Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2014

28η Οκτωβρίου 1940

Ο Ιταλός πρεσβευτής στην Αθήνα, την περίοδο του πολέμου, Emanuele Grazzi , στο βιβλίο του « Η αρχή του τέλους. Η επιχείρηση κατά της Ελλάδος », έκδοση Εστίας, Αθήνα 1980, στις σελίδες 272 -274, αφού περιγράφει όλο το διπλωματικό παρασκήνιο που προηγήθηκε της ιταλικής διακοίνωσης, και το σκεπτικό με βάση το οποίο «αναγκάσθηκε» η ιταλική κυβέρνηση να προβεί στο διάβημα αυτό, παραθέτει το κείμενο της διακοίνωσης-τελεσιγράφου το οποίο καταλήγει ως εξής:»......................................

Όθεν η Ιταλική Κυβέρνησις κατέληξεν εις την απόφασιν να ζητήση από την Ελληνικήν Κυβέρνησιν - ως εγγύησιν δια την ουδετερότητα της Ελλάδος και ως εγγύησιν δια την ασφάλειαν της Ιταλίας - το δικαίωμα........... να καταλάβη δια των ενόπλων αυτής δυνάμεων δια την διάρκειαν της σημερινής προς την Αγγλίαν ρήξεως, ωρισμένα στρατηγικά σημεία του ελληνικού εδάφους. Η Ιταλική κυβέρνησις ζητεί από την Εληνικήν Κυβέρνησιν όπως μη εναντιωθή εις την κατάληψιν ταύτην και όπως μη παρεμποδίση την ελευθέραν διέλευσιν των στρατευμάτων των προοριζομένων να την πραγματοποιήσωσι. Τα στρατεύματα ταύτα δεν παρουσιάζονται ως εχθροί του ελληνικού λαού και η Ιταλική Κυβέρνησις δεν προτίθεται ποσώς, δια της προσωρινής κατοχής στρατηγικών τινών σημείων, επιβαλλομένης υπό της ανάγκης των περιστάσεων και εχούσης καθαρώς αμυντικόν χαρακτήρα, να θίξη οπωσδήποτε την κυριαρχίαν και την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος. Η Ιταλική Κυβέρνησις ζητεί από την Ελληνικήν Κυβέρνησιν όπως δώσει αυθωρεί εις τας στρατιωτικάς αρχάς, τας αναγκαίας διαταγάς ίνα η κατοχή αύτη δυνηθή να πραγματοποιηθή κατά ειρηνικόν τρόπον. Εάν τα ιταλικά στρατεύματα ήθελον συναντήσει αντίστασιν, η αντίστασις αυτή θα καμφθή δια των όπλων και η Ελληνική Κυβέρνησις θα έφερε τας ευθύνας αι οποίαι ήθελον προκύψει εκ τούτου ». 

 Νομίζουμε ότι τα σχόλια περιττεύουν, όπως περισσεύει η ιταμότητα και η αλαζονεία μιας δύναμης που θέλει «πάση θυσία» να καταγράψει στο ενεργητικό της κάποια στρατιωτική επιτυχία και να πάψει να είναι ο φτωχός συγγενής του ιταλογερμανικού Άξονα. Αλλά δεν το πέτυχε . 


 Ο Έλληνας πρωθυπουργός, μπροστά σ' αυτήν την πρόκληση δεν έχει τίποτα άλλο να πει από το « Alors , c ' est la guerre », « Πόλεμος λοιπόν ». 

 Και απευθύνει διάγγελμα προς τον ελληνικό λαό. Είναι το ΟΧΙ, που δια στόματος του πρωθυπουργού, βροντοφώνησε και στην πράξη επικύρωσε και τίμησε ο ελληνικός λαός και ο ελληνικός στρατός στο αλβανικό μέτωπο αναγκάζοντας τον αλαζόνα εισβολέα να υποστεί ταπεινωτικές ήττες και ντροπιασμένος να υποχωρήσει μέσα από τα αλβανικά σύνορα., περιμένοντας με αγωνία τη βοήθεια του ισχυρού του συμμάχου. 


 Διάγγελμα Ιωάννη Μεταξά Αθήνα, 28 Οκτωβρίου 1940 

 «Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν δια την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της. Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία, μη αναγνωρίζουσα εις ημάς το δικαίωμα να ζούμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3 ην πρωινήν την παράδοσιν τμημάτων του εθνικού εδάφους, κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν, και μου ανεκοίνωσεν ότι, προς κατάληψιν αυτών, η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6 ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρέσβυν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ' εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν του πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος ας εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε δια την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά σας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών» .


Διαβάστε Περισσότερα...

74η Επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 1940!Την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 τη γιορτάζουμε για να αποδώσουμε φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης στους γενναίους υπερασπιστές των συνόρων μας και αγωνιστές για να τιμήσουμε τους αθάνατους νεκρούς και τους ηρωϊκούς της γενιάς του ΄40 οι οποίοι απόκρουσαν, χωρίς να υπολογίσουν τον τρομακτικό κίνδυνο, τη θεωρούμενη μέχρι τότε ακατάβλητη ισχύ του Άξονα που επιβουλεύθηκε την ακεραιότητα και την ανεξαρτησία της πατρίδας μας. Ο δικτάτορας, της τότε φασιστικής Ιταλίας, Μπενίτο Μουσολίνι, έχοντας κατά νου την.........................................
ανασύσταση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατίας, και διακηρύσσοντας από το 1922 ότι έβλεπε να διαγράφεται στον ιταλικό ουρανό μια αναγεννώμενη αυτοκρατορία των Καισάρων, κατάκτησε χωρίς πολλές δυσκολίες την Αιθιοπία και τον Απρίλιο του 1939 την Αλβανία. Στη συνέχεια για να μην υστερεί απέναντι στους Γερμανούς έστρεψε την προσοχή του στην Ελλάδα. Μετά από μία σειρά προκλήσεων που κορυφώθηκαν με τον τορπιλισμό του καταδρομικού “Έλλη” στις 15 Αυγούστου 1940 μέσα στο λιμάνι της Τήνου με την ευκαιρία της εορτής της Μεγαλόχαρης φτάνουμε στο ξημέρωμα της 28ης Οκτωβρίου 1940. Είναι 5 η ώρα τα χαράματα, ο ιταλός Πρέσβυς στην Αθήνα κτυπά τη πόρτα του Έλληνα Πρωθυπουργού Ιωάννη Μεταξά και χωρίς περιστροφές του λέει ότι η Κυβέρνησή του θέλει να της παραχωρηθούν ωρισμένες περιοχές της πατρίδας μας. Ο πρωθυπουργός τον ρωτάει “ποιές είναι αυτές” και αυτός του απαντά ότι δεν τις γνωρίζει και συμπληρώνει ότι εάν η απάντηση είναι αρνητική στις 6:30 τα ιταλικά στρατεύματα που είναι στην Αλβανία θα περάσουν τα σύνορα. Ο Έλληνας πρωθυπουργός εκφράζοντας όλο τον ελληνικό λαό απανταχού της γης του απάντησε “ΟΧΙ”. Τη σταθερή θέληση του Έθνους για τον “υπέρ πάντων αγώνα” και την απόλυτη πίστη, για την τελική νίκη, το Γενικό Στρατηγείο ανήγγειλε στον Ελληνικό λαό και σε όλο το κόσμο, με λιτό και λακωνικό ανακοινωθέν: “Αι ιταλικαί στρατιωτικαί δυνάμεις προσβάλλουν από της 5ης και 30 πρωϊνής σήμερον τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεως της Ελληνοαλβανικής μεθορίου. Αι ημέτεραι δυνάμεις αμύνονται του πατρίου εδάφους”. Ο αγώνας των Ελλήνων εξέπληξε όλο το κόσμο και υποχρέωσε τους Συμμάχους να ομολογήσουν ότι: “Στο μέλλον δεν θα λέγεται ότι οι Έλληνες πολεμούν σαν ήρωες, αλλά ότι οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες”. Το ΟΧΙ της Ελλάδας δεν ήταν μόνο μια θαρραλέα απάντηση στην ένοπλη βία. Η 28η Οκτωβρίου 1940 αποτελεί σταθμό της Ελληνικής αλλά και της Παγκόσμιας Ιστορίας γιατί: - Δόθηκε η μάχη, όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και όλου του πολιτισμένου κόσμου και ανάτειλε η ελπίδα, για τη τελική νίκη των Συμμαχικών Δυνάμεων. - Διάλυσε το μύθο, για το αήττητο και τη παντοδυναμία του Άξονα, αποκάλυψε τη τρωτότητά του και δημιούργησε προϋποθέσεις και συνθήκες, για τη κατάρρευσή του. - Κατάφερε θανάσιμο πλήγμα στον ένα από τους συνεταίρους του Άξονα, την Ιταλία, που ποτέ δεν συνήλθε από την ήττα της στη Βόρεια Ήπειρο, αχρηστεύθηκε σαν εμπόλεμη δύναμη και κατέστησε τον Άξονα ανάπηρο. - Άσκησε αποφασιστική επίδραση στην αμφιταλαντευόμενη στάση διαφόρων χωρών, όπως της Γιουγκοσλαβίας, που, αν και είχε προσχωρήσει στον Άξονα, υπαναχώρησε, της Ισπανίας και της Τουρκίας, που έμειναν ουδέτερες και τέλος της Γαλλίας του Πεταίν, που αρνήθηκε να συνεργασθεί με τις δυνάμεις του Άξονα, εναντίον της Αγγλίας. - Καθυστέρησε, για δυο περίπου μήνες, την επίθεση εναντίον της τότε Σοβιετικής Ένωσης, με μοιραία αποτελέσματα λόγω του φοβερού χειμώνα για τους Γερμανούς. Έτσι αγωνίσθηκε το 1940-41 η γενιά των πατέρων μας, με πίστη και αυταπάρνηση, αντάξια του Λεωνίδα της Σπάρτης, του Παλαιολόγου των Βυζαντινών και του Διάκου της Αλαμάνας. Με την ευκαιρία της επετείου, της 28ης Οκτωβρίου 1940, έχουμε το δικαίωμα να υπερηφανευόμαστε και την ιερή υποχρέωση να γονατίσουμε με ευλάβεια, στρέφοντας τη σκέψη μας “προς δόξαν και τιμήν και μνήμην αιωνίαν” των ηρωϊκών νεκρών, που με το αίμα τους έγραψαν το Βορειοηπειρωτικό Έπος. Οφείλουμε σαν συνεχιστές του έργου τους, να θυμόμαστε ότι με την ενότητα και την εθνική ομοψυχία, θα αντιμετωπίσουμε με επιτυχία, όπως τότε, οποιαδήποτε απειλή και θα εξασφαλίσουμε την εθνική ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα και την ελευθερία της πατρίδας μας. 
Ζήτω το Έθνος! Ζήτω η 28η Οκτωβρίου 1940! 

 *Συνταγματάρχης Γεώργιος Μπουρδέκας


Διαβάστε Περισσότερα...

Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2014

Αλλάζει η ώρα! Μία ώρα πίσω οι δείκτες των ρολογιών.

Στις 4 τα ξημερώματα Κυριακής η ώρα θα είναι 3


Διαβάστε Περισσότερα...

Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2014

Συνεδριάζει αύριο Παρασκευή 24 Οκτωβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, οδός Δημαρχείου 2 - Κυπαρισσία, την 24η του μηνός Οκτωβρίου, του έτους δύο χιλιάδες δέκα τέσσερα (24-10-2014), ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00΄, για τακτική συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων, στα πιο κάτω θέματα.................................. :
1.Παραλλαβή Οικονομοτεχνικής Μελέτης κόστους οφέλους για την διεύρυνση των διοικητικών ορίων της ΔΕΥΑΚΥ. 2.Τροποποίηση της συστατικής πράξης της ΔΕΥΑΚΥ με αλλαγή επωνυμίας και χωρικής αρμοδιότητας. 3. Ορισμός μελών Δ.Σ. του Ν. Π. Δ .Δ με την επωνυμία «Φορέας Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης –Αθλητισμού Δήμου Τριφυλίας». 4. Ορισμός μελών Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης «Κοινωφελή Επιχείρηση Παιδείας, Πολιτισμού, Αλληλεγγύης, Περιβάλλοντος Δήμου Τριφυλίας» 5.Ορισμός Αιρετών αντιπροσώπων στον σύνδεσμο ύδρευσης ΚΑΠΕΤΑΝ ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ. 6. Συγκρότηση Επιτροπών για Καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος. 7.Συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Τριφυλίας. 8.Έγκριση δαπάνης συνδρομής του Δήμου Τριφυλίας για την φιλοξενία της ιστοσελίδας του Δήμου, έτους 2014. 9.Τροποποίηση Προυπολογισμού & Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2014. 10.Έγκριση δαπάνης, ποσού 3.200 ευρώ, για προμήθεια καρτών SIM κινητής τηλεφωνίας που θα χρησιμοποιηθούν για το σύστημα εντοπισμού ( GPS) οχημάτων του Δήμου. 11. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με ημερομίσθιο, με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης κ’, παρ.2, του άρθρου 12 του Ν.4071/2012, για την Δ.Ε. Αυλώνος. 12.Απόδοση Λογαριασμού για το αριθ.927/2014 χρημ. ένταλμα από τον υπάλληλο Πανταζέλο Κωνσταντίνο (έλεγχος ΚΤΕΟ οχημάτων). 13.Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση δρόμου Μάλθη-Αετός (Α΄ Φάση)», Π/σμου 230.000,00 ευρώ, ως προς τον ορισμό των μελών για την επιτροπή παρακολούθησης. 14.‘Εγκριση 1ου ΑΠΕ και χορήγηση παράτασης του έργου «Ανάπλαση Κοινοχρήστων χώρων Τριπύλης». 15. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για προμήθεια σκυροδέματος Δ. Ε Τριπύλης. 16.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ». 17.Ανανέωση των συμβάσεων δωρεάν παραχώρησης της χρήσης υπαίθριων χώρων στις Τ. Κ Κεφαλόβρυσης και Τ.Κ. Αρτικίου από τον Ο Τ Ε. 18. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή σταθμού συγκέντρωσης ζώων (Ζωαγορά) Κοπανακίου» (Αριθ. Μελ. 470/2009). 19. Αίτηση παραίτησης κου Κουκούμη Σαράντου από Επιτροπές του Δήμου που κληρώθηκε με το αριθ.23358/29-9-2014 πρακτικό και εν συνεχεία εγκρίθηκε με την αριθ.230/2014ΑΔΣ 20. Αποδοχή ένταξης της πράξης «Αγροτική παραγωγή –Τουρισμός (Ανάδειξη ευκαιριών) Δήμου Τριφυλίας» στο Ε. Π “Ψηφιακή Σύγκλιση”. 21. Διαγραφές τελών ύδρευσης Δ. Ε Γαργαλιάνων. 22.Αίτηση Σαμέτη Νικόλαου του Παναγιώτη για διαγραφή από Χ. Κ 23.Αίτηση Αποστολόπουλου Δημήτριου του Αγγέλου για διαγραφή από Χ. Κ 24.Αίτηση Μαρίνη Γεώργιου του Αθανασίου για διαγραφή από Χ. Κ 25.Αίτηση Ντασάκη Νίκης του Πέτρου για διαγραφή από Χ, Κ 26.Αίτηση Δημητροπούλου Δήμητρας συζ. Βασιλείου Τασσόπουλου για διαγραφή από Χ. Κ 27.Αίτηση Χαράλαμπου Ηλιάδη, περί καθορισμού μόνιμης θέσης στάθμευσης (έγκριση της αριθ.57/2014 απόφ. Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) 28.Αίτηση Λυμπερόπουλου Βενετσάνου περί μεταφοράς προειδοποιητικής Πινακίδας (έγκριση της αριθ.35/2014 απόφ. Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) 29.Αίτηση Λύκου Σωτήριου για μεταφορά προειδοποιητικής πινακίδας (έγκριση της αριθ.53/2014 απόφ. Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).


Διαβάστε Περισσότερα...

Τρίτη 1 Ιουλίου 2014

Πανελλαδικές 2014 - Βαθμοί


Στο TRIFYLIANEWS η Βαθμολόγηση των γραπτών των πανελλαδικών εξετάσεων 2014 και οι βαθμοί. 

Πιο συγκεκριμένα................................
Διαβάστε Περισσότερα...

Κυριακή 25 Μαΐου 2014

Τριφύλιε Δημότη, πριν ψηφίσεις ΣΚΕΨΟΥ και ΔΩΣΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΣΟΥ.

Τριφύλιε Δημότη, 

Σήμερα, πριν ψηφίσεις ΣΚΕΨΟΥ: 

Θέλεις τον Δήμο κομματικό παραμάγαζο να λέει «ναι σε όλα» τα βάρβαρα – αντιλαϊκά μέτρα που εξαθλιώνουν τη ζωή σου; 

Θέλεις τον Δήμο δέσμιο των κομμάτων, υποχείριο των κομματικών ηγεσιών; 

Θέλεις τον Δήμο έρμαιο και ξέφραγο αμπέλι στις ορέξεις των κομματικών παραγόντων και εγκάθετων; 

Θέλεις τον Δήμο να υπηρετεί κομματικά, επιχειρηματικά, οικονομικά, διαπλεκόμενα συμφέροντα; 


ή 

Θέλεις τον Δήμο δίπλα σου; Κοντά στα προβλήματά σου; 

Θέλεις τον Δήμο Ανοιχτό και Δημοκρατικό; 

Θέλεις τον Δήμο Διεκδικητικό και Απαιτητικό; 

Θέλεις τον Δήμο να υπηρετεί εσένα; Να νοιάζεται, να σχεδιάζει, να μελετά, να υλοποιεί δράσεις και έργα για τη ζωή σου, το μέλλον σου, την ανάπτυξη; 

ΣΚΕΨΟΥ: 

Θέλεις για Δήμαρχο έναν από εσένα, αγνό, καθαρό, έντιμο, ακέραιο και μαχητή της ζωής ή θέλεις τον διαχρονικά στημένο εκλεκτό και μόνιμα "βολεμένο" με τον παχυλό μισθό; 

Θέλεις για Δήμαρχο έναν που γνωρίζει τα προβλήματα και γνωρίζει να δίνει μάχες και να κερδίζει ή θέλεις τον σαλονάτο με τα λούσα; 

Θέλεις για Δήμαρχο έναν που ποτέ δεν εκμεταλλεύτηκε τον πόνο και την ανάγκη του συνανθρώπου του ή εκείνον που "πουλάει" υποχρέωση για την αμειβόμενη δουλειά του; 

Θέλεις για Δήμαρχο έναν που υπηρετεί με ήθος και αγωνιστικότητα την πατρίδα, πάντα στην καρδιά και το μυαλό του έχει την Τριφυλία και αποδεδειγμένα προσφέρει ανιδιοτελώς στον τόπο και τους συμπατριώτες του ή θέλεις εκείνον που βολεύτηκε στα γραφεία της 6ης ΔΥΠΕ με τον παχυλό μισθό, εγκαταλείποντας τη θέση του στο Κ.Υ. Γαργαλιάνων και δεν φρόντισε για αντικαταστάτη του αφήνοντας το Κ.Υ. Γαργαλιάνων για ενάμιση χρόνο χωρίς γιατρό; 

Θέλεις για Δήμαρχο έναν που θα είναι ο ίδιος Δήμαρχος ή θέλεις για Δήμαρχο έναν που θα διοικούν το Δήμο άλλοι; ΔΩΣΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΣΟΥ 

ΣΤΕΙΛΕ ΜΗΝΥΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ 

 ΨΗΦΙΣΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ 

 ΨΗΦΙΣΕ ΔΗΜΑΡΧΟ 
ΤΟΝ ΕΥΣΤΑΘΙΟ ΑΝΔΡΙΝΟΠΟΥΛΟ 
ΓΙΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ Η ΤΡΙΦΥΛΙΑ!


 Ανυπότακτοι Δημότες Τριφυλίας


Διαβάστε Περισσότερα...

Σάββατο 24 Μαΐου 2014

Η ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΣΤΑΘΗ ΑΝΔΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑ ΦΙΛΙΑΤΡΑ (Ολόκληρο το κείμενο και αποσπάσματα σε Βίντεο)

Η ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΣΤΑΘΗ ΑΝΔΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑ ΦΙΛΙΑΤΡΑ 

Συμπατριώτισσες και Συμπατριώτες, 
Λίγα εικοσιτετράωρα μένουν για να τελειώσει αυτός ο αυτοδιοικητικός δρόμος που θα οδηγήσει σε ανατροπή του καθεστωτικού συστήματος λειτουργίας του Δήμου. 
Πριν αρχίσω όμως την ομιλία μου, θα ήθελα να συγχαρώ τους δύο πρώην συνυποψήφιους μου, τον κ. Θεοδωρακόπουλο και τον κ. Κουκούμη, για τον όμορφο και έντιμο αγώνα, με υψηλό επίπεδο πολιτικού πολιτισμού που έδωσαν και να τους ευχηθώ καλή δύναμη και καλούς αγώνες για το καλό της Τριφυλίας μας. 
Συμπατριώτισσες και Συμπατριώτες, 
Βρισκόμαστε και πάλι μπροστά σας οι συνεργάτες μου και εγώ πρώτον για να σας ευχαριστήσουμε για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε την περασμένη Κυριακή και δεύτερον για να δηλώσουμε ότι ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι την τελική δικαίωσή μας. Να σας ευχαριστήσω διότι παρά τι κίβδηλες υποσχέσεις, παρά το όργιο του μικροκομματισμού και της ρουσφετολογίας σταθήκατε όρθιοι και δεν σκύψατε το κεφάλι. Δεν προσκυνήσατε ανθρώπους και νοοτροπίες, που είναι υπεύθυνοι για το κατάντημα της πατρίδας μας. Σταθήκατε αταλάντευτοι σαν βράχοι στις αρχές και στους στόχους του συνδυασμού μας η Τριφυλία αλλάζει και παίρνουμε και μείς δύναμη από τη δύναμη σας, για να συνεχίσουμε τον ωραίο αγώνα που αρχίσαμε μαζί. Και ο αγώνας συνεχίζεται. 

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΟΜΙΛΙΑ.................................. 

Συμπατριώτισσες και Συμπατριώτες, Λίγα εικοσιτετράωρα μένουν για να τελειώσει αυτός ο αυτοδιοικητικός δρόμος που θα οδηγήσει σε ανατροπή του καθεστωτικού συστήματος λειτουργίας του Δήμου. Πριν αρχίσω όμως την ομιλία μου, θα ήθελα να συγχαρώ τους δύο πρώην συνυποψήφιους μου, τον κ. Θεοδωρακόπουλο και τον κ. Κουκούμη, για τον όμορφο και έντιμο αγώνα, με υψηλό επίπεδο πολιτικού πολιτισμού που έδωσαν και να τους ευχηθώ καλή δύναμη και καλούς αγώνες για το καλό της Τριφυλίας μας. Συμπατριώτισσες και Συμπατριώτες, Βρισκόμαστε και πάλι μπροστά σας οι συνεργάτες μου και εγώ πρώτον για να σας ευχαριστήσουμε για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε την περασμένη Κυριακή και δεύτερον για να δηλώσουμε ότι ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι την τελική δικαίωσή μας. Να σας ευχαριστήσω διότι παρά τι κίβδηλες υποσχέσεις, παρά το όργιο του μικροκομματισμού και της ρουσφετολογίας σταθήκατε όρθιοι και δεν σκύψατε το κεφάλι. Δεν προσκυνήσατε ανθρώπους και νοοτροπίες, που είναι υπεύθυνοι για το κατάντημα της πατρίδας μας. Σταθήκατε αταλάντευτοι σαν βράχοι στις αρχές και στους στόχους του συνδυασμού μας η Τριφυλία αλλάζει και παίρνουμε και μείς δύναμη από τη δύναμη σας, για να συνεχίσουμε τον ωραίο αγώνα που αρχίσαμε μαζί. Και ο αγώνας συνεχίζεται. Συνεχίζουμε τον αγώνα γιατί έχουμε ανεξάντλητες δυνάμεις. Συνεχίζουμε τον αγώνα γιατί πιστεύουμε στις αρχές και στις αξίες που διακηρύξαμε. Συνεχίζουμε τον αγώνα γιατί πιστεύουμε στη δύναμή σας στην αντοχή σας, στην αξία των προτάσεων μας. Συνεχίζουμε τον αγώνα, γιατί ο αγώνας μας γίνεται για κάθε πόλη και για κάθε χωριό της Τριφυλίας. Και γίνεται χωρίς ιδιοτέλειες και βλαχοπολιτικές. Γίνεται με μοναδικό κίνητρο την αγάπη για τον τόπο μας. Γίνεται από ανθρώπους ελεύθερους, ανεξάρτητους, ασυμβίβαστους. Όταν ξεκινήσαμε τον αγώνα μας γνωρίζαμε ότι έχουμε να πολεμήσουμε με κατεστημένες αντιλήψεις και νοοτροπίες. Γνωρίζαμε ότι είχαμε να παλέψουμε με ιδιοτέλειες και συμφέροντα. Γνωρίζαμε ότι απέναντι μας θα βρίσκαμε ανθρώπους που θεωρούν την Τριφυλία τσιφλίκι τους. Γνωρίζαμε τις δυσκολίες του αγώνα μας και όμως οι συνεργάτες μου και εγώ τολμήσαμε. Τολμήσαμε να υπερβούμε τις αγκυλώσεις του παρελθόντος. Τολμήσαμε να ταράξουμε τα λιμνάζοντα νερά του τόπου μας. Τολμήσαμε να αντιπαραταχθούμε στις κομματικές νοοτροπίες. Και παρουσιάσαμε σε σας, στο λαό της Τριφυλίας έναν πραγματικά ανεξάρτητο συνδυασμό. Ένα συνδυασμό που αποτελείται από ελεύθερους και ανεξάρτητους ανθρώπους. Τολμήσαμε την ανανέωση σε πρόσωπα και ιδέες. Τολμήσαμε την ρήξη με τις αγκυλώσεις και τις πρακτικές του παρελθόντος. Τολμήσαμε να παρουσιάσουμε ένα συνδυασμό που στην πλειονότητά του αποτελείται από νέους ανθρώπους με όραμα και γνώση με συλλογικό πνεύμα, με μεράκι και κέφι για αγώνα και δουλειά. Και από το γεωγραφικό κέντρο του Δήμου Τριφυλίας και από τα Φιλιατρά, υψώνουμε στεντόρεια τη φωνή μας και κηρύσσουμε σε όλη την Τριφυλία ότι ο αγώνας μας συνεχίζεται. Ότι είμαστε εδώ, αταλάντευτοι στις θέσεις μας. Στις επάλξεις ενός συνδυασμού που έχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την Τριφυλία. Ένα πρόγραμμα που είναι προϊόν της πείρας μας από την Διοίκηση του Δήμου, της συλλογικής δράσης των μελών του συνδυασμού μας και του οράματός μας για την ανάδειξη του Δήμου Τριφυλίας σε πρότυπο Δήμο. Και μπορεί να γίνει πρότυπος Δήμος, διότι έχει όλες τις δυνατότητες της ανάπτυξης αλλά και το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό για αυτήν την ανάπτυξη και την πρόοδο. Από τα Φιλιατρά, την πόλη της παράδοσης και της προόδου, την πόλη του πολιτισμού και της αγροτικής ανάπτυξης, καλούμε όλους τους Τριφύλιους να συμπαραταχθούν μαζί μας και να αγωνισθούμε όλοι μαζί για τη νίκη της Κυριακής. Καλούμε όλους τους Τριφύλιους να πυκνώσουν τις γραμμές μας και να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση. Φθάνουν πια οι κομματικές παρεμβάσεις, οι πιέσεις, οι κίβδηλες υποσχέσεις, ο εκμαυλισμός των συνειδήσεων η εκμετάλλευση του πόνου και της ανάγκης. Φθάνει πια η πολιτική της φτωχοποίησης των Ελλήνων. Φθάνουν πια τα χαράτσια και οι φόροι. Ας αντισταθούμε . Και ο συνδυασμός μας η Τριφυλία αλλάζει σηκώνει τη σημαία της ανεξαρτησίας και της αντίστασης. Ας αντισταθούμε στη συρρίκνωση των υπηρεσιών στο Δήμο μας. Ας βροντοφωνάξουμε όχι πια άλλες καταργήσεις υπηρεσιών, όχι άλλη υποβάθμιση των υπηρεσιών υγείας. Δε ζητάμε χάρες και ρουσφέτια. Ζητάμε αυτά που μας ανήκουν. Ο Δήμος εκτός από τις υπηρεσίες που πρέπει να προσφέρει στο Δημότη, που είναι πρώτιστο καθήκον μας, πρέπει να συμμετέχει στις αγωνίες και στους αγώνες των πολιτών του για ένα καλύτερο αύριο. Ο κάθε Δήμος δεν είναι ένα απομονωμένο κομμάτι. Είναι ένα κομμάτι της πατρίδας μας. Άρα πρέπει να συμμετέχει σαν ζωντανός οργανισμός στους γενικότερους προβληματισμούς των Ελλήνων. Και όμως οραματιζόμαστε ένα Δήμο που να συμμετέχει και να πρωτοπορεί στους αγώνες των Ελλήνων για μια καλύτερη ζωή. Οραματιζόμαστε ένα Δήμο που θα έχει λύσει τα προβλήματα της καθαριότητας, της αποχέτευσης της ύδρευσης και της οδοποιίας. Οραματιζόμαστε ένα Δήμο με τις υγειονομικές του υπηρεσίες και τις υπηρεσίες ασφαλείας πλήρως επανδρωμένες. Όχι άλλη υποβάθμιση. Οραματιζόμαστε ένα Δήμο που θα εξασφαλίζει άριστες συνθήκες λειτουργίας στα εκπαιδευτήρια της περιοχής μας. Οραματιζόμαστε ένα Δήμο που θα παρέχει άριστες συνθήκες λειτουργίας των αθλητικών τους εγκαταστάσεων και θα δημιουργεί διάφορες αθλητικές εκδηλώσεις. Οραματιζόμαστε ένα Δήμο που θα δημιουργεί δράσεις που προάγουν τον πολιτισμό και τη γνώση. Οραματιζόμαστε ένα Δήμο που θα έχει ενεργούς πολίτες που θα στηρίζει τη συμμετοχή τους στα κοινά. Οραματιζόμαστε ένα Δήμο που θα αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες αλλά και τους νέους ανθρώπους. Το μέλλον ενός τόπου είναι τα νιάτα του. Οραματιζόμαστε ένα Δήμο που θα συμμετέχει στους σχεδιασμούς της περιφέρειας για τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα της περιοχής μας. Οι πολίτες και ο Δήμος πρέπει να έχουν αποφασιστικό λόγο σε κάθε τι που επηρεάζει τη ζωή τους. Οραματιζόμαστε ένα Δήμο που θα είναι αλληλέγγυος σ αυτούς που έχουν ανάγκη. Αγαπητοί Συμπολίτες, Με δεδομένη την περικοπή πόρων, ο Δήμος όφειλε να είχε συγκροτήσει Γραφείο Ευρωπαϊκών και άλλων προγραμμάτων, ώστε με πλήρεις φακέλους να διεκδικεί και πετυχαίνει χρηματοδοτήσεις για υπηρεσίες, δράσεις και έργα καθημερινότητας καθώς και αναπτυξιακής προοπτικής. Αυτό δεν έγινε μέχρι σήμερα και αυτό θα κάνουμε αμέσως μόλις αναλάβουμε τη Διοίκηση του Δήμου. Συμπατριώτες και Συμπατριώτισσες, Εμείς σας προτείνουμε ένα πρόγραμμα με όραμα και προοπτικές ανάπτυξης. Εμείς σας προτείνουμε ένα συνδυασμό που βγήκε από το λαό και όχι από τα κομματικά μαγειρεία. Γι αυτό τολμούμε να απευθυνθούμε στις γνήσιες λαϊκές δυνάμεις και τις καλούμε να συμπαραταχθούν μαζί μας. Μας ενώνει το πνεύμα της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας. Απευθυνόμαστε σε κάθε ελεύθερο και ανεξάρτητο Τριφύλιο. Σε αυτούς που στηρίζονται στα πόδια τους και όχι σε κομματικά δεκανίκια. Η Τριφυλία αλλάζει, είναι ο συνδυασμός που αγκαλιάζει όλους τους Τριφύλιους. Η Τριφυλία αλλάζει, είναι ο συνδυασμός της ένωσης και της συνεργασίας. Η Τριφυλία αλλάζει είναι ο συνδυασμός των ενεργών πολιτών. Είναι ο συνδυασμός της πρωτοπορίας και της δράσης. Είναι ο συνδυασμός της Ανανέωσης. Συμπατριώτες και συμπατριώτισσες, Εμείς μέχρι σήμερα δίνουμε μία δύσκολη εκλογική μάχη. Δυσκολότερη από τις προηγούμενες εποχές ως προς το κλίμα και τα μέσα που χρησιμοποίησε και συνεχίζει να χρησιμοποιεί ό άλλος συνδυασμός. Εμείς δε δώσαμε υποσχέσεις για ρουσφέτια και διορισμούς. Εμείς δεν ασκήσαμε ψυχολογικές πιέσεις σε συνδημότες μας για να μη συμμετέχουν σε συνδυασμούς άλλων παρατάξεων. Εμείς δε βάλαμε 50 ΕΥΡΩ σε φακελάκια μαζί με ψηφοδέλτια, ούτε εξοφλήσαμε μικρολογαριασμούς ψηφοφόρων μας και ούτε τους στείλαμε τσάντες με τρόφιμα από σουπερμάρκετ αυτή την περίοδο, για εξαγορά συνειδήσεων. Εμείς δεν κάναμε έργα της τελευταίας στιγμής, ούτε κλείναμε μπαλώματα στους δρόμους, με μια φτυαριά άσφαλτο. Συνδημότισσες και συνδημότες, Ο κ. Κατσίβελας στις διάφορες ομιλίες του στις πόλεις του Δήμου μας, εκτός από τις γενικότητες που αναφέρει, διότι δεν έχει συγκεκριμένο και υλοποιήσιμο πρόγραμμα να μας προτείνει, επιδίδεται σε επιθέσεις απέναντι σε μένα και τους συνεργάτες μου προσπαθώντας έτσι να δημιουργήσει εντυπώσεις και να υφαρπάξει την ψήφο των Τριφύλιων Δημοτών. Ελέχθη από τον κ. Κατσίβελα, ότι μία ομάδα απόστρατων αξιωματικών προσπαθεί να καταλάβει το Δήμο. Από πότε ο κ. Κατσίβελας απαγορεύει στου απόστρατους αξιωματικούς να προσφέρουν στον τόπο τους και να ασχοληθούν με τα κοινά και την πολιτική. Ποια είναι η αντίληψη του κ. Κατσίβελα? Οι στρατιωτικοί που υπηρέτησαν την πατρίδα, κάτω από δύσκολες συνθήκες και όχι βολεμένοι στον τόπο καταγωγής τους, δεν πρέπει να ασχολούνται με τα κοινά και την πολιτική? Ας μας απαντήσει ο κ. Κατσίβελας εάν η παράταξή του θεωρεί ντροπή την ιδιότητα του Έλληνα αξιωματικού? Ελέχθη από τον κ. Κατσίβελα ότι εγώ ανέφερα έργα που έγιναν στους Γαργαλιάνους κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως αντιδήμαρχος. Πληροφορήθηκε σωστά σε ποιο πρόσωπο μιλούσα? Έπρεπε κατά την άποψή του να μην πω τίποτα, για αυτά που έγιναν με σωστό προγραμματισμό, αρίστη εκμετάλλευση των υφισταμένων μέσων και μηχανημάτων αλλά και σωστή αξιοποίηση του προσωπικού της ΔΕ Γαργαλιάνων? Δε θα έπρεπε να ενημερωθούν οι συμπολίτες μας? Η μήπως όχι, για να το εκμεταλλεύεται και να λέει ότι και εγώ δεν έκανα τίποτε ως Δημοτική αρχή όπως και όλοι οι άλλοι? Ελέχθη από τον κ. Κατσίβελα, εδώ στα Φιλιατρά, ότι εμείς έχουμε κάτω από τη μασχάλη μας καρπούζια διαφόρων χρωμάτων και αναρωτήθηκε, πως θα τα κρατήσουμε όλα μαζί. Δηλαδή ο κ. Κατσίβελας εάν θα εκλεγεί Δήμαρχος, θα μπορεί να κρατήσει μόνο το έγχρωμο καρπούζι της δικής του παράταξης ? Τι θα γίνει με τα υπόλοιπα χρώματα, θα έχουν άλλο Δήμαρχο? Ελέχθη από τον κ. Κατσίβελα, ότι εγώ ήμουν υπεύθυνος για την Οργάνωση και τα οικονομικά του Δήμου και έχω ευθύνη για την όχι καλή λειτουργία του Δήμου. Προφανώς είναι λάθος πληροφορημένος, διότι ο ΟΕΥ του Δήμου είναι αποτέλεσμα αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου. Εάν δεν υλοποιήθηκε σωστά δεν είναι δική μου ευθύνη, αλλά αυτού που έλαβε τις αποφάσεις και τοποθέτησε το Προσωπικό, όπου και όπως αυτός έκρινε σωστό. Επίσης όλες οι υπηρεσίες του Δήμου, όπως η Τεχνική, η Οικονομική κ.λ.π, είχαν και έχουν προϊσταμένους αντιδημάρχους οι οποίοι είχαν και την ευθύνη λειτουργίας των υπηρεσιών τους. Από αυτούς και από το Δήμαρχο έπαιρναν εντολές και από αυτούς θα έπρεπε να γίνεται ό έλεγχος υλοποίησης των αποφάσεων τους και όχι από μένα. Γνωρίζει ο κ. Κατσίβελας ότι στις Δημοτικές ενότητες υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο του Καλλικράτη, για τη σωστή λειτουργία και έλεγχο των υπηρεσιών είναι ο τοπικός αντιδήμαρχος? Πόσοι από όλους τους παραπάνω είναι στο συνδυασμό του? Θέλω επιπλέον να τον ενημερώσω, ότι εγώ δεν είχα καμία σχέση με την οικονομική υπηρεσία. Από τον Ιανουάριο του 2013 μέχρι το Μάρτιο του 2014 ήμουν μόνο Πρόεδρος Της Οικονομικής Επιτροπής και όχι υπεύθυνος για τη λειτουργία της οικονομικής Υπηρεσίας και το 95% των αποφάσεων πού είχαμε λάβει ως οικονομική επιτροπή, ήταν ομόφωνες. Πράγμα που σημαίνει ότι είχαν πεισθεί για την ορθότητα των αποφάσεων και η συμπολίτευση και η αντιπολίτευση. Να αναζητήσει λοιπόν το Λίγο ο κ. Κατσίβελας ανάμεσα στους δικούς του συνεργάτες. Για τις κρυφές συνεννοήσεις, όπως αφήνει να εννοηθεί ο κ. Κατσίβελας, τον ενημερώνω ότι αποφασίσαμε να συμπορευτούμε με το συνδυασμό του κ. Μπακούρου, και όλες οι συζητήσεις έγιναν στο προσκήνιο παρουσία πολλών ατόμων. Καμία κρυφή συνεννόηση δεν υπήρξε για ιδιαίτερη μεταχείριση ή υποσχέσεις για το μέλλον. Όσον αφορά στο θέμα του Νοσοκομείου, ο κ. Κατσίβελας πρέπει να παραμείνει αρκετά χρόνια διοικητής ΥΠΕ, για να επαναφέρει το Νοσοκομείο στα επίπεδα λειτουργίας επί προεδρίας Μπακούρου. Η κοινωνία γνωρίζει πόσες ειδικότητες γιατρών υπήρχαν τότε και πόσες τώρα. Ξέρει πολύ καλά επίσης τι υποδομές δημιουργήθηκαν. (τεχνικό νεφρό, κτιριακές βελτιώσεις, κεντρική παροχή οξυγόνου κλπ) Ο κ. Κατσίβελας που δεν θέλει το λίγο για την Τριφυλία, στο επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας πέτυχε το ολίγιστο. Συνδημότισσες και συνδημότες, Εμείς μέχρι σήμερα δεν προβήκαμε σε προσωπικές επιθέσεις και χαρακτηρισμούς, όπως έκανε ο κ. Κατσίβελας για τη σταδιοδρομία μου και για τις μεταθέσεις μου στον Ελληνικό Στρατό. Σε όλες τις θέσεις που υπηρέτησα δε με έστειλε καμία κυβέρνηση και κανένα πολιτικό γραφείο. Με έστειλε ο Ελληνικός Στρατός και έχω αποδείξει, ότι όλες οι θέσεις που κατείχα κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής μου καριέρας, ήταν θέσεις υψηλής ευθύνης, πρώτης γραμμής, ανάλογες του βαθμού και των ικανοτήτων μου και όχι θέσεις βολέματος από τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Πάντοτε επεδίωκα την πρώτη γραμμή αψηφώντας τους κινδύνους, διότι έτσι αντιλαμβανόμουν την αποστολή μου ως αξιωματικού. Αυτή η αντίληψη ζωής όμως είναι ξένη προς τους ανθρώπους που έχουν αναλώσει τη ζωή τους στη μούχλα της κομματικής καμαρίλας. Στους ανθρώπους που μοναδικός στόχος τους είναι να’ ρθουν στα πράγματα, όχι για να υπηρετήσουν γενικούς σκοπούς και στόχους, αλλά για να πουλήσουν μικροεξυπηρετήσεις, να το παίζουν κομματάρχες και να πάρουν κομμάτι από την πίτα της εξουσίας. Εμείς ότι κερδίσαμε στη ζωή μας το κερδίσαμε παλληκαρήσια και δε στηριχτήκαμε σε κομματικές συγγένειες και γνωριμίες. Ελέχθη από τον κ. Κατσίβελα, ότι εγώ απουσίαζα από τον τόπο μου διότι προφανώς δεν τον αγαπούσα όπως αυτός. Του απαντώ λοιπόν, ότι απουσίασα από τον τόπο μου διότι υπηρετούσα την πατρίδα μου, αλλά η καρδιά μου και η ψυχή μου ήταν πάντα εδώ. Και το έχω αποδείξει αυτό. Ερωτώ και εγώ με τη σειρά μου τον κ. Κατσίβελα, Τι ακριβώς θέλει να είναι, Γιατρός στο ΚΥ, βουλευτής, Δήμαρχος, διορισμένος διοικητής ΥΠΕ? Μπορεί να μας απαντήσει ο κ. Κατσίβελας εάν θα είναι στην Τριφυλία μετά τις εκλογές? Συνδημότισσες και συνδημότες, Η πολιτική αντιπαράθεση έχει τα όριά της. Ο κ. Κατσίβελας τα ξεπέρασε και κινείται στα όρια της αμετροέπειας. Η κοινωνία της Τριφυλίας είναι πολύ μικρή και γνωριζόμαστε όλοι πολύ καλά. Εμείς απλά θα δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι στηριχθήκαμε στις δικές μας δυνάμεις. Δε στηριχθήκαμε ούτε σε κομματικούς μηχανισμούς, ούτε σε κυβερνητικά δεκανίκια, Εμείς δε σπαταλήσαμε χρήματα, ιδιαιτέρως τώρα που ο λαός υποφέρει. Εμείς αγαπητοί φίλοι απλά δεν είχαμε μπάρμπα στην Κορώνη. Εμείς στηριχθήκαμε σε σας και μόνο σε σας. Ο αγώνας μας έχει ένα μοναδικό σκοπό, την πρόοδο της Τριφυλίας και ένα μοναδικό κίνητρο την αγάπη μας για την Τριφυλία. Και ο αγώνας μας και η αγάπη μας δεν πρόκειται να σταματήσουν στις 25 Μαΐου. Ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι την τελική νίκη και η νίκη είναι νίκη δική μας, είναι νίκη της Τριφυλίας. Εμπρός λοιπόν ας δώσουμε τα χέρια και ας προχωρήσουμε ενωμένοι και δυνατοί. Για μια καινούργια Τριφυλία,  για την Τριφυλία του μέλλοντος και των παιδιών μας, για την Τριφυλία των οραμάτων μας, για την Τριφυλία της δράσης και της προόδου. Πολίτες της Τριφυλίας,  Την Κυριακή αποφασίζετε με την ψήφο σας για το μέλλον του τόπου μας, για το μέλλον των παιδιών μας. Από σας εξαρτάται να πραγματοποιηθεί το όνειρο σας για μια Τριφυλία αντάξια των προσδοκιών μας. Αυτό που όλοι συζητάγατε στις παρέες σας ήρθε η ώρα να το κάνετε πράξη με την ψήφο σας την Κυριακή. Δώστε πολιτισμένα τον αγώνα σας μέχρι την Κυριακή το βράδυ. Κλείσετε τα αυτιά σας σε υποσχέσεις και εκβιασμούς και όλοι μαζί την Κυριακή το βράδυ ενωμένοι θα πανηγυρίσουμε τη μεγάλη νίκη που θα είναι νίκη του λαού της Τριφυλίας και όχι ψήφος εμπιστοσύνης σε κάποιο κόμμα. Στον αγώνα αυτό, ακόμα και εάν δε μας επιλέξατε στο 1ο γύρο των εκλογών, σας καλούμε να συστρατευθείτε μαζί μας, μαζί με τα νέα και άφθαρτα στελέχη του συνδυασμού μας, που σηματοδοτούν την ανανέωση και τη σύγχρονη αντίληψη της κοινωνίας, για μια νέα πορεία του Δήμου μας. Όλοι μαζί μπορούμε για τη μεγάλη ανατροπή στο Δήμο Τριφυλίας. Όσοι ταχτοποιήσατε τις προσωπικές υποχρεώσεις προς άλλους υποψηφίους, ήρθε η ώρα την Κυριακή να ταχτοποιήσετε τις υποχρεώσεις προς τον τόπο μας και το μέλλον των παιδιών μας. Εμπρός λοιπόν όλοι μαζί. Όλοι μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα λαμπρό και φωτεινό αύριο, με ενότητα και δράση για την πρόοδο και την ανάπτυξη της Τριφυλίας μας. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Διαβάστε Περισσότερα...

Δυναμική συγκέντρωση νίκης του Στάθη Ανδρινόπουλου στα Φιλιατρά με πίστη στην ανατροπή και την αλλαγή στο Δήμο Τριφυλίας!


Εκατοντάδες πολιτών συμμετείχαν μαζικά στη δυναμική κεντρική προεκλογική συγκέντρωση νίκης του υποψηφίου Δημάρχου Τριφυλίας Στάθη Ανδρινόπουλου στην πλατεία των Φιλιατρών την Παρασκευή το βράδυ. Μια συγκέντρωση με παλμό, διάχυτη αισιοδοξία και ενθουσιασμό. Μια συγκέντρωση που έστειλε, από τα Φιλιατρά, μήνυμα ενότητας των δημιουργικών δυνάμεων, των κοινωνικών φορέων και των ενεργών πολιτών! 
Με πίστη στην ανατροπή και την αλλαγή στο Δήμο Τριφυλίας, ο υποψήφιος Δήμαρχος με τον Ανεξάρτητο Συνδυασμό "Η Τριφυλία αλλάΖΕΙ", Στάθης Ανδρινόπουλος, απηύθυνε ειλικρινές ανοιχτό κάλεσμα στους Ελεύθερους, Ανυπότακτους και Περήφανους δημότες της Τριφυλίας να υπερψηφίσουν στις εκλογές της Β' Κυριακής τον Συνδυασμό της ενότητας και συνεργασίας, της ανατροπής και της αλλαγής στον Δήμο "Η Τριφυλία αλλάΖΕΙ"! 
Ο κ. Ανδρινόπουλος.............................................
πριν αρχίσει την ομιλία του συνεχάρη τους δύο πρώην συνυποψήφιούς του, τον κ. Θεοδωρακόπουλο και τον κ. Κουκούμη «για τον όμορφο και έντιμο αγώνα, με υψηλό επίπεδο πολιτικού πολιτισμού, που έδωσαν» και τους ευχήθηκε «καλή δύναμη και καλούς αγώνες για το καλό της Τριφυλίας μας», με τους πολίτες να χειροκροτούν θερμά! 
Ο υποψήφιος Δήμαρχος Τριφυλίας αναφέρθηκε στις προτεραιότητες του Συνδυασμού του για την οργάνωση και λειτουργία του Δήμου, καθώς επίσης και στις προγραμματικές δεσμεύσεις για έργα και δράσεις σε όλους τους τομείς και όλες τις Δημοτικές Ενότητες, τις πόλεις και τα χωριά της Τριφυλίας για τη βελτίωση της καθημερινότητας και της ζωής των κατοίκων και την αναπτυξιακή προοπτική της Τριφυλίας. 
Σε έντονο ύφος, αλλά πάντα στα πλαίσια του πολιτικού πολιτισμού, απάντησε σε μία προς μία τις ανυπόστατες κατηγορίες, τη λάσπη και τις συκοφαντίες του άλλου Συνδυασμού και του άλλου υποψήφιου Δημάρχου, αποδεικνύοντας περίτρανα πως η οι κατηγορίες καταρρίπτονται σαν χάρτινος πύργος, η λάσπη δεν τον αγγίζει και οι συκοφαντίες είναι μυθεύματα νοσηρών εγκεφάλων των αντιπάλων του. Ακόμη, αναφέρθηκε στους εκβιασμούς, την τρομοκρατία, την ψυχολογική πίεση, τις κίβδηλες υποσχέσεις για ρουσφέτια και διορισμούς και τα χρήματα, μέσα που χρησιμοποιεί ο αντίπαλος Συνδυασμός για την εξαγορά συνειδήσεων και την υφαρπαγή ψήφων των πολιτών. Πρακτικές, καταστάσεις και νοοτροπίες που δείχνουν το επίπεδο και το ποιόν του άλλου Συνδυασμού που γυρίζει την Τριφυλία πολλά χρόνια πίσω. 
Παράλληλα, ο υποψήφιος δήμαρχος Τριφυλίας Στάθης Ανδρινόπουλος, έθεσε αμείλικτα ερωτήματα για τη στάση, τη συμπεριφορά, τη διαδρομή, την προσφορά του άλλου Συνδυασμού και του επικεφαλής του, κατεβάζοντας τις μάσκες των αντιπάλων του οπότε και φάνηκε το αληθινό και αποκρουστικό τους πολιτικό προσωπείο. 
Κλείνοντας, κάλεσε τους πολίτες σε ειλικρινή συστράτευση και συμπαράταξη για την ανατροπή και την αλλαγή, εκφράζοντας την πίστη του πως με τη δύναμη και την ψήφο των πολιτών, την Κυριακή η Τριφυλία αλλάΖΕΙ! 
«Στον αγώνα αυτό, ακόμη και αν δεν μας επιλέξατε στον α' γύρο των εκλογών, σας καλούμε να συστρατευτείτε μαζί μας! Μαζί με τα νέα και άφθαρτα στελέχη του Συνδυασμού μας που σηματοδοτούν την ανανέωση και τη σύγχρονη αντίληψη της κοινωνίας για μια νέα πορεία του Δήμου μας! Όλοι μαζί μπορούμε για τη μεγάλη ανατροπή στο Δήμο Τριφυλίας! Όσοι τακτοποιήσατε τις προσωπικές σας υποχρεώσεις προς άλλους υποψηφίους, ήρθε η ώρα, την Κυριακή, να τακτοποιήσετε τις υποχρεώσεις προς τον τόπο μας και το μέλλον των παιδιών μας! Εμπρός λοιπόν, όλοι μαζί! Όλοι μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα λαμπρό και φωτεινό αύριο, με ενότητα και δράση για την πρόοδο και την ανάπτυξη της Τριφυλίας μας! Όλοι μαζί μπορούμε να αλλάξουμε την Τριφυλία! Την Κυριακή το βράδυ, η Τριφυλία θα αλλάξει!», τόνισε καταχειροκροτούμενος. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Διαβάστε Περισσότερα...

Παρασκευή 23 Μαΐου 2014

Αποστομωτική απάντηση Σωτήρη Μπακούρου στον Κατσίβελα


Κύριε Κατσίβελα, 
Πολλές φορές στις προεκλογικές περιόδους γινόμαστε υπερβολικοί και ενίοτε ξεφεύγουμε από τα καθιερωμένα επίπεδα του Πολιτικού Πολιτισμού. Οι δικές σας όμως αναφορές στο πρόσωπό μου κατά τις προεκλογικές σας ομιλίες πλησιάζουν, για να μην πω ξεπερνούν, τα όρια της συκοφαντικής δυσφήμισης και της πολιτικής αμετροέπειας. 
Είπατε ότι εγώ και ¨η παρέα μου¨ θέλαμε να κλείσουμε το κέντρο υγείας Γαργαλιάνων. 
Κύριε Κατσίβελα μαζί με τον τότε Δήμαρχο κύριο Μπουντά αγωνιστήκαμε για την λειτουργία του Κ.Υ. Γαργαλιάνων. Λυπάμαι, γιατί ο πληροφοριοδότης σας είναι τουλάχιστον αναξιόπιστος. Σας γνωρίζω ότι έχω αποχωρήσει από την θέση του Προέδρου του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας 12 χρόνια τώρα. 
Κύριε Κατσίβελα πρέπει να παραμείνετε αρκετές δεκαετίες διοικητής ΥΠΕ για να επαναφέρετε το Νοσοκομείο στο επίπεδο που λειτουργούσε επί προεδρίας μου. 
Η κοινωνία γνωρίζει πόσες ειδικότητες γιατρών υπήρχαν τότε και πόσες τώρα. Ξέρει επίσης πολύ καλά τι υποδομές δημιουργήθηκαν (μονάδα τεχνητού νεφρού, κτιριακές βελτιώσεις, κεντρική παροχή οξυγόνου κλπ). 
Σε τελική ανάλυση κριτής των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας είναι η κοινωνία που ζεί καθημερινά την υποβάθμιση της λειτουργίας του Νοσοκομείου. 
Είπατε επίσης, ότι έγιναν μυστικές συμφωνίες με τον κύριο Ανδρινόπουλο. 
Σας γνωρίζω ότι όποιες συμφωνίες έγιναν ήταν πάντα στο προσκήνιο και όχι στο παρασκήνιο. Καταλαβαίνω πώς για εσάς, οι συζητήσεις και η δυνατότητα συνεργασίας ανεξάρτητων συνδυασμών για το συμφέρων του Δήμου μας, είναι κάτι πρωτόγνωρο. 
Για εμάς η συζήτηση συνεργασίας ήταν απόφαση της αυτοδιοικητικής μας ομάδας ενώ εσείς για οποιαδήποτε συζήτηση συνεργασίας έπρεπε να πάρετε εκ νέου εντολή από τον εντολέα σας.
Κύριε Κατσίβελα στα 32 χρόνια που υπηρετώ την Τοπική Αυτοδιοίκηση προσπαθώ να κρατώ τις πολιτικές αντιπαραθέσεις σε ένα υψηλό επίπεδο Πολιτικού Πολιτισμού. Ουδέποτε έχω αναφερθεί σε προσωπικό επίπεδο για οποιονδήποτε πολιτικό μου αντίπαλο. 
Σας εύχομαι υγεία και δύναμη στην προσπάθεια σας. Ευελπιστώ στο Δημοτικό Συμβούλιο να αναδείξουμε καλύτερο επίπεδο πολιτικής συνεργασίας από αυτό της προεκλογικής περιόδου. 


Σωτήρης Μπακούρος


Διαβάστε Περισσότερα...

Ανοιχτό κάλεσμα για την ανατροπή. Εάν θέλεις ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ να αλλάξει η Τριφυλία ψήφισε τον Ανεξάρτητο υποψήφιο Δήμαρχο Στάθη Ανδρινόπουλο!


Διαβάστε Περισσότερα...

Την Κυριακή ψηφίζουμε για Δήμαρχο και Δημοτική Αρχή. Η ΨΗΦΟΣ ΣΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΟΥ. ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΟΥ. ΕΣΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙΣ.


Διαβάστε Περισσότερα...

Ανοιχτό κάλεσμα για την ανατροπή και την αλλαγή στον Δήμο Τριφυλίας


Διαβάστε Περισσότερα...

ΨΗΦΙΖΩ ΑΝΔΡΙΝΟΠΟΥΛΟ ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΘΕΛΩ Η ΤΡΙΦΥΛΙΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ


Διαβάστε Περισσότερα...

Στα Φιλιατρά απόψε στις 9μμ η κεντρική προεκλογική ομιλία του Ευστάθιου Ανδρινόπουλου

Στα Φιλιατρά, απόψε στις 9μμ, στην κεντρική πλατεία, θα πραγματοποιηθεί η κεντρική προεκλογική ομιλία του υποψηφίου Δημάρχου με τον συνδυασμό "Η Τριφυλία αλλάΖΕΙ" Ευστάθιου Ανδρινόπουλου.


Διαβάστε Περισσότερα...

Στην Κυπαρισία σήμερα το βράδυ η τελευταία ομιλία του Παναγιώτη Κατσίβελα

Στην Κυπαρισσία σήμερα στις 9μμ το βράδυ θα γίνει η τελευταία ομιλία του Παναγιώτη Κατσίβελα στην κεντρική πλατεία.


Διαβάστε Περισσότερα...

"Η Τριφυλία αλλάΖΕΙ": Μετακίνηση ετεροδημοτών από Αθήνα Σάββατο και Κυριακή

Από το συνδυασμό "Η Τριφυλία αλλάΖΕΙ" του Ευστάθιου Ανδρινόπουλου ανακοινώθηκε ότι το Σάββατο και την Κυριακή δρομολογούνται λεωφορεία από την Αθήνα προς την Τριφυλία για τις εκλογές. 

Αναχώρηση λεωφορείων : 
Σάββατο 24-5-2014 ώρα 14:30 από Πλατεία Καραϊσκάκη. Επιστροφή Κυριακή απόγευμα 

Αναχώρηση λεωφορείων : 
Κυριακή 25-5-2014 08:00 πμ από Πλατεία Καραϊσκάκη. Επιστροφή Κυριακή απόγευμα 

Tηλ: Επικοινωνίας 6906571493


Διαβάστε Περισσότερα...

Ποιοι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι προηγούνται σε σταυρούς στην Τριφυλία

Ηχηρές εκπλήξεις, ευχάριστες και δυσάρεστες, επιφύλασσε η προτίμηση, επιλογή και σταυροδοσία των πολιτών στους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους των τεσσάρων συνδυασμών στο Δήμο Τριφυλίας. Όπως φαίνεται - έστω και από «ανεπίσημα» στοιχεία -, μένουν εκτός του νέου Δημοτικού Συμβουλίου, είτε εκλεγεί δήμαρχος ο Παναγιώτης Κατσίβελας είτε εκλεγεί ο Ευστάθιος Ανδρινόπουλος, τρεις δημοτικοί σύμβουλοι της απερχόμενης συμπολίτευσης που ήταν υποψήφιοι με το συνδυασμό του κ. Κατσίβελα. Οι δημοτικοί σύμβουλοι..........................................
Βιβή Παντελάκη και Παναγιώτης Σουρέτης από τη Δ.Ε. Φιλιατρών και ο απερχόμενος πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, Δημήτρης Μπασδάνης από τη Δ.Ε. Αετού. Ο τελευταίος δεν εκλέγεται σε καμία περίπτωση, καθώς η Δ.Ε. Αετού είναι διεδρική εκλογική περιφέρεια και τη μία έδρα καταλαμβάνει ο πρώτος σε ψήφους του επιτυχόντος συνδυασμού και τη δεύτερη ο πρώτος του πρώτου επιλαχόντος συνδυασμού (μείζονος μειοψηφίας). Είτε εκλεγεί ο κ. Κατσίβελας είτε εκλεγεί ο κ. Ανδρινόπουλος, οι δύο πρώτοι των συνδυασμών αυτών είναι ο Γιάννης Μερκούρης και ο Αλέξανδρος Κουτρουμπής, με τον κ. Μπασδάνη να είναι δεύτερος σε ψήφους στο συνδυασμό του κ. Κατσίβελα με τον οποίο ήταν υποψήφιος. Ο Παναγιώτης Σουρέτης, υποψήφιος του συνδυασμού του κ. Κατσίβελα, μένει εκτός, αφού είναι πέμπτος σε ψήφους από τη Δ.Ε. Φιλιατρών. Ακόμη κι εάν εκλεγεί ο κ. Κατσίβελας, δεν εκλέγει πέντε δημοτικούς συμβούλους στη Δ.Ε. Φιλιατρών. Η, δε, Βιβή Παντελάκη, απερχόμενη πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Τριφυλίας - δημοτική σύμβουλος Φιλιατρών, φέρεται να μην εκλέγεται, καθώς καταλαμβάνει την τέταρτη θέση μεταξύ των υποψηφίων του συνδυασμού Κατσίβελα στα Φιλιατρά. Ακόμη κι αν εκλεγεί δήμαρχος ο κ. Κατσίβελας, με βάση την κατανομή που εκτιμάται πως γίνεται στις έδρες, δεν εκλέγει τέσσερις συμβούλους στη Δ.Ε. Φιλιατρών, αλλά μόλις τρεις! Σε περίπτωση που δεν εκλεγεί ο κ. Κατσίβελας, από το συνδυασμό του θα μείνει εκτός Δημοτικού Συμβουλίου και ο νυν αντιδήμαρχος Δ.Ε. Φιλιατρών, Τάσος Πούλος, που είναι τρίτος σε ψήφους, μιας και ο συνδυασμός της μείζονος μειοψηφίας θα εκλέξει μόνον 2 στη Δ.Ε. Φιλιατρών. Στα Φιλιατρά, έδρα φέρεται να καταλαμβάνει η Ρ.Α.ΚΙ. με πρώτο σε ψήφους τον Δημήτρη Τάμπαση, ενώ φέρεται πως ίσως εκλέγει έδρα στην Κυπαρισσία και όχι, όπως αρχικά είχε εκτιμηθεί, στη Δ.Ε. Αυλώνος, την οποία θα καταλάβει ο επικεφαλής του συνδυασμού, Γιώργος Θεοδωρακόπουλος. Η «Λαϊκή Συσπείρωση» θα πάρει την έδρα, όπως εκτιμάται, στη Δ.Ε. Φιλιατρών, την οποία θα καταλάβει ο επικεφαλής Σαράντος Κουκούμης. Σημειώνεται πως μέχρι και αργά χθες το απόγευμα δεν είχε γίνει γνωστή, επίσημα από το Πρωτοδικείο, η κατάταξη των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων στο Δήμο Τριφυλίας με βάση τους σταυρούς προτίμησης. Τα αποτελέσματα που αναφέρουμε είναι ανεπίσημα, σύμφωνα με στοιχεία που έχουν διαθέσιμα ο Δήμος Τριφυλίας και οι συνδυασμοί από τους εκλογικούς τους αντιπροσώπους. Επίσης, η τελική κατανομή των εδρών στον επιτυχόντα και τον πρώτο επιλαχόντα συνδυασμό θα γίνει μετά και την επαναληπτική εκλογή της Β' Κυριακής. Έτσι, μπορεί να υπάρξουν διαφοροποιήσεις ως προς τις Δ.Ε. που παίρνουν οι δύο αυτοί συνδυασμοί τις έδρες. Με βάση αυτά τα στοιχεία οι υποψήφιοι που φέρονται να προηγούνται είναι: Από το συνδυασμό «Η Τριφυλία αλλάΖΕΙ» του Ευστάθιου Ανδρινόπουλου στη Δημοτική Ενότητα Αετού οι Αλέξανδρος Κουτρουμπής και Γεώργιος Αντωνόπουλος, στη Δημοτική Ενότητα Αυλώνος οι Γεώργιος Γαλάνης και Μιλτιάδης Νασόπουλος, στη Δημοτική Ενότητα Γαργαλιάνων οι Γεώργιος Σκιαδάς, Καλλίνικος Κυριακουλόπουλος, Πολυχρόνης Κουνάβης, Παναγιώτα Λάππα, Ιωάννα Γκλιάτα - Κατσούλα, στη Δημοτική Ενότητα Κυπαρισσίας οι Σωτήρης Μπακούρος, Δημήτρης Κουτσούλης, Θεόδωρος Γκρίτζαλης και Δημήτρης Γιαννόπουλος, στη Δημοτική Ενότητα Φιλιατρών οι Ανδρέας Στεργιόπουλος, Γεώργιος Ασημακόπουλος, Γεώργιος Γεωργακόπουλος και Ιωάννης Σάκκουλας, στη Δημοτική Ενότητα Τριπύλης ο Ιωάννης Βασιλόπουλος. Από το συνδυασμό «ΤΡΙΦΥΛΙΑ ξεκινάμε» του Παναγιώτη Κατσίβελα στη Δημοτική Ενότητα Αετού οι Ιωάννης Μερκούρης και Δημήτρης Μπασδάνης, στη Δημοτική Ενότητα Αυλώνος οι Σπύρος Χρονόπουλος και Γεώργιος Τσακανίκας, στη Δημοτική Ενότητα Γαργαλιάνων οι Ιωάννης Αδρακτάς, Αλέξανδρος Τζωρτζίνης, Ιωάννης Κατσούλας, Ιωάννης Καλκαβούρας και Αναστάσιος Αδρακτάς, στη Δημοτική Ενότητα Κυπαρισσίας οι Παναγιώτης Τσίγγανος, Μαρία Πανουσιοπούλου, Ζαχαρίας Κανελόπουλος και Γιαννούλα Κωνσταντέλλου, στη Δημοτική Ενότητα Φιλιατρών οι Δημήτριος Σαρμαντζής, Βασίλης Παπαθεοδοσίου, Αναστάσιος Πούλος και Βιβή Παντελάκη, στη Δημοτική Ενότητα Τριπύλης ο Θεόδωρος Τσαλαμανδρής. Από τη Ρ.Α.ΚΙ. του Γιώργου Θεοδωρακόπουλου, στη Δημοτική Ενότητα Αυλώνος (σ.σ. ωστόσο, αν τελικά πάρει εκεί έδρα, θα την πάρει ο επικεφαλής) πρώτος σε ψήφους είναι ο Ιωάννης Παρασκευόπουλος, στη Δ.Ε. Κυπαρισσίας ο Νώντας Βουδούρης, στη Δ.Ε. Γαργαλιάνων ο Ηλίας Μπουντουβάς και στη Δ.Ε. Φιλιατρών ο Δημήτρης Τάμπασης. Από τη «Λαϊκή Συσπείρωση» του Σαράντου Κουκούμη, στη Δ.Ε. Κυπαρισσίας πρώτη σε ψήφους είναι η Ειρήνη Κουκούμη, στη Δ.Ε. Φιλιατρών ο Νικόλαος Μητρομάρας και στη Δ.Ε. Γαργαλιάνων ο Σπυρίδωνας Καμινάρης. Tharrosnews.gr


Διαβάστε Περισσότερα...

Κατσίβελας - Ανδρινόπουλος τη δεύτερη Κυριακή στην Τριφυλία

Τη β΄ Κυριακή θα αναδειχθεί ο νέος δήμαρχος Τριφυλίας, αφού κανένας από τους τέσσερις συνδυασμούς που «κατέβηκαν» στις εκλογές, διεκδικώντας την ψήφο των δημοτών, δεν κατάφερε να περάσει το 50% + 1 που απαιτείται για την εκλογή από την α' Κυριακή. Σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαν διαθέσιμα οι υπηρεσίες του Δήμου Τριφυλίας, ο συνδυασμός «ΤΡΙΦΥΛΙΑ ξεκινάμε», με υποψήφιο δήμαρχο τον Παναγιώτη Κατσίβελα, συγκέντρωσε ποσοστό 48,5% έναντι 31,21 που έλαβε ο συνδυασμός «Η Τριφυλία αλλάΖΕΙ» με υποψήφιο δήμαρχο τον Ευστάθιο Ανδρινόπουλο. Οι δύο αυτοί συνδυασμοί θα αναμετρηθούν τη β΄ Κυριακή. Η.................................................
Ριζοσπαστική Αυτοδιοικητική Κίνηση με υποψήφιο δήμαρχο τον Γιώργο Θεοδωρακόπουλο έλαβε 16,31% και η Λαϊκή Συσπείρωση με υποψήφιο δήμαρχο τον Σαράντο Κουκούμη 3,96%. Από τους 34.632 εγγεγραμμένους, ψήφισαν 17.297 (49,95%) και βρέθηκαν 16.872 έγκυρα ψηφοδέλτια, 304 άκυρα και 110 λευκά. Σε σχέση με τις προηγούμενες δημοτικές εκλογές, το 2010, δε σημειώθηκε ιδιαίτερη αποχή, καθώς τότε είχαν ψηφίσει 18.436 (51,88 %) επί 35.536 εγγεγραμμένων. Ο συνδυασμός «ΤΡΙΦΥΛΙΑ ξεκινάμε» έλαβε 8.186 ψήφους, ο συνδυασμός «Η Τριφυλία αλλάΖΕΙ» 31,21%, η Ριζοσπαστική Αυτοδιοικητική Κίνηση 2.752 και η Λαϊκή Συσπείρωση 669. Σε ό,τι αφορά τις έδρες, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΥΠΕΣ, από την α' Κυριακή κατανέμονται 14 έδρες ως εξής: «ΤΡΙΦΥΛΙΑ ξεκινάμε» 7, «Η Τριφυλία αλλάΖΕΙ» 4, Ρ.Α.ΚΙ. 2 και ΛΑ.ΣΥ. 1. Η δε εκλογική διαδικασία κύλησε ομαλά, με μελανά σημεία την αργοπορία, σε κάποια εκλογικά τμήματα, καταμέτρησης των ψήφων και έκδοσης των αποτελεσμάτων και της σταυροδοσίας των υποψηφίων, διαδικασία που σε κάποιες περιπτώσεις ολοκληρώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες και είχε ως συνέπεια την εξάντληση μελών εφορευτικών επιτροπών, δικαστικών, γραμματέων και εκλογικών αντιπροσώπων, όπως και τις «ενοχλητικές» παρεμβάσεις και πιέσεις υποψηφίων σε δημότες έξω από τα εκλογικά τμήματα, καθώς και επώνυμες καταγγελίες για ψηφοδέλτια συγκεκριμένου συνδυασμού που βρέθηκαν στην κάλπη με πεντάευρα! Στα επιτελεία των δύο συνδυασμών που θα αναμετρηθούν τη β' Κυριακή επικρατεί οργασμός συσκέψεων και αλλεπάλληλων επαφών εν όψει των επαναληπτικών εκλογών. 
Στο συνδυασμό του κ. Κατσίβελα υπάρχει αισιοδοξία από το υψηλό ποσοστό της α' Κυριακής και εκτιμούν πως στη β' θα επικρατήσουν θριαμβευτικά. Από την άλλη, στο συνδυασμό του κ. Ανδρινόπουλου εκτιμούν πως τίποτα ουσιαστικά δεν έχει κριθεί και το αποτέλεσμα της α' Κυριακής μπορεί να ανατραπεί και να αλλάξει, καθώς το 52% περίπου του εκλογικού σώματος επιθυμεί την αλλαγή στο Δήμο, όπως προκύπτει και από το αποτέλεσμα. 
Εντύπωση, δε, έχει προκαλέσει, όπως συζητείται, το γεγονός ότι σε εκλογικά τμήματα που είχε σχετικά πολλές ψήφους η Ελληνική Αυγή, ο συνδυασμός «ΤΡΙΦΥΛΙΑ ξεκινάμε» θριάμβευσε! 

Ευχαριστήριο Μήνυμα Κατσίβελα 
«Μετά το αποτέλεσμα της πρώτης Κυριακής των εκλογών θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συμπολίτες μας για την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν, δίνοντάς μας πολύ ισχυρό προβάδισμα, αλλά και δύναμη στην προσπάθειά μας να δημιουργήσουμε μια νέα προοπτική και να ξαναφέρουμε την ελπίδα και την αισιοδοξία στον τόπο μας. Ευχαριστώ και όλους τους συμπολίτες μας που, παρότι προτίμησαν μιαν άλλη επιλογή, μας άκουσαν και έδωσαν προσοχή στο διάλογο που κάναμε με την κοινωνία μας και κερδίσαμε την εκτίμηση και το σεβασμό τους. Ευχαριστώ όλους τους συνεργάτες μου και υποψηφίους του συνδυασμού μας “Τριφυλία –Ξεκινάμε” για τον όμορφο, μεγάλο, σπουδαίο, ανυστερόβουλο αγώνα που δίνουμε μαζί για τον τόπο μας και τους συμπολίτες μας, βέβαιος ότι οι προσπάθειές μας θα δικαιωθούν και θα ολοκληρωθούν. Καλώ όλους τους συμπολίτες μας σε μια κοινή πορεία συνεργασίας, σύνθεσης, δημιουργίας, ελπίδας, οράματος και ελπίδας. Η Τριφυλία μάς χρειάζεται όλους μαζί ενωμένους να κάνουμε μαζί ένα άλμα πάνω από τη φθορά μας. Οφείλουμε να αφήσουμε πίσω μας όλα αυτά που μας χωρίζουν και να αδιαφορήσουμε σε κάθε σκέψη και συμπεριφορά που τραυματίζει αυτή την προοπτική». 

Μήνυμα Ανδρινόπουλου 
«Αγαπητοί συνδημότες του Δήμου Τριφυλίας, σας ευχαριστώ θερμά για την εμπιστοσύνη που δείξατε στο συνδυασμό μας "Η Τριφυλία Αλλάζει'', δίνοντάς μας ένα υψηλό ποσοστό επιτυχίας, αλλά και την εντολή να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας για τη διεκδίκηση της τελικής νίκης την Κυριακή 25 Μαΐου 2014. Ευχαριστώ όλους τους συνεργάτες μου, για τον όμορφο και πολιτισμένο αγώνα που δώσαμε και συνεχίζουμε όλοι μαζί, με το ίδιο πάθος και ζήλο, για να αλλάξουμε την Τριφυλία. Ο ανεξάρτητος συνδυασμός μας, ο οποίος δημιουργήθηκε για να ενώσει όλες και όλους τους συνδημότες μας, θα συνεχίσει τον έντιμο, ανιδιοτελή και καθαρό αγώνα, για να πάμε τον τόπο μας ψηλά. Στον αγώνα αυτό, ακόμα και εάν δε μας επιλέξατε στον 1ο γύρο των εκλογών, σας καλούμε να συστρατευθείτε μαζί μας, μαζί με τα νέα και άφθαρτα στελέχη του συνδυασμού μας, που σηματοδοτούν την ανανέωση και τη σύγχρονη αντίληψη της κοινωνίας, για μια νέα πορεία του Δήμου μας. Όλοι μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα λαμπρό και φωτεινό αύριο, με ενότητα και δράση για την πρόοδο και την ανάπτυξη της Τριφυλίας μας». 

Δήλωση Κουκούμη στο «Θ» Μιλώντας χθες το μεσημέρι στο «Θ», ο υποψήφιος δήμαρχος της Λαϊκής Συσπείρωσης, Σαράντος Κουκούμης, αφού επισήμανε πως έδωσαν μια δύσκολη εκλογική μάχη, δυσκολότερη από τις προηγούμενες εκλογές και ως προς το κλίμα και ως προς τα μέσα που χρησιμοποίησαν οι αντίπαλοί τους, τόνισε πως οι άλλες παρατάξεις έδωσαν υποσχέσεις πως θα λύσουν όλα τα προβλήματα: «Τα μέσα που χρησιμοποίησαν ήταν πολλά και διάφορα, που θυμίζουν άλλες εποχές, που είναι καταδικασμένες και μας στέλνουν πίσω σε εποχές Μαυρογιαλούρου, από αφόρητη ψυχολογική πίεση, τα μπαλώματα στους δρόμους με μια φτυαριά άσφαλτο, μέχρι και τα 5ευρα που βρέθηκαν σε ορισμένους φακέλους μαζί με το ψηφοδέλτιο! Εμείς καταγγέλλουμε αυτή τη στάση και δράση των άλλων παρατάξεων και τα μέσα που χρησιμοποίησαν και καλούμε το λαό της Τριφυλίας να αντισταθεί στο δεύτερο γύρο και να καταδικάσει αυτές τις μεθόδους, να σηκώσει το ανάστημά του και να μην υποκύπτει πάντα στα εκβιαστικά διλήμματα. Εμείς δώσαμε έναν καθαρό και έντιμο εκλογικό αγώνα με τις θέσεις μας και με αξιοπρέπεια. Καλούσαμε τον κόσμο να μας ψηφίσει όχι για να γίνουμε χαλίφηδες στη θέση του προηγούμενου χαλίφη, αλλά για να έχουμε μία ισχυρότερη λαϊκή αντιπολίτευση». Μεταξύ άλλων, κάλεσε τους πολίτες «να διορθώσουν την ψήφο τους την επόμενη Κυριακή καταδικάζοντας και τις μεθόδους των αντιπάλων μας και να μην εγκρίνουν κανέναν από τους δύο, ψηφίζοντας λευκό ή άκυρο». 

Μιλώντας στο «Θ» ο υποψήφιος δήμαρχος της Ρ.Α.ΚΙ., Γιώργος Θεοδωρακόπουλος, είπε πως δεν τους ικανοποίησε το αποτέλεσμα και πως την Τετάρτη το βράδυ στα Φιλιατρά θα διεξαχθεί συνέλευση της Συντονιστικής Επιτροπής με τους υποψηφίους του συνδυασμού, για να συζητήσουν και εκτιμήσουν το αποτέλεσμα. Μετά θα εκδώσουν σχετική ανακοίνωση.

 Tharrosnews.gr


Διαβάστε Περισσότερα...

Κυριακή 18 Μαΐου 2014

Δημοτικές Εκλογές 2014. Δήμος Τριφυλίας.


Σήμερα αποφασίζουμε. 

Σήμερα ψηφίζουμε. 

 Στον Δήμο Τριφυλίας τέσσερις Συνδυασμοί διεκδικούν την ψήφο μας. 

 Ο Συνδυασμός "Η Τριφυλία αλλάΖΕΙ" με υποψήφιο Δήμαρχο τον Ευστάθιο Ανδρινόπουλο. 

 Ο Συνδυασμός "Ριζοσπαστική Αυτοδιοικητική Κίνηση" με υποψήφιο Δήμαρχο τον Γεώργιο Θεοδωρακόπουλο. 

 Ο Συνδυασμός "ΤΡΙΦΥΛΙΑ ξεκινάμε" με υποψήφιο Δήμαρχο τον Παναγιώτη Κατσίβελα. 

 Ο Συνδυασμός "Λαική Συσπείρωση" με υποψήφιο Δήμαρχο τον Σαράντο Κουκούμη. 

Αποφασίζουμε και ψηφίζουμε για τον Δήμο Τριφυλίας. 

 Ψηφίζουμε για την καθηερινότητά μας και τη ζωή μας. 

 Ψηφίζουμε για την πρόοδο και την ανάπτυξη. 

Ψηφίζουμε για τα παιδιά μας και το μέλλον. 

 Έχουμε την ευκαιρία και τη δυνατότητα να αλλάξουμε τον Δήμο Τριφυλίας. 

 Έχουμε την ευκαιρία και τη δυνατότητα να γυρίσουμε σελίδα. 

 Κάνουμε την αγανάκτησή μας για την κατάντια του Δήμου, δύναμη ελπίδας. 

 Κάνουμε την οργή μας, δημιουργική έκφραση. 

 Αποφασίζουμε και ψηφίζουμε. 

 Στον παραβάν είμαστε μόνο εμείς, το μυαλό μας, η καρδιά μας, η ψυχή μας, τα όνειρά μας, οι προσδοκίες μας! 

 Η ψήφος μας είναι η δύναμή μας! 


 Αποφασίζουμε και ψηφίζουμε για να αλλάξει επιτέλους ο Δήμος Τριφυλίας!


Διαβάστε Περισσότερα...

Κυριακή 20 Απριλίου 2014

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ Ο ΚΥΡΙΟΣ!


Διαβάστε Περισσότερα...

Χριστός Ανέστη!


Διαβάστε Περισσότερα...

Σάββατο 19 Απριλίου 2014

Καλή Ανάσταση! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !


Διαβάστε Περισσότερα...

Κυριακή 23 Μαρτίου 2014

Η δημοκρατία εξέπνευσε… Η Τριφυλία πληγώνεται!

Επιστολή - Απάντηση του Δημήτρη Π. Κουτσούλη 


Την Πέμπτη 20 Μαρτίου 2014 όπως κάθε νέος ιατρός που έχει ολοκληρώσει τον κύκλο των σπουδών του θέλησα να ενημερωθώ πρωτίστως για την πλήρωση θέσεων επικουρικών ιατρών στο νοσοκομείο της Κυπαρισσίας. Είχα τηλεφωνική επικοινωνία με το διοικητή του νοσοκομείου Καλαμάτας ο οποίος, ως όφειλε, σαν κρατικός λειτουργός που ενημερώνει έναν επιστήμονα από το χώρο της υγείας, μου ανέφερε ότι για το νοσοκομείο της Κυπαρισσίας δεν προβλέπεται προκήρυξη θέσεων επικουρικών ιατρών. Η επικοινωνία μας έληξε εκεί. 

Από εκεί και έπειτα ως ενεργός πολίτης θεώρησα σκόπιμο, να ενημερώσω το δημοτικό συμβούλιο για την κατάσταση. Εξάλλου, από τη στιγμή που η μαιευτική κλινική του νοσοκομείου Κυπαρισσίας -από διμήνου και πλέον- δεν έχει ιατρό και εφόσον δεν προβλέπεται σε επόμενη προκήρυξη η πλήρωση θέσεων αφενός μεν είναι κλειστή και αφετέρου τίθεται σε κίνδυνο η ζωή οποιασδήποτε εγκύου εάν προκύψει επιπλοκή πχ. αιμορραγία. Επίσης τόνισα ως προσωπική μου εκτίμηση ότι ήδη έχει κλείσει μία κλινική, ήδη υπολειτουργούν η χειρουργική, η ορθοπεδική και η καρδιολογική και εξέφρασα την ανησυχία μου για την γενικότερη πορεία του ιδρύματος θεωρώντας ότι θα μετατραπεί σε κέντρο υγείας με μαθηματική ακρίβεια. Ένα τέτοιο γεγονός θα σημαίνει την πλήρη υγειονομική απομόνωση των πολιτών της Τριφυλίας που χρειάζονται έως και 90 χλμ για να βρεθούν στο πλησιέστερο νοσοκομείο. 

Η θλιβερή εικόνα που..................................................
παρουσίαζε έως εκείνη την ώρα το δημοτικό συμβούλιο μετετράπη σε τραγική που μόνο σε δημοκρατικό πολιτικό σύστημα δεν ταιριάζει. Δέχτηκα απρόκλητη επίθεση από μερίδα συμβούλων της πλειοψηφίας και από τον ίδιο τον δήμαρχο. Εκφράσεις πεζοδρομίου, απειλές, κραυγές με προστακτική χροιά, βγαλμένες από άλλες εποχές. Έφτασαν στο σημείο να λένε ότι κακώς μου έδωσαν το λόγο!!! Να μου πουν ότι ενδιαφέρομαι να διοριστώ τη στιγμή που τους εξηγούσα ότι για εμάς τους ιδιώτες γιατρούς θα ήταν ότι καλύτερο να κλείσει το νοσοκομείο. 

Θα μπορούσα να ήμουν το παιδί του καθενός από εσάς, ο αδερφός σας, ο εγγονός σας… Σκεφτείτε αντιμετώπιση από ανθρώπους που δυστυχώς κάποιοι από αυτούς διδάσκουν στα σχολεία τα παιδιά σας γράμματα. Άραγε έτσι μεταλαμπαδεύουν την αρχή της ισότητας και της ισονομίας; Προφανώς δεν τη γνωρίζουν. Πιθανώς αν ήμουν «κολλητός» τους, παιδί κομματικού σωλήνα, ισόβιος συνδικαλιστής, η συμπεριφορά τους να ήταν διαφορετική. Ατύχησαν όμως! Δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι στη σημερινή εποχή, οι ιαχές δεν τρομάζουν. Θα λέω την αλήθεια με όποιο τίμημα. 

Το 2014, μέθοδοι πολιτικής δεν είναι αυτές του 1950. Σας χαιρετούν στα καφενεία, σας κερνούν με αλαζονεία θαρρείς και είστε εσείς οι φτωχοί και αυτοί οι πλούσιοι. Σας χτυπούν στον ώμο όταν αυτοί βολεύουν και βολεύονται. Ρίχνουν λίγη άσφαλτο σε καμιά λακκούβα, τώρα, όψιμα, σα να σας ρίχνουν λάσπη στα μάτια, άντε να αλλάξουν και καμία λάμπα. Τσακώνονται για το ποιος θα καταθέσει στεφάνι, ποιος θα γίνει αντιδήμαρχος, στέλνουν τώρα χρήματα για αναβάθμιση υπηρεσιών. Ουσιαστικό έργο ανάπτυξης πουθενά. Η Τριφυλία αποψιλώνεται από υπηρεσίες, σβήνει από το χάρτη και αυτοί καμαρώνουν σα να ζουν σε άλλη περιοχή. Ξέχασα όμως. Εδώ δεν πρέπει να μιλάς. Δεν πρέπει να έχεις καν άλλη γνώμη. Το σύστημα εκμεταλλευόμενο την εκλογική γεωγραφία της περιοχής «φυτεύει» τους δικούς του ανθρώπους. Είναι πολύ δύσκολο να καταλάβουν την έννοια της άλλης άποψης και κυρίως να δουν την αλήθεια κατάματα. 

Με τιμή 

Δημήτρης Π. Κουτσούλης 

Ιατρός Α.Π.Θ 
Μαιευτήρας- Χειρουργός- Γυναικολόγος, Υπ. Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν. Ιωαννίνων 
Πολιτικός Επιστήμονας, Διεθνολόγος Παν. Πελοποννήσου


Διαβάστε Περισσότερα...

Η Απελευθέρωση της Καλαμάτας - 23 Μαρτίου 1821

Η περιοχή της Καλαμάτας και της Μάνης διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο τόσο κατά την προετοιμασία όσο και στα πρώτα βήματα της Επανάστασης. Εξάλλου, αρκετοί τοπικοί παράγοντες της Καλαμάτας είχαν μυηθεί από νωρίς στη Φιλική Εταιρεία. 

Το σημαντικότερο γεγονός της μακρόχρονης ιστορίας της Καλαμάτας είναι η απελευθέρωσή της από τους Τούρκους στις 23 Μαρτίου του 1821. 

Την ημέρα εκείνη ο Κολοκοτρώνης, ο Νικηταράς, ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης, ο Παπαφλέσσας και άλλοι μπήκαν μέσα στην......................................... πόλη ως απελευθερωτές. Συμμετείχαν στην πανηγυρική δοξολογία που τελέστηκε στον ιερό ναό των Αγιών Αποστόλων (μικρή βυζαντινή εκκλησία του 10ου αιώνα που σώζεται μέχρι σήμερα και αποτελεί σύμβολο της πόλης)........... 

Την 23η Μαρτίου επαναστατικές δυνάμεις των Μανιατών του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, άλλοι Μανιάτες καπεταναίοι και ο Θ. Κολοκοτρώνης φτάνουν έξω από την Καλαμάτα. Από τους βορειοανατολικούς λόφους προσεγγίζουν την πόλη, ξεκινώντας από το μοναστήρι της Βελανιδιάς, κι άλλες δυνάμεις, με επικεφαλής τους Παπαφλέσσα και Αναγνωσταρά. 

Ήδη από την προηγουμένη, 22 Μαρτίου, βρισκόταν στην πόλη δύναμη 2.500 Μανιατών, με επικεφαλής το γιο του Πετρόμπεη Ηλία και τους αδερφούς του Αντώνη και Γιάννη, και με πρόσχημα την προστασία του βοεβόδα της Καλαμάτας Σουλεϊμάν αγά Αρναούτογλου. 
Ο Αρναούτογλου, ανήμπορος πλέον να αντιδράσει, αναγκάζεται να παραδοθεί αμαχητί και με όρο τη διασφάλιση της ζωής των Τούρκων. 

Το μεσημέρι της 23ης Μαρτίου, οι δυνάμεις των εξεγερμένων Ελλήνων, με ηγέτες τους Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, Παπαφλέσσα, Νικηταρά, Αναγνωσταρά, Μητροπέτροβα και πολλούς άλλους οπλαρχηγούς της ευρύτερης περιοχής της νοτιοδυτικής Πελοποννήσου, θα συγκεντρωθούν σε παρόχθιο του Νέδοντα ναό [των Αγίων Αποστόλων (κρατούσα άποψη) ή του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, (νεότερη και στηριζόμενη σε σημαντικά δεδομένα)], όπου θα τελεστεί δοξολογία. 

 Εθνική Συνέλευση στην Καλαμάτα - Η δόξα του δολοφονημένου Πατριάρχη Γρηγορίου Ε, έργο του Λέο φον Σβαντχάλερ (Μουσείο της πόλης του Μονάχου). 

 Μετά την απελευθέρωση της πόλης, τμήματα των επαναστατημένων Ελλήνων κατευθύνθηκαν προς τη Σκάλα Μεσσηνίας και την Καρύταινα (με επικεφαλής τον Θ. Κολοκοτρώνη), προς την Τριπολιτσά (με τους Παπαφλέσσα, Αναγνωσταρά και Κυριακούλη Μαυρομιχάλη) και προς τις Κορώνη και Μεθώνη. 
Στην πόλη παρέμειναν Μανιάτες οπλαρχηγοί και ντόπιοι δημογέροντες, οι οποίοι συγκρότησαν την πρώτη επαναστατική κυβέρνηση της απελευθερωμένης Ελλάδας, τη «Μεσσηνιακή Σύγκλητο» (ή Γερουσία). 


 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑΣ ΑΥΛΑΣ 


 Δύο μέρες μετά την απελευθέρωση της Καλαμάτας, στις 25 Μαρτίου, η Μεσσηνιακή Σύγκλητος θα στείλει την από τις 23 Μαρτίου εγκεκριμένη «Προειδοποίησιν εις τας Ευρωπαϊκάς Αυλάς», εκ μέρους του Πέτρου Μαυρομιχάλη και της Συγκλήτου, στην οποία εξηγούνται οι σκοποί της Επανάστασης. Με ένα δεύτερο έγγραφό της (Μάιος), υπογραμμένο από τον Πετρόμπεη, η Σύγκλητος ζητούσε βοήθεια από τον αμερικανικό λαό και την κυβέρνηση του προέδρου Τζέιμς Μονρό. Το κείμενο παραδόθηκε στον Αμερικανό καθηγητή του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ και γερουσιαστή Εντ. Έβερετ από τον Αδαμάντιο Κοραή.


Διαβάστε Περισσότερα...

ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 23/03/2014


Διαβάστε Περισσότερα...

Σάββατο 22 Μαρτίου 2014

Το «λουκέτο» στη Μαιευτική Κλινική «διέλυσε» το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας

  Σκηνές απείρου κάλλους, που προκαλούν θλίψη και οργή στους πολίτες και, δυστυχώς, αναδεικνύουν την κατάπτωση του θεσμικού οργάνου και αυτοδιοικητικών, εκτυλίχθηκαν στην προχθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, σε θέμα για το «λουκέτο» στη Μαιευτική Κλινική που έθεσε ο γιατρός (μαιευτήρας – χειρουργός γυναικολόγος), Δημήτρης Κουτσούλης. 

Η συνεδρίαση «σημαδεύτηκε» από τις άναρθρες κραυγές συμβούλων της συμπολίτευσης, τον εκνευρισμό του απερχόμενου δημάρχου Τριφυλίας και τις απρόκλητες φραστικές επιθέσεις σε βάρος του κ. Κουτσούλη. 


Σφοδρή, δε, ήταν η αντίδραση της αντιπολίτευσης και του δημοτικού συμβούλου, Καλλίνικου Κυριακουλόπουλου, απέναντι σε αυτά τα τραγικά φαινόμενα παρακμής, με την αποχώρηση, μάλιστα, της μείζονος μειοψηφίας και του κ. Κυριακουλόπουλου! 

Μετά την.................................................. ολιγόλεπτη διακοπή της συνεδρίασης έπειτα από το θέμα του Βιολογικού Καθαρισμού, το λόγο ζήτησε και πήρε από τον πρόεδρο του Δ.Σ., Δημήτρη Μπασδάνη, ο γιατρός Δημήτρης Κουτσούλης. Αφού συστήθηκε στο Σώμα και είπε πως μετά τις σπουδές του έχει επιστρέψει με τη γυναίκα του στην περιοχή εδώ και κάποιες μέρες, όπου και θα εγκατασταθούν μόνιμα, τόνισε πως θέλει να τους ενημερώσει για κάτι που έχει προκύψει. «Ως γνωρίζετε, στο νοσοκομείο της πόλης μας η Μαιευτική Κλινική δεν έχει πλέον μαιευτήρα γυναικολόγο. Τουτέστιν, δεν υπάρχει γιατρός για να αναλαμβάνει τις γυναίκες οι οποίες είτε εκτάκτως είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Σε επικοινωνία, σήμερα (σ.σ. προχθές), την οποία είχα με το διοικητή του Νοσοκομείου Καλαμάτας, όπου υπάγεται το νοσοκομείο μας, μου είπε ακριβώς ότι δύο γιατροί χρειάζονται για να λειτουργήσει μία Μαιευτική Κλινική – το γνωρίζουμε –, αλλά δεν είναι στις προθέσεις τους να προκηρύξουν θέσεις! Καταλαβαίνετε ότι για τις περίπου 6 – 7.000 γυναίκες - εντάξει, οι περισσότεροι έχετε ολοκληρώσει τις οικογένειές σας εδώ – αλλά για τις 6 – 7.000 γυναίκες της περιοχής της Τριφυλίας οι οποίες είναι σε αναπαραγωγική ηλικία, τι σημαίνει αυτό; Και θέλω να το θέσω στο Σώμα, γιατί πιστεύω ότι είναι το πρώτο βήμα για να κλείσουν το νοσοκομείο», ανέφερε, με τον πρόεδρο του Σώματος να τον διακόπτει και κάποιους συμβούλους της συμπολίτευσης, εκτός μικροφώνου, να επιτίθενται εντελώς απρόκλητα φραστικά στο γιατρό. Ο ίδιος έλεγε πως «μία ενημέρωση θέλω να κάνω», ο πρόεδρος του απαντούσε να σταματήσει και ότι δεν είπαν αυτό και ο κ. Κουτσούλης τόνιζε πως «μία ενημέρωση κάνω, ότι δεν είναι στις προθέσεις της Διοίκησης να λειτουργήσει η Μαιευτική Κλινική. Σας το λέω. Απλά σας ενημερώνω». Δημοτικοί σύμβουλοι, πάντα εκτός μικροφώνου, συνέχιζαν να τον διακόπτουν και να του επιτίθενται φραστικά, φτάνοντας στο σημείο να του πουν πως θέλει να διοριστεί και τα λέει αυτά, με τον κ. Κουτσούλη να απαντά πως δεν ενδιαφέρεται και απλά ενημερώνει το Σώμα! Προσπάθησε δε, να ρωτήσει «ποιος θα φέρει την ευθύνη, αν μια γυναίκα…», αλλά ο πρόεδρος τον διέκοψε και σύμβουλοι ωρύονταν, με τον κ. Κουτσούλη να τονίζει: «Δεν είναι στις προθέσεις τους (σ.σ. η επαναλειτουργία της Μαιευτικής κλινικής). Απλά σας ενημερώνω». Εν μέσω ανοίκειων φραστικών επιθέσεων που δεχόταν, είπε απευθυνόμενος σε σύμβουλο: «Θεωρώ πως θα σας ενδιέφερε, κύριε» και αφού ευχαρίστησε το Σώμα που τον άκουσε, κατέβηκε από τα έδρανα και κάθισε στο ακροατήριο. «Γιατρέ μου, δε μου τα είπες καλά. Ομολογώ ότι με παραπλάνησες», είπε ο πρόεδρος του Σώματος και ο κ. Κουτσούλης επανέλαβε: «Σας ενημέρωσα ότι δεν υπάρχει διάθεση να λειτουργήσει η κλινική στο νοσοκομείο μας», με τον πρόεδρο να λέει: «Αυτό είναι πολιτική, δεν είναι ενημέρωση». Παρεμβαίνοντας ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας, Σαράντος Κουκούμης, είπε πως «είναι πραγματικότητα», ενώ o πρόεδρος του Σώματος έλεγε «προχωρούμε παρακάτω». Ο Σωτήρης Μπακούρος από τη μείζονα μειοψηφία είπε ότι «ο γιατρός έκανε μια ενημέρωση που έχει να κάνει με την υποβάθμιση του νοσοκομείου. Είναι κακό αυτό που έκανε; Σαν πολίτης…». «Αυτό ήταν πολιτική εκ μέρους του γιατρού» σχολίασε ο κ. Μπασδάνης, ενώ στην αίθουσα γινόταν «χαμός», με συμβούλους της συμπολίτευσης- κι ενώ ο κ. Κουτσούλης καθόταν στις θέσεις του ακροατηρίου χωρίς να μιλά- να συνεχίζουν εντελώς απρόκλητα να του επιτίθενται λεκτικά, ακόμη και με προσωπικές, μειωτικές ή και υβριστικές, αναφορές, εκτός μικροφώνου. Ο Σαράντος Κουκούμης, απαντώντας στον πρόεδρο, στην αναφορά του περί πολιτικής, είπε: «Όλα τα θέματα έχουν βάση πολιτική και γι’ αυτό το μείζον θέμα που έχει κυρίως πολιτική βάση, ότι η κλινική στο νοσοκομείο θα κλείσει. Βεβαίως θα κλείσει». Κάποιος σύμβουλος της συμπολίτευσης (στο χαμό που γινόταν δε διακρίναμε ποιος) πετάχτηκε εκτός μικροφώνου και είπε: «Εδώ δεν είναι βήμα για να κάνει ο καθένας πολιτική». Ο πρόεδρος έλεγε να προχωρήσουν στο επόμενο θέμα, αλλά, όπως διαπιστώθηκε, τα πνεύματα είχαν ανάψει και η συνεδρίαση είχε πάρει φωτιά για τα καλά! Ο Γιάννης Κατσαργύρης, απευθυνόμενος σε συμβούλους της συμπολίτευσης, το δήμαρχο και τον πρόεδρο, σχολίασε: «Αντιδράτε έτσι, γιατί αυτή τη στιγμή είναι ο ΠΕΣΥάρχης υποψήφιος δήμαρχος;», με τον πρόεδρο να του απαντά: «Τι λέτε;». Ο κ. Κατσαργύρης συνέχισε με βολές προς τη Δημοτική Αρχή, τονίζοντας πως «σε διαφορετική περίπτωση (σ.σ. εάν δεν ήταν ο κ. Κατσίβελας υποψήφιος δήμαρχος), θα συντασσόσαστε με το γιατρό. Βεβαίως. Είναι “A” αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο ή δεν είναι; Αυτό επισημαίνει ο κύριος! Λοιπόν;». «Έχουμε θέμα νοσοκομείου τώρα εδώ;», ρώτησε ο κ. Μπασδάνης, με τον κ. Κατσαργύρη να του απαντά: «Εσείς παρεξηγηθήκατε, επειδή είναι ο κ. Κατσίβελας υποψήφιος δήμαρχος! Γι’ αυτό παρεξηγηθήκατε!». Ο δε δήμαρχος χτυπούσε το χέρι στο έδρανο και έλεγε πως, όταν τελειώσουν, θα μιλήσει, ενώ στην αίθουσα επικρατούσαν χάος! Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, Δημήτρης Σωτηρόπουλος, παίρνοντας το λόγο ανέφερε: «Ήρθε ένας συνάδελφος, μίλησε και, αντί να βουβαθεί η αίθουσα και να μας βάλει σε σκέψεις, κοιτάξτε τι έγινε!», με τον πρόεδρο να του λέει: «Αυτό να το κοιτάξουμε όλοι» και με συμβούλους της συμπολίτευσης να βγάζουν άναρθρες κραυγές! «Ο καθένας να πετάγεται από κάτω, να μας πει τι;» αναρωτήθηκε ο αντιδήμαρχος Γιάννης Κατσούλας, με τον Γιάννη Κατσαργύρη να του απαντά πως «δεν είναι ο καθένας» και τον κ. Κατσούλα να ανταπαντά: «Και τι είναι; Ένας γιατρός είναι». Παίρνοντας το λόγο φανερά οργισμένος ο Σωτήρης Τσίγγανος από τη συμπολίτευση είπε: «Κατ’ αρχάς, ο συνάδελφος δεν είναι ο καθένας! Ο συνάδελφος είναι Κυπαρίσσιος, έχει συγκεκριμένη άποψη, έχει δίκιο, εκφέρει την άποψή του και πέσατε να τον φάτε. Είστε καλά εδώ μέσα; Πάτε καλά; Αμέσως πέσατε να τον φάτε; Επειδή είπε την αλήθεια; Κοιτάξτε την αλήθεια κατάματα! Σαφώς το ’πε αυτός εκεί πάνω ότι δεν προβλέπεται να δημιουργηθεί θέση στην Κυπαρισσία (σ.σ. στη Μαιευτική Κλινική), γιατί το ’χουνε για κλείσιμο! Και αυτό το ξέρουμε!». Έπειτα από στιγμιαία ένταση μεταξύ προέδρου και δημάρχου, με τον πρώτο να λέει να προχωρήσουν και το δήμαρχο να απαιτεί να μιλήσει, παίρνοντας το λόγο ο κ. Κόλλιας, αφού είπε πως αν χρησιμοποιήσει καμία υπερβάλλουσα λέξη να τη διαγράψουν, είπε: «Όταν εμείς εδώ και τρία χρόνια δίναμε τον αγώνα για την ύπαρξη του νοσοκομείου, ελπίζω ο κ. Κουτσούλης, καθ’ έξιν και κατ’ επάγγελμα υβριστής μου, να ήτανε στις διαδηλώσεις», με τον κ. Κουτσούλη να του απαντά: «Είχα και σπουδές μου, κε δήμαρχε, και το είδα τι κάνατε». Ο κ. Κόλλιας συνέχισε σε έντονο ύφος, λέγοντας τρεις φορές (!) πως «δε νομιμοποιείται κανείς» και συμπλήρωσε «να έχει πιο δυνατή φωνή από εμένα ή απ’ την παράταξή μου και απ’ την άλλη παράταξη», με τον Σωτήρη Τσίγγανο να παρεμβαίνει και να ρωτά το δήμαρχο: «Πώς νομιμοποιείστε; Ποια νομιμοποίηση έχετε; Το 15% του λαού έχετε. Τι μας λέτε τώρα;». Ο δε δήμαρχος επανέλαβε δύο φορές (!) πως «δε νομιμοποιείται κανείς, περισσότερο από εμένα προσωπικά, περισσότερο από την παράταξή μου και περισσότερο απ’ την παράταξη την από εδώ μεριά, να έρχεται εκ των υστέρων και, μάλιστα, παρεμπιπτόντως, και απορώ πώς διάολο παίρνει κανείς το λόγο εδώ μέσα, να βάνει θέμα. Το νοσοκομείο το υπερασπίζεται η παρούσα Δημοτική Αρχή! Και προ Κατσίβελα, και μετά Κατσίβελα, και παραπέρα Κατσίβελα. Και το υπερασπίζεται η παρούσα Δημοτική Αρχή, εννοώ στο σύνολό της. Στις διαδηλώσεις, ο Σωτηρόπουλος ήτανε μπροστά, ο Μπακούρος, ο Τσίγγανος, αυτούς έβλεπα, και τους δικούς μας (σ.σ. συμβούλους)», με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Κυπαρισσίας, από το ακροατήριο, να φωνάζει «κι εμείς κλείσαμε τα μαγαζιά μας». Τότε ο κ. Κόλλιας ζήτησε την παρέμβαση του προέδρου του Σώματος και είπε: «Μαγκιές, τέλος. Μαγκιές, τέρμα! Όποιος ήθελε να παλέψει, είχε δρόμο να παλέψει. Να τελειώνουν τα καλαμπούρια. Εγώ με το Σωτηρόπουλο έκανα διαδήλωση, και με το Μπακούρο και τους άλλους. Πώς μου βγαίνουνε όψιμοι εδωπέρα;», με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου να ξαναπετάγεται από το ακροατήριο και το δήμαρχο να λέει «και με ’σενα». Ζήτησε δε από τον Γιάννη Κατσαργύρη να ανακαλέσει αυτό που είπε σχετικά με την υποψηφιότητα Κατσίβελα, με τον κ. Κατσαργύρη να λέει ότι δεν ανακαλεί. «Το casus belli το είπαμε και προ Κατσίβελα και μετά Κατσίβελα και ισχύει! Τ’ άλλα όλα είναι καραγκιοζίστικα», είπε εκνευρισμένος ο κ. Κόλλιας. Ακολούθως ζήτησε το λόγο ο γιατρός Δημήτρης Κουτσούλης, αλλά ο πρόεδρος δεν του τον έδινε και ο δήμαρχος του έδειχνε και του έλεγε να περάσει έξω, εκτός μικροφώνου. Όταν ο κ. Κουτσούλης αντέδρασε, ο δήμαρχος χτύπησε τα χέρια στα έδρανα και φώναξε. Όταν, δε, κούνησε το δάκτυλο στον κ. Κουτσούλη, ο γιατρός αντέδρασε, αφού σ’ εκείνον απευθυνόταν, λέγοντας: «Μη μου κουνάτε το δάχτυλο εμένα»! «Στο κουνάω», του είπε ο δήμαρχος, ενώ ο Γιάννης Ρούσσης, που ήταν όρθιος στην άλλη πλευρά της αίθουσας, δίπλα στα έδρανα της αντιπολίτευσης, φωνασκούσε διαρκώς: «Πρόεδρε, βγάλ’ τον έξω, βγάλ’ τον έξω τον άνθρωπο». Σε εκείνο το σημείο, στο Δημοτικό Συμβούλιο επικράτησε ο απόλυτος πανικός και χαμός και η εικόνα του Σώματος δεν ήταν απλώς προσβλητική και ντροπιαστική, αλλά εντελώς απαράδεκτη. Ενδεικτική, ωστόσο, της χαώδους κατάστασης στο Δήμο, της διάλυσης και του πλήρους ευτελισμού του Σώματος, αλλά και της απαξίας που έχουν οι ίδιοι οι αιρετοί οδηγήσει το Σώμα, την απερχόμενη Δημοτική Αρχή και το Δήμο Τριφυλίας! Από το ακροατήριο, μάλιστα, ακούστηκαν εκφράσεις για «φασισμό». Δήμαρχος, πρόεδρος και αλαλάζοντες σύμβουλοι της συμπολίτευσης, με χειρονομίες, έλεγαν στον κ. Κουτσούλη να βγει έξω και ο ίδιος αποχώρησε. Στο σημείο εκείνο παρενέβη δυναμικά ο Θανάσης Πετρόπουλος, λέγοντας στον πρόεδρο και το δήμαρχο να ανακαλέσουν στην τάξη το σύμβουλο της συμπολίτευσης κ. Ρούσση, που όρθιος φωνασκούσε, λειτουργώντας, όπως είπε, ως «κομματικό μαντρόσκυλο», να βγάλουν έξω τον κ. Κουτσούλη. Κι αφού εκείνοι δεν ανακαλούσαν, τόνισε πως ο ίδιος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει εκτός αιθούσης τον κ. Κουτσούλη και να αποχωρήσει, καλώντας να πράξουν το ίδιο και όλα τα μέλη της αντιπολίτευσης. Όλοι οι σύμβουλοι της αντιπολίτευσης σηκώθηκαν από τα έδρανα και αποχώρησαν, με βολές για τη διαδικασία και τη συμπεριφορά του δημάρχου, του προέδρου και δημοτικών συμβούλων της συμπολίτευσης. Εκεί, «διαλύθηκε» τελείως η συνεδρίαση και επικράτησε χαμός. Πλησιάζοντας στην πόρτα εξόδου, τελευταίος, ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας, Σαράντος Κουκούμης, κοντοστάθηκε, ενώ όλοι οι άλλοι είχαν αποχωρήσει και ο δήμαρχος τον εκλιπαρούσε να επιστρέψει. Τελικά, ο κ. Κουκούμης επέστρεψε και παρέμεινε στη συνεδρίαση. Όταν ηρέμησε η κατάσταση, με άδεια τα έδρανα της μείζονος μειοψηφίας και τον κόσμο στο διάδρομο να εξαπολύει βολές για την κατάντια του Σώματος και τη «φασίζουσα νοοτροπία και πρακτική» της απερχόμενης Δημοτικής Αρχής, συνεχίστηκε η συνεδρίαση. Παίρνοντας το λόγο ο Καλλίνικος Κυριακουλόπουλος εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για την εικόνα του Δημοτικού Συμβουλίου και τη συμπεριφορά δημοτικών συμβούλων απέναντι στον κ. Κουτσούλη και είπε: «Είναι συμπεριφορά αυτή σε έναν πολίτη; Έθεσε ένα θέμα. Κάποιοι το ξέρουν, κάποιοι δεν το ξέρουν. Εσείς, κε πρόεδρε, του δώσατε το λόγο να μιλήσει». Όταν ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του, αποχώρησε σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Ο Σαράντος Κουκούμης είπε ότι «δεν είναι ο κ. Ρούσσης που μπορεί να γίνετε ο τιμητής της δημοκρατίας μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο», ενώ είπε απευθυνόμενος στο δήμαρχο ότι «ο Κατσίβελας σας μέμφεται με την πρώτη του ανακοίνωση ότι δεν κρατήσατε το Κ.Υ. Γαργαλιάνων, που εκείνος ήταν ΠΕΣΥάρχης και έπρεπε πρωτίστως να ενδιαφερθεί για το ζήτημα Υγείας. Ο ίδιος ο κ. Κατσίβελας σας “άδειασε” για το Κ.Υ. Γαργαλιάνων». Για, δε, αυτό που είπε ο κ. Κουτσούλης για το νοσοκομείο, ανέφερε: «Έχει σοβαρή βάση και δεν το υποστηρίζετε, κομματίζετε, προφανώς γιατί προεκλογικά δε θέλετε ο κόσμος να γνωρίζει». 

 Του Ηλία Γιαννόπουλου Tharrosnews.gr


Διαβάστε Περισσότερα...