Πέμπτη 30 Μαΐου 2013

Σύλλογος Φίλων Δάσους & Παραλίας Ελαίας: Εθελοντική ομάδα πυρασφάλειας, πυροπροστασίας, ενημέρωσης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης!

Η δημιουργία εθελοντικής ομάδας πυρασφάλειας, πυροπροστασίας, ενημέρωσης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης αποφασίστηκε από τον Σύλλογο Φίλων Δάσους & Παραλίας Ελαίας! 

 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣυΦιΔαΠΕ:..................................... 

 Μετά το ΔΣ του συλλόγου μας αποφασίστηκε η δημιουργία εθελοντικής ομάδας πυρασφάλειας, πυροπροστασίας, ενημέρωσης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης από τον Σύλλογο Φίλων Δάσους & Παραλίας Ελαίας. 

 Ο ΣυΦιΔαΠΕ με πρόθεση να προστατέψει το δάσος της Ελαίας προχωρά στην κατάθεση αίτησης, στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, με σκοπό την αναγνώριση του σαν εθελοντικό φορέα πυροπροστασίας και πυρασφάλειας. 

Σε αυτή την προσπάθεια χρειαζόμαστε την βοήθεια των μελών του συλλόγου και των φίλων του δάσους και της παραλίας της Ελαίας.
Θέληση του συλλόγου , μέσα από τον εθελοντισμό, είναι να δημιουργήσει ένα σύνολο ανθρώπινου δυναμικού και μηχανοκίνητου εξοπλισμού με σκοπό την δημιουργία βάσης πυροπροστασίας και πυρασφάλειας στο δάσος της Ελαίας. 
Για να προχωρήσει η αίτηση χρειάζεται η κατάθεση αποδεικτικών διαφόρων ειδικοτήτων και αδειών λειτουργίας και χρήσης μηχανοκίνητου εξοπλισμού. 

Οι ανάγκες είναι μεγάλες και κάθε βοήθεια είναι πολύτιμη. 

Παρακάτω σημειώνονται αναλυτικά οι ανάγκες σε προσωπικό και σε μηχανοκίνητο εξοπλισμό: 

Ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό 


 - εθελοντές για την οργάνωση καθημερινού προγράμματος περιπολιών στο δάσος 
 - εθελοντές με επαγγελματικό δίπλωμα 
 - εθελοντές με άδεια χρήσης μηχανημάτων έργου 
 - εθελοντές με απολυτήριο ειδικών δυνάμεων 
 - εθελοντές διασώστες (χρειάζεται δίπλωμα) 
 - εθελοντές ναυαγοσώστες (χρειάζεται δίπλωμα) 
 - εθελοντές επιστήμονες για πραγματοποίηση ενημερωτικού σεμιναρίου με θέμα την προστασία, την αξιοποίηση και την διασφάλιση της αειφόρου ανάπτυξης του δάσους 

 Ανάγκες σε εξοπλισμό 

 - αγροτικά αυτοκίνητα 
- γεωργικά μηχανήματα (τρακτέρ με δυνατότητα μεταφοράς δεξαμενής) 
 - δεξαμενές νερού 
 - χειροκίνητη αντλία νερού 
 - βαρέλια, κράνη, φτυάρια, πυροσβεστήρες, λάστιχα κλπ 

 Για την έγκριση της αίτησης όλες οι ειδικότητες χρειάζονται φωτοτυπίας του διπλώματος και όλα τα οχήματα φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας. 

Ο χαρακτήρας της ομάδας είναι εθελοντικός και δεν εμπεριέχει καμία δέσμευση ως προς την συμμετοχή των προσώπων και του μηχανολογικού εξοπλισμού. 


 εκ του ΔΣ του ΣυΦιΔαΠε


Διαβάστε Περισσότερα...

Αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών, εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών και εκτέλεσης άλλων εργασιών σε τμήμα της περιοχής «Θίνες Κυπαρισσίας GR 2550005» του Δήμου Τριφυλίας (N. Μεσσηνίας)

 

  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
Αρ. Φύλλου 180 24 Μαΐου 2013 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

 Αριθμ. 28353 

 Αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών, εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών και εκτέλεσης άλλων εργασιών σε τμήμα της περιοχής «Θίνες Κυπαρισσίας GR 2550005» του Δήμου Τριφυλίας (N. Μεσσηνίας). 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 2242/1994 (Α΄ 162) «Πολεοδόμηση περιοχών δεύτερης κατοικίας σε Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου, προστασίας φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και άλλες δια− τάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 42 του Ν. 3316/2005 (Α΄ 42). 2. Τις διατάξεις της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ «για τη δια− τήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 3,4 και 6 αυτής. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98). 4. Την υπ’ αριθμ. Υ46/6−7−2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη» (Β΄ 2101). 5. Το υπ’ αριθμ. 48288/1626/Ε 104/2−10−2012 έγγραφο της ΔΔ και ΕΟΚ (α.π. ΤΔΦΠ 48965/2161/5−10−12) «Παράβαση 2011/2156. Προστασία ειδών προτεραιότητας στον ΤΚΣ Θίνες Κυπαρισσίας − Αιτιολογημένη Γνώμη». 6. Το υπ’ αριθμ. Η.Π. 57789/1942/Ε 104/23−11−2012 έγγραφο της ΔΔ και ΕΟΚ «Παράβαση 2011/2156. Προστασία ειδών προτεραιότητας στον ΤΚΣ Θίνες Κυπαρισσίας −Αιτιολογημένη Γνώμη». 7. Το υπ’ αριθμ. οικ. 5074/22−11−2012, έγγραφο της Γ.Γ. ΥΠΕΚΑ «Παράβαση 2011/2156. Προστασία ειδών προτεραιότητας στον ΤΚΣ Θίνες Κυπαρισσίας − Αιτιολογημένη Γνώμη». 8. Το με 2511/16−11−2012 έγγραφο των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος «Παράβαση 2011/2156. Προστασία ειδών προτεραιότητας στον ΤΚΣ Θίνες Κυπαρισσίας − Αιτιολογημένη Γνώμη». 9. Το υπ’ αριθμ. οικ.28260/920/29−4−2013 έγγραφο της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού−Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, με τα συνημμένα του. 10. Το γεγονός ότι έχει προχωρήσει σημαντικά η διαδικασία για την έκδοση Υπουργικής απόφασης, που θα καθορίζει όρους και περιορισμούς για επεμβάσεις και δραστηριότητες στην περιοχή του Ν. ή «ΤΚΣ Θίνες Κυπαρισσίας», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3937/2011 (Α΄ 60). 11. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του οικείου ΟΤΑ, 

αποφασίζουμε: 

 Άρθρο 1 

1. Αναστέλλεται μέχρι την έκδοση της Υπουργικής απόφασης Προσωρινής προστασίας βάσει του άρθρου 9 του Ν. 3937/2011 σε τμήμα της περιοχής «Θίνες Κυπαρισσίας GR 2550005» του Δήμου Τριφυλίας (Ν. Μεσσηνίας): 

α) Η έκδοση οικοδομικών αδειών. 
β) Η έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, όσον αφορά στις περιπτώσεις: δοκιμαστικών τομών του εδάφους και εκσκαφής, κατασκευής αποθηκών σε νέα καλλιεργούμενα αγροκτήματα, αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσματα, γεωτρήσεις νερού. 
γ) Η εκτέλεση εργασιών βάσει 48ωρης ενημέρωσης που αφορούν σε: απλή περιτοίχιση ή περίφραξη γηπέδων, κατασκευή ξύλινης πέργκολας και πλατφόρμας σε ακάλυπτους χώρους, καθώς και μικρές διαμορφώσεις του εδάφους. 
δ) Η εκτέλεση έργων και επεμβάσεων, όπως αγροτικές καλλιέργειες στις περιοχές που βρίσκονται μεταξύ του αιγιαλού και του πευκοδάσους, αμμοληψίες, διάνοιξη και επίστρωση δρόμων, μηχανικός καθαρισμός της παραλίας, τοποθέτηση διαδρόμων διέλευσης πεζών, έργα αποστράγγισης καλλιεργούμενων εκτάσεων και γενικά όσων δραστηριοτήτων βλάπτουν το προοτατευτέο αντικείμενο και την ακεραιότητα της περιοχής προστασίας. 

2. Η περιοχή αναστολής σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου ορίζεται στον επισυναπτόμενο στην παρούσα χάρτη σε κλίμακα 1:20.000, με τις ακριβείς συντεταγμένες της παρ. 3 του παρόντος, ο οποίος θεωρήθηκε απ τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την υπ αριθμ. 28353/2013 πράξη του και που αντίτυπό του δημοσιεύεται με την παρούσα απόφαση. 

 3. Η περιοχή αναστολής σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου καθορίζεται από τις ακριβείς συντεταγμένες σε σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ 87 ως εξής: α/α Χ Ψ 1 294735.652 4138389.244 2 295351.471 4138559.504 3 295570.564 4137875.327 4 295548.962 4137513.494 5 295999.904 4134251.593 6 295945.899 4133965.366 7 295956.700 4133833.054 8 296107.914 4133298.405 9 296083.612 4131556.744 10 295847.763 4131415.094 11 295916.555 4131616.501 12 295900.680 4131867.855 13 295905.971 4132332.044 14 295879.513 4132510.794 15 295892.742 4132465.732 16 295850.409 4132952.649 17 295826.596 4133360.108 18 295802.784 4133709.359 19 295667.846 4134603.652 20 295554.075 4135228.070 21 295527.617 4135472.810 22 295474.700 4135675.217 23 295462.793 4135781.051 24 295298.752 4136470.292 25 295253.772 4136585.386 26 295089.730 4137232.293 27 295042.105 4137361.939 28 294896.584 4137888.461 

 Άρθρο 2 

Της παραπάνω αναστολής εξαιρούνται: 

(α) η εγκατάσταση μικρών προσωρινών φορητών στοιχείων εξυπηρέτησης των λουομένων− στο πλαίσιο της παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας σύμφωνα με το Ν. 2971/2001 (Α΄ 285) σε θέσεις και με όρους λειτουργίας, που θα υποδειχθούν στην Υπουργική απόφαση παροχής σύμφωνης γνώμης που θα εκδοθεί μετά από εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, βάσει του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. Δ10Β1053970/1672ΕΞ/29−3−2013 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 801/Β΄ 2013). 

(β) η υλοποίηση έργων προστασίας όπως θα υποδειχθούν σε σχετικό σχέδιο Ενδιάμεσων Μέτρων Διαχείρισης, στα οποία περιλαμβάνονται μέτρα σήμανσης, οργάνωσης της στάθμευσης, απαγόρευσης της κίνησης οχημάτων στους κάθετους προς τη θάλασσα δρόμους, διευκόλυνσης του χειροκίνητου καθαρισμού της ακτής, τροποποίησης του φωτισμού, ελέγχου της ηχορύπανσης, εγκατάστασης χημικών χώρων υγιεινής και οργάνωσης εκπαιδευτικών εκδηλώσεων και εγκατάστασης μικρών προσωρινών στοιχείων για την εξυπηρέτηση των λουομένων βάσει του άρθρου 49 της Υπουργικής απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας υπ’ αριθμ. Α1β/ 8577/1983 (ΦΕΚ 526/Β΄ 1983). 

Άρθρο 3 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη− μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 23 Μαΐου 2013 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ


Διαβάστε Περισσότερα...