθήκες της στυγερής δολοφονίας του άτυχου 53χρονου δικηγόρου, που συγκλόνισε το πανελλήνιο. Η βαναυσότητα και η αγριότητα της πράξης αλλά και ο τρόπος που συντελέστηκε δείχνει προμελετημένη ενέργεια, που σκοπό είχε τον θάνατο του δικηγόρου κι εναπόκειται πλέον στους αστυνομικούς να εντοπίσουν τα στοιχεία εκείνα, που θα τους οδηγήσουν στους δράστες και θα αποκαλύψουν τα σκοτεινά κίνητρα της δολοφονικής επίθεσης. Στο συμπέρασμα αυτό είχαν καταλήξει από την αρχή οι διωκτικές Αρχές, που συνεχίζουν να ερευνούν και να «ξεσκονίζουν» όλους τους φακέλους και τις δικογραφίες που είχε ο δικηγόρος στο γραφείο του, αφού όμως όλα δείχνουν ότι, οι έρευνες της Αστυνομίας κατευθύνονται κι επικεντρώνονται στον επαγγελματικό τομέα του δικηγόρου και στις υποθέσεις που αυτός είχε τελευταία αναλάβει. Να επισημάνουμε ότι, ο εκλιπών δικηγόρος, Σπύρος Ιωάννου, ασκούσε με ευσυνειδησία τα καθήκοντά του επί 28 χρόνια και ασχολούνταν κυρίως με υποθέσεις οικονομικής φύσεως, πλειστηριασμούς ακινήτων, κατασχέσεις κ.λπ. Η ολοκλήρωση της εξέτασης του DNA που έχει βρεθεί αναμένεται να ρίξει φως στη σκοτεινή αυτή υπόθεση δολοφονίας", σύμφωνα με την εφημερίδα "ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ".


***Σύμφωνα με πληροφορίες του TRIFYLIANEWS, τα ευρήματα των ερευνών της Αστυνομίας "συγκλίνουν" προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις και συγκεκριμένα, ίσως, άτομα και με την ολοκλήρωση των εξετάσεων DNA θα υπάρξουν εξελίξεις.
Εκείνο που φαίνεται πως "βγαίνει" από τις μέχρι τώρα έρευνες είναι ότι, ίσως, με πολύ μεγάλες πιθανότητες δεν πρόκειται περί "μπράβων" και "πληρωμένων δολοφόνων", αλλά, επαναλαμβάνουμε περισσότερο φως στις έρευνες θα ρίξουν τα αποτελέσματα DNA και μετά από αυτά θα υπάρξουν εξελίξεις...


Διαβάστε Περισσότερα...

Εννέα αλλαγές στις Πανελλήνιες εξετάσεις...
Οκτώ αλλαγές στο φετινό σύστημα των Πανελληνίων Εξετάσεων, και μία που θα ισχύσει το 2010, ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας.

Την Παρασκευή λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων.

Οι αλλαγές που ανακοινώθηκαν είναι οι εξής:..........
* Από εφέτος οι υποψήφιοι θα μπορούν και πάλι να βλέπουν τα γραπτά τους, μετά τις δικαστικές αποφάσεις που δικαίωσαν υποψηφίους.

* Αυξάνονται από 13 σε 18 τα μέλη των Βαθμολογικών Κέντρων που συντονίζουν και εποπτεύουν τη διαδικασία βαθμολόγησης- αναβαθμολόγησης των γραπτών.

* Απαγορεύεται από εφέτος να σημειώνει ο α' βαθμολογητής πάνω στο γραπτό λάθη ή ελλείψεις.

* Μειώνεται κατά 10 μονάδες στην εκατοντάβαθμη κλίμακα η βαρύτητα της παραγωγής κειμένου στο μάθημα της «Νεοελληνικής Γλώσσας» (από 50 μονάδες θα λαμβάνει 40) και αυξάνεται αντίστοιχα η βαρύτητα των ασκήσεων (από 25 σε 35 μονάδες).

* Προσαρμόστηκαν οι διατάξεις για την προφορική εξέταση των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Στο εξής θα εξετάζονται με βάση τον νέο Ν. 3699/2008 της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

* Γίνεται αποσυμφόρηση των Βαθμολογικών Κέντρων από τους προφορικά εξεταζόμενους με τη θέσπιση ανώτατου ορίου εξεταζομένων (80 υποψήφιοι ανά Βαθμολογικό Κέντρο) και τη λειτουργία ειδικών Εξεταστικών Κέντρων.

* Ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις (1-20 Φεβρουαρίου).

* Τα Μηχανογραφικά Δελτία που θα υποβάλουν οι απόφοιτοι Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου, φέτος για πρώτη φορά θα τους γνωστοποιηθούν, μέσω Διαδικτύου, εντός του Μαρτίου. Τα Μηχανογραφικά Δελτία για τους κατόχους β΄ κύκλου ΤΕΕ και τους τελειοφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων που κατατίθενται στο λύκειο περίπου το δεύτερο δεκαήμερο του Μαρτίου θα γνωστοποιηθούν στους υποψηφίους, μέσω Διαδικτύου, εντός του Φεβρουαρίου.

Τέλος, από το 2010 θα αναγράφεται στο γραπτό η αναλυτική βαθμολογία για κάθε ερώτημα σύμφωνα με τις οδηγίες της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων.
Διαβάστε Περισσότερα...

5,4 ΡΙΧΤΕΡ Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥ Ε.Α.Α.Σεισμική δόνηση ισχύος 5,4 ρίχτερ είναι αυτή που σημειώθηκε στη 1.16 π.μ σύμφωνα με τα στοιχεία που πριν λίγα λεπτά δημοσιοποίησε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών...........

http://www.gein.noa.gr/services/day.txt
Διαβάστε Περισσότερα...

5,7 R Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ Α.Π.Θ.16 FEB 9 23:16:38.2 37.078N 20.748E 0.00km 5.7
South IONIAN sea - W. GREECE
Πληροφορίες για τη σεισμική δραστηριότητα:
http://geophysics.geo.auth.gr/the_seisnet/ATLAS/web/majorquakes_gr.htm
Σεισμολογικός Σταθμός Α.Π.Θ.:
http://geophysics.geo.auth.gr/the_seisnet/WEBSITE_2005/station_index.html


Διαβάστε Περισσότερα...

Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή προβλήματα από το σεισμό μέχρι τώρα - Ομαλή η μετασεισμική ακολουθία.Μέχρι τώρα, δεν έχουν αναφαρθεί ζημιές και προβλήματα στις περιοχές όπου έγινε αισθητή η σεισμική δόνηση, ιδίως την Κυπαρισσία και ευρύτερα την Τριφυλία, την Ζάκυνθο και την Ηλεία.

Η μέχρι τώρα μετασεισμική ακολουθία εξελίσσεται ομαλά και όπως σημειώνουν οι σεισμολόγοι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.
Διαβάστε Περισσότερα...

ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΧΩΡΟ ΣΧΕΔΟΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΒΑΘΟΣ 10χλμ ΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ...

Στον ευρύτερο θαλάσσιο χώρο, σχεδόν, απέναντι από την Κυπαρισσία και σε βάθος 10 χλμ είναι το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης που "ταρακούνησε" για τα καλά την περιοχή στις 1.16 πμ........Διαβάστε Περισσότερα...

5,3 ΡΙΧΤΕΡ, 51 χλμ ΝΟΤΙΑ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ EMCSSummary:
Magnitude Mw 5.3
Region IONIAN SEA

Date time 2009-02-16 at 23:16:39.2 UTC
Location 37.35 N ; 20.74 E
Depth 10 km
Distances 132 km SW Pátrai (pop 163,360 ; local time 01:16 2009-02-17)
51 km S Zákinthos (pop 11,541 ; local time 01:16 2009-02-17)
42 km S Lithakiá (pop 1,300 ; local time 01:16 2009-02-17)Διαβάστε Περισσότερα...

5,4 ΡΙΧΤΕΡ Ο ΣΕΙΣΜΟΣ, 72 χλμ ΝΟΤΙΑ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ EARTHQUAKENET.GR


prezatv.blogspot.com
Διαβάστε Περισσότερα...

Και στην Καλαμάτα έγινε αισθητός ο σεισμός...Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του TRIFYLIANEWS η σεισμική δόνηση που σημειώθηκε στις 1.17 περίπου έγινε αισθητή και στην Καλαμάτα...........


Διαβάστε Περισσότερα...

Ιδιαίτερα αισθητός ο σεισμός...


Ιδιαίτερα αισθητός στην ευρύτερη περιοχή της Τριφυλίας έγινες ο σεισμός που σημειώθηκε στις 1.17 περίπου........

Σε επικοινωνία μας με κατοίκους Κυπαρισσίας, Φιλιατρών και Γαργαλιάνων, μας είπαν ότι " αν και νύχτα, τον κατάλαβαν".

Σημειώνουμε πως ο σεισμός είχε ένταση αλλά όχι, ευτυχώς, μεγάλη διάρκεια.......


Διαβάστε Περισσότερα...

ΕΚΤΑΚΤΟ - ΙΣΧΥΡΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΟΝΗΣΗ ΕΓΙΝΕ ΑΙΣΘΗΤΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΦΥΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑ


Πριν λίγα δευτερόλεπτα έγινε ιδιαίτερα αισθητή σεισμική δόνηση στην Κυπαρισσία, την Τριφυλία και τη Μεσσηνία.

Για ό,τι νεότερο θα σας κρατάμε ενήμερους.....


Διαβάστε Περισσότερα...