Τετάρτη 31 Μαρτίου 2010

Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ


«Τὴ Αγία καὶ Μεγάλη Τετάρτη, τῆς ἀλειψάσης τὸν Κύριον μύρω Πόρνης γυναικός, μνείαν ποιεῖσθαι οἱ θειότατοι Πατέρες ἐθέσπισαν, ὅτι πρὸ τοῦ σωτηρίου Πάθους μικρὸν τοῦτο γέγονε».

Οι γυναίκες που άλειψαν με μύρο τον Κύριο ήταν δύο. Η μεν μία τον άλειψε πολύ καιρό πριν το Πάθος του και ήταν πόρνη, η δε άλλη λίγες μέρες πριν και ήταν φρόνιμη και ενάρετη. Αυτού του ευλαβικού έργου τη μνήμη επιτελεί η Εκκλησία, αναφέροντας συγχρόνως και την προδοσία του Ιούδα.

Το πολύτιμο εκείνο...................


μύρο, που η γυναίκα εκείνη άλειψε το κεφάλι και τα πόδια του Ιησού, και στη συνέχεια το σκούπισε με τις τρίχες της κεφαλής της, εκτιμήθηκε 300 δηνάρια. Απ’ τους Μαθητές, ο φιλάργυρος Ιούδας δήθεν σκανδαλίζεται, για την απώλεια τέτοιου μύρου.

Ο Ιησούς του κάνει παρατήρηση να μην ενοχλεί την γυναίκα. Τότε ο Ιούδας πηγαίνει στους αρχιερείς, που ήταν συγκεντρωμένοι στην αυλή του Καϊάφα και έκαναν ήδη συμβούλιο προκειμένου να θανατώσουν τον Ιησού. Και συμφωνεί μαζί τους την προδοσία του διδασκάλου για 30 αργύρια και από τότε ζητούσε ευκαιρία να τον προδώσει.

Να σημειώσουμε εδώ ότι, από το γεγονός αυτό της προδοσίας καθιερώθηκε και η νηστεία της Τετάρτης, ακόμα από τα αποστολικά χρόνια.

Οι συνοδοιπόροι του πάθους του Χριστού μας πιστοί καλούμαστε αυτή την ιερή ημέρα να τιμήσουμε την έμπρακτη και ειλικρινή μετάνοια της πρώην πόρνης γυναικός, η οποία έγινε συνώνυμη με την συντριβή και την αλλαγή ζωής.

Ο Χριστός, εγκαινίασε μια νέα αντίληψη για τον αμαρτωλό άνθρωπο, εντελώς διάφορη από εκείνη της ιουδαϊκής κοινωνίας. Δεν είναι ο αμαρτωλός άνθρωπος μιασμένος από τη φύση του, αλλά ένας πνευματικά ασθενής, ο οποίος χρειάζεται βοήθεια. Έθεσε ως αντίδοτο της πνευματικής ασθένειας τη μετάνοια, η οποία είναι ο ισχυρότατος εκείνος μοχλός, ο οποίος γκρεμίζει το οικοδόμημα της αμαρτίας και αναγεννά τον άνθρωπο. Δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού παρήλθε ανεπιστρεπτί το καθεστώς του νόμου και της μισθαποδοσίας, και ανέτειλε η εποχή της χάρητος και του ελέους.

Η αφιέρωση της ημέρας αυτής στην μακάρια πρώην πόρνη γυναίκα έγινε σκόπιμα από τους Αγίους Πατέρες. Η μορφή της προβάλλει ως φωτεινό ορόσημο καταμεσής στην οδοιπορία προς το Θείο Πάθος για να δείξει και σε μας πως αν δεν συντριβούμε, σαν και εκείνη, και δεν δείξουμε έμπρακτη μετάνοια δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε το Χριστό στο Πάθος και την Ανάσταση.

Η Αγία μας Εκκλησία θέσπισε τη μετάνοια ως ύψιστη δωρεά η οποία ανανεώνει την ουρανοδρόμο πορεία μας προς το Χριστό και την τελείωσή μας. Καλός χριστιανός δεν είναι εκείνος, ο οποίος γεμάτο κομπασμό και εγωιστική αυτάρκεια, ισχυρίζεται ότι έφτασε σε επίπεδο αγιότητας και δεν χρειάζεται πια άλλο αγώνα, αλλά ο διατελών σε διαρκή μετάνοια.

Κοντάκιον Ἦχος β'

« Ὑπὲρ τὴν Πόρνην Ἀγαθὲ ἀνομησας, δακρύων ὄμβρους οὐδαμῶς σοὶ προσήξα, ἀλλὰ σιγὴ δεόμενος προσπίπτω σοί, πόθω ἀσπαζόμενος, τοὺς ἀχράντους σου πόδας, ὅπως μοὶ τὴν ἄφεσιν, ὡς Δεσπότης παράσχης, τῶν ὀφλημάτων κράζοντι Σωτήρ. Ἐκ τοῦ βορβόρου τῶν ἔργων μου ῥύσαί με».

«Αν και αμάρτησα, Πανάγαθε Κύριε, περισσότερο κι από την πόρνη, καθόλου δεν πρόσφερα σ’ Εσένα βροχή από δάκρυα μετανοίας. Όμως, γονατιστός μπροστά Σου και φιλώντας με πόθο τα αμόλυντα πόδια Σου, σιωπηλά Σε ικετεύω να δώσεις, ως Θεός που είσαι, τη συγχώρεση των αμαρτιών σ’ εμένα που (με πόνο) κράζω: Σωτήρα μου, λύτρωσέ με απ’ το βόρβορο των αμαρτωλών μου έργων».

Ὁ Οἶκος

«Ἡ πρώην ἄσωτος Γυνή, ἐξαίφνης σώφρων ὤφθη, μισήσασα τὰ ἔργα, τῆς αἰσχρᾶς ἁμαρτίας, καὶ ἡδονὰς τοῦ σώματος, διενθυμουμένη τὴν αἰσχύνην τὴν πολλήν, καὶ κρίσιν τῆς κολάσεως, ἣν ὑποστῶσι πόρνοι καὶ ἄσωτοι, ὧν πὲρ πρῶτος πέλω, καὶ πτοοῦμαι, ἀλλ' ἐμμένω τὴ φαύλη συνηθεία ὁ ἄφρων, ἡ Πόρνη δὲ γυνή, καὶ πτοηθεῖσα, καὶ σπουδάσασα ταχύ, ἦλθε βοῶσα πρὸς τὸν Λυτρωτήν. Φιλάνθρωπε καὶ οἰκτίρμον, ἐκ τοῦ βορβόρου τῶν ἔργων μου ῥύσαί με».

«Η γυναίκα εκείνη που μέχρι τότε ήταν άσωτη, ξαφνικά παρουσιάστηκε αγνή με το να μισήσει τα έργα της αισχρής αμαρτίας και τις ηδονές του σώματος και ταυτόχρονα με το να θυμηθεί τη μεγάλη ντροπή και την καταδίκη της κολάσεως που περιμένει τους πόρνους και τους άσωτους. Ανάμεσα σ’ αυτούς πρώτος είμαι εγώ και (γι’ αυτό) τρέμω. Αλλά παρόλα αυτά μένω ο άμυαλος προσκολλημένος στην πονηρή μου συνήθεια. Όμως εκείνη η αμαρτωλή γυναίκα φοβήθηκε και φρόντισε γρήγορα να τρέξει στο Λυτρωτή και να του φωνάξει: Φιλάνθρωπε και σπλαχνικέ Κύριε, λύτρωσέ με από το βόρβορο των έργων μου».

Ευαγγελική περικοπή εις τον Όρθρο (Ιωαν. 12: 17-50)

«17 Ἐμαρτύρει οὖν ὁ ὄχλος ὁ ὢν μετ' αὐτοῦ ὅτε τὸν Λάζαρον ἐφώνησεν ἐκ τοῦ μνημείου καὶ ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν. 18 διὰ τοῦτο καὶ ὑπήντησεν αὐτῷ ὁ ὄχλος, ὅτι ἤκουσαν τοῦτο αὐτὸν πεποιηκέναι τὸ σημεῖον. 19 οἱ οὖν Φαρισαῖοι εἶπον πρὸς ἑαυτούς· Θεωρεῖτε ὅτι οὐκ ὠφελεῖτε οὐδέν; ἴδε ὁ κόσμος ὀπίσω αὐτοῦ ἀπῆλθεν. 20 Ἦσαν δὲ τινες Ἕλληνες ἐκ τῶν ἀναβαινόντων ἵνα προσκυνήσωσιν ἐν τῇ ἑορτῇ. 21 οὗτοι οὖν προσῆλθον Φιλίππῳ τῷ ἀπὸ Βηθσαϊδὰ τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες· Κύριε, θέλομεν τὸν Ἰησοῦν ἰδεῖν. 22 ἔρχεται Φίλιππος καὶ λέγει τῷ Ἀνδρέᾳ, καὶ πάλιν Ἀνδρέας καὶ Φίλιππος καὶ λέγουσι τῷ Ἰησοῦ· 23 ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀπεκρίνατο αὐτοῖς λέγων· Ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. 24 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ ὁ κόκκος τοῦ σίτου πεσὼν εἰς τὴν γῆν ἀποθάνῃ, αὐτὸς μόνος μένει· ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ, πολὺν καρπὸν φέρει. 25 ὁ φιλῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολέσει αὐτήν, καὶ ὁ μισῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, εἰς ζωὴν αἰώνιον φυλάξει αὐτήν. 26 ἐὰν ἐμοί διακονῇ τις, ἐμοὶ ἀκολουθείτω, καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγὼ, ἐκεῖ καὶ ὁ διάκονος ὁ ἐμὸς ἔσται· καὶ ἐάν τις ἐμοὶ διακονῇ, τιμήσει αὐτὸν ὁ πατήρ. 27 Νῦν ἡ ψυχή μου τετάρακται, καὶ τί εἴπω; Πάτερ, σῶσόν με ἐκ τῆς ὥρας ταύτης. ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἦλθον εἰς τὴν ὥραν ταύτην. 28 πάτερ, δόξασόν σου τὸ ὄνομα. ἦλθεν οὖν φωνὴ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ· Καὶ ἐδόξασα καὶ πάλιν δοξάσω. 29 ὁ οὖν ὄχλος ὁ ἑστὼς καὶ ἀκούσας ἔλεγε βροντὴν γεγονέναι· ἄλλοι ἔλεγον· Ἄγγελος αὐτῷ λελάληκεν. 30 ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν· Οὐ δι' ἐμὲ αὕτη ἡ φωνὴ γέγονεν, ἀλλὰ δι' ὑμᾶς. 31 νῦν κρίσις ἐστὶ τοῦ κόσμου τούτου, νῦν ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου ἐκβληθήσεται ἔξω· 32 κἀγὼ ἐὰν ὑψωθῶ ἐκ τῆς γῆς, πάντας ἑλκύσω πρὸς ἐμαυτόν. 33 τοῦτο δὲ ἔλεγεν σημαίνων ποίῳ θανάτῳ ἤμελλεν ἀποθνήσκειν. 34 ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ ὄχλος· Ἡμεῖς ἠκούσαμεν ἐκ τοῦ νόμου ὅτι ὁ Χριστὸς μένει εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ πῶς σὺ λέγεις, δεῖ ὑψωθῆναι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου; τίς ἐστιν οὗτος ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου; 35 εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Ἔτι μικρὸν χρόνον τὸ φῶς μεθ' ὑμῶν ἐστι· περιπατεῖτε ἕως τὸ φῶς ἔχετε, ἵνα μὴ σκοτία ὑμᾶς καταλάβῃ· καὶ ὁ περιπατῶν ἐν τῇ σκοτίᾳ οὐκ οἶδεν ποῦ ὑπάγει. 36 ἕως τὸ φῶς ἔχετε, πιστεύετε εἰς τὸ φῶς ἵνα υἱοὶ φωτὸς γένησθε. Ταῦτα ἐλάλησεν Ἰησοῦς, καὶ ἀπελθὼν ἐκρύβη ἀπ' αὐτῶν. 37 Τοσαῦτα δὲ αὐτοῦ σημεῖα πεποιηκότος ἔμπροσθεν αὐτῶν οὐκ ἐπίστευον εἰς αὐτόν, 38 ἵνα ὁ λόγος Ἡσαΐου τοῦ προφήτου πληρωθῇ ὃν εἶπε· Κύριε, τίς ἐπίστευσε τῇ ἀκοῇ ἡμῶν; καὶ ὁ βραχίων Κυρίου τίνι ἀπεκαλύφθη; 39 διὰ τοῦτο οὐκ ἠδύναντο πιστεύειν, ὅτι πάλιν εἶπεν Ἡσαΐας· 40 Τετύφλωκεν αὐτῶν τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ πεπώρωκεν αὐτῶν τὴν καρδίαν, ἵνα μὴ ἴδωσι τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ νοήσωσι τῇ καρδίᾳ καὶ ἐπιστραφῶσι, καὶ ἰάσομαι αὐτούς. 41 ταῦτα εἶπεν Ἡσαΐας ὅτε εἶδεν τὴν δόξαν αὐτοῦ καὶ ἐλάλησε περὶ αὐτοῦ. 42 ὅμως μέντοι καὶ ἐκ τῶν ἀρχόντων πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν, ἀλλὰ διὰ τοὺς Φαρισαίους οὐχ ὡμολόγουν, ἵνα μὴ ἀποσυνάγωγοι γένωνται· 43 ἠγάπησαν γὰρ τὴν δόξαν τῶν ἀνθρώπων μᾶλλον ἤπερ τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ. 44 Ἰησοῦς δὲ ἔκραξε καὶ εἶπεν· Ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ πιστεύει εἰς ἐμὲ, ἀλλ' εἰς τὸν πέμψαντά με, 45 καὶ ὁ θεωρῶν ἐμὲ θεωρεῖ τὸν πέμψαντά με. 46 ἐγὼ φῶς εἰς τὸν κόσμον ἐλήλυθα, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ ἐν τῇ σκοτίᾳ μὴ μείνῃ. 47 καὶ ἐάν τίς μου ἀκούσῃ τῶν ῥημάτων καὶ μὴ πιστεύσῃ, ἐγὼ οὐ κρίνω αὐτόν· οὐ γὰρ ἦλθον ἵνα κρίνω τὸν κόσμον, ἀλλ' ἵνα σώσω τὸν κόσμον. 48 ὁ ἀθετῶν ἐμὲ καὶ μὴ λαμβάνων τὰ ῥήματά μου, ἔχει τὸν κρίνοντα αὐτόν· ὁ λόγος ὃν ἐλάλησα, ἐκεῖνος κρινεῖ αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ· 49 ὅτι ἐγὼ ἐξ ἐμαυτοῦ οὐκ ἐλάλησα, ἀλλ' ὁ πέμψας με πατὴρ αὐτός μοι ἐντολὴν ἔδωκε τί εἴπω καὶ τί λαλήσω· 50 καὶ οἶδα ὅτι ἡ ἐντολὴ αὐτοῦ ζωὴ αἰώνιός ἐστιν. ἃ οὖν λαλῶ ἐγὼ, καθὼς εἴρηκέ μοι ὁ πατήρ, οὕτω λαλῶ».

Απολυτίκιον. Ήχος πλ. δ΄

«Ἰδοὺ ὁ Νυμφίος ἔρχεται ἐν τῷ μέσῳ τῆς νυκτός,
καὶ μακάριος ὁ δοῦλος, ὃν εὑρήσει γρηγοροῦντα,
ἀνάξιος δὲ πάλιν, ὃν εὑρήσει ῥαθυμοῦντα.
Βλέπε οὖν ψυχή μου, μὴ τῶ ὕπνω κατενεχθής,
ἵνα μῄ τῶ θανάτω παραδοθής,
καὶ τῆς βασιλείας ἔξω κλεισθής,
ἀλλὰ ἀνάνηψον κράζουσα.
Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Θεός,
διὰ τῆς Θεοτόκου ἐλέησον ἡμᾶς».

Μετάφρασις

«Ο Χριστός, ο Νυμφίος (της Εκκλησίας)
να, έρχεται ξαφνικά μέσα στην νύχτα.
Μακάριος αυτός που αγρυπνεί και τον περιμένει.
Αντίθετα, είναι ανάξιος εκείνος
που θα τον εύρει ράθυμο και αμελή.
Πρόσεχε, λοιπόν, ψυχή μου,
μη τυχόν και καταληφθείς από τον (πνευματικό) ύπνο,
για να μην παραδοθείς στον πνευματικό θάνατο,
Κι έτσι κλειστείς έξω από την (ουράνια) βασιλεία.
αλλά φρόντισε να συνέλθεις και φώναξε δυνατά:
Άγιος, άγιος, άγιος είσαι Εσύ ο Θεός μας.
δια της Θεοτόκου ελέησέ μας»

xfe.gr


Διαβάστε Περισσότερα...

Τρίτη 30 Μαρτίου 2010

Παγκάκια, πραγματικά, εκτρώματα μπροστά στο Κάστρο της Κυπαρισσίας... Και μετά, κάποιοι φελλοί λένε ότι ο Δήμος έχει "αισθητική"... Πάρτε τα στη μάπα!

Δε χρειάζεται να γράψουμε πολλά...

Οι φωτογραφίες "μιλάνε" από μόνες τους....

Δείτε και "καμαρώστε" την.................


αισθητική του Δήμου Κυπαρισσίας...

Γιατί, όχι και του ίδιου του Δημάρχου και λυπούμαστε αν δεν του "αρέσουν" αυτά που γράφουμε, αλλά όλα, ΌΛΑ, γίνονται είτε κατόπιν εντολής του ή με τη σύμφωνη γνώμη του...

Εκτός και αν, οι συνεργάτες του - Αντιδήμαρχοι τον γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους, οπότε, αν αυτό συμβαίνει (που δε συμβαίνει) ας τους καταγγείλει και... "σουτάρισμα"...

Όμως κάθε άλλο παρά τον "γράφουν" οι Αντιδήμαρχοι!

Εκτελούν πιστά τις εντολές του και είναι οι δικοί του, εναπομείναντες, άνθρωποι...


Τί έχουν να πουν μετά και από αυτό το "κρούσμα" όλοι εκείνοι που κατά καιρούς μας "λιβανίζουν" με γλυκά και ωραία λογάκια για το Δήμαρχο Κυπαρισσίας, την αισθητική του και την ποιότητά του???....

Πάρτε στη μάπα την αισθητική και την ποιότητα! Με τα εκτρώματα αυτά...


Μην προσπαθήσουν, πάλι (ανεπιτυχώς βέβαια) να ψελλίσουν το παραμικρό γιατί για πολλοστή φορά θα εκτεθούν...***Ελήφθη το μήνυμα, "γυμνοσάλιαγκες"???


Διαβάστε Περισσότερα...

Πολεοδομικές Μελέτες - Προτελευταία η Μεσσηνία.


Ομάδα εργασίας για την πορεία των μελετών ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ όλων των περιοχών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει συγκροτήσει το περιφερειακό τμήμα του ΤΕΕ Πελοποννήσου και τα αποτελέσματα της έρευνάς της παρουσιάσθηκαν τις προηγούμενες ήμερες σε ειδική ημερίδα στην Τρίπολη.

Η έρευνα διήρκεσε περίπου 2 χρόνια, ενώ για τη Μεσσηνία φαίνεται πως 8 Δήμοι εκπονούν μελέτη χωρικού σχεδιασμού σε σύνολο 31, ποσοστό μόλις 25,8%.
Οι μελέτες αυτές καλύπτουν 2.991 στρέμματα, δηλαδή το 34,4% περίπου της επιφάνειας του νομού.
Σε σχέση με τους νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου, τα...............

πρωτεία κρατά ο Νομός Κορινθίας, με τις σχετικές μελέτες που εκπονούνται να καλύπτουν το 92% (!) περίπου της επιφάνειάς του.
Πάντως, από την ομάδα εργασίας διευκρινίσθηκε ότι μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας κάποιες μελέτες προχώρησαν σε επόμενο επίπεδο/ στάδιο.

Στοιχεία Περιφέρειας
Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσίασε η αγρονόμος/τοπογράφος – μηχανικός Βασιλική Αλεξοπούλου. Πριν την παρουσίαση εξήγησε ότι η ομάδα εργασίας είχε ως στόχο τη συλλογή πληροφοριών που αφορούν στο επίπεδο προόδου των μελετών ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ από τα αρμόδια στελέχη των Δήμων και των Κοινοτήτων.
Ο μηχανικός Τάσος Μαγκαφώσης ανέφερε ότι το ΤΕΕ αποφάσισε να διερευνήσει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο χωροταξικός σχεδιασμός στους Δήμους της Περιφέρειας Πελοποννήσου δέκα χρόνια μετά την ισχύ του νόμου 2508/97. Συμπλήρωσε δε ότι ένα παράγωγο αλλά κρίσιμο συμπέρασμα από τη διαδικασία της έρευνας, φαίνεται να είναι η δημιουργία ενός Παρατηρητηρίου Χωροταξίας στο πλαίσιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, επί συνόλου 1.781 πόλεων και οικισμών (απογραφή ΕΣΥΕ 2001), για τους 1.745 που έχουν πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων, στο πλαίσιο της Επιχείρησης Πολεοδομικής Ανασυγκρότησης (ΕΠΑ) έγινε καθορισμός ορίων.
Για τις 36 πόλεις και οικισμούς με πληθυσμό άνω των 2.000 κατοίκων στο πλαίσιο της ΕΠΑ εγκρίθηκαν 31 Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ), εκ των οποίων 5 τροποποιήθηκαν κατά την πορεία εφαρμογής τους.
Για το σύνολο της Περιφέρειας έχει εγκριθεί 1 Προεδρικό Διάταγμα για τον καθορισμό Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (Ζ0Ε) στα όρια 1 Δήμου.
Σε 8 πόλεις και οικισμούς υλοποιούνται: Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Αστικής Ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες από το ΠΕΠ σε 6 πόλεις και Ολοκληρωμένα Τοπικά Προγράμματα βιώσιμης ανάπτυξης σε εφαρμογή της Habitat Agenda στις άλλες 2.
Επί συνόλου 100 Δήμων και 7 Κοινοτήτων βρίσκονται σε εξέλιξη:
30 Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ) – Σχέδια Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) για τους 34 Δήμους, με 2 ΓΠΣ να
εκπονούνται με διαδημοτική συνεργασία 6 Δήμων.
9 Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ) [5 με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ και 4 από το ΕΠ Αγροτική Ανάπτυξη &
Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου] για 49 Δήμους. Σε 1 από αυτούς υλοποιείται ταυτόχρονα και Ολοκληρωμένο Τοπικό Πρόγραμμα βιώσιμης ανάπτυξης σε εφαρμογή της Habitat Agenda.

5 νομοί
Ειδικά για τις περιοχές της Μεσσηνίας, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας του ΤΕΕ, οι Δήμοι που εκπονούν μελέτη χωρικού σχεδιασμού ανέρχονται σε 8 σε σύνολο 31, ποσοστό 25,8%. Οι μελέτες αυτές καλύπτουν 2.991 στρέμματα, δηλαδή το 34,4% περίπου της επιφάνειας του νομού.
Σε ό,τι αφορά την Αρκαδία, οι Δήμοι και οι Κοινότητες που εκπονούν μελέτη χωρικού σχεδιασμού είναι 4 σε σύνολο 23, ποσοστό 17,4%. Οι μελέτες αυτές καλύπτουν 1.194 στρέμματα, δηλαδή το 27% περίπου της επιφάνειας του νομού.
Στη Λακωνία ο αριθμός των Δήμων που εκπονούν μελέτη χωρικού σχεδιασμού ανέρχεται σε 4, σε σύνολο 22, ποσοστό 18,8%, ενώ 1 βρίσκεται στη διαδικασία ανάθεσης. Οι μελέτες αυτές καλύπτουν 609 χλμ., δηλαδή το 21% περίπου της επιφάνειας του νομού.
Στο Νομό Αργολίδας 6 Δήμοι εκπονούν μελέτη χωρικού σχεδιασμού σε σύνολο 16, ποσοστό 37,5%, ενώ 5 βρίσκονται στην έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης.
Τέλος, στην Κορινθία, 13 Δήμοι, σε σύνολο 15, εκπονούν μελέτη χωρικού σχεδιασμού, ποσοστό 86,7%, ενώ 1 βρίσκεται στη διαδικασία ανάθεσης. Οι μελέτες αυτές καλύπτουν 2.093 χλμ., δηλαδή το 92% περίπου της επιφάνειας του νομού.

Μεσσηνία
Ειδικότερα για τη Μεσσηνία, από τους 9 οικισμούς (έδρες Δήμων) που ανήκουν σε οικιστικό επίπεδο 2ου και 3ου ενισχυμένου (σύμφωνα με τη θεσμοθετημένη ιεράρχηση από Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Πελοποννήσου), μελέτες ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ εκτελούν 4 Δήμοι και συγκεκριμένα: Καλαμάτας, Γαργαλιάνων, Κυπαρισσίας και Λεύκτρου.
Από τους 5 οικισμούς (έδρες Δήμων) που ανήκουν στο οικιστικό επίπεδο 4ου ενισχυμένου, κανένας Δήμος δεν εκτελεί μελέτη χωρικών ρυθμίσεων.
Από τους 6 Δήμους που έχουν οικισμό ή οικισμούς άνω των 2.000 κατοίκων σύμφωνα με την απογραφή του 2001, οι μισοί εκπονούν μελέτη ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ.
Το σύνολο των Δήμων στη Μεσσηνία που εκπονούν ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ είναι και παραλιακοί.
Μόλις 1 μελέτη από τις 7 έχει προκηρυχτεί ή επιβλέπεται από την αρμόδια για θεσμοθέτηση περιφερειακή Υπηρεσία ΔΙΠΕΧΩ Πελοποννήσου. Ωστόσο, στα συμπεράσματα της έρευνας αναφέρεται ότι σε πολλές περιπτώσεις η επίβλεψη-παρακολούθηση γίνεται από μηχανικούς ανεξαρτήτου εμπειρίας και γνωστικού αντικειμένου.
Εν κατακλείδι, για τη Μεσσηνία εξάγεται το συμπέρασμα ότι μικρός αριθμός Δήμων έχουν πολεοδομικά ενεργοποιηθεί και εκτελούν μελέτη χωρικών ρυθμίσεων. Επιπλέον, αυτοί που εκπονούν τέτοιες μελέτες αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις, τα πιθανά αίτια των οποίων αποδόθηκαν σε τρεις βασικούς λόγους:
• οι χρονοβόρες διαδικασίες διαβούλευσης
• οι καθυστερήσεις από την πλευρά των Δημόσιων Υπηρεσιών να γνωμοδοτήσουν για τη μελέτη
• οι καθυστερήσεις που έχουν προκύψει από τις αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο που αφορά στην έγκριση των μελετών (συμπληρωματικές μελέτες που απαιτούνται: όπως στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και επιπλέον γεωλογικές μελέτες).
Επίσης, παρατηρείται έλλειψη καθορισμού προτεραιότητας στο σχεδιασμό στο νομό (προτεραιότητα σε περιοχές, πιέσεις χρήσεων γης - οικολογικά ευαίσθητες περιοχές κ.λπ.).
Τέλος, κατά τη διεξαγωγή της έρευνας μεγάλος αριθμός Δήμων αναφέρθηκε σε έλλειμμα ενημέρωσης και εξεύρεσης πηγών χρηματοδότησης.
Δυστυχώς, στην έρευνα δεν έδωσε στοιχεία για το ΓΠΣ ο Δήμος Μεσσήνης.
Οι Δήμοι της Μεσσηνίας που δεν εξασφάλισαν χρηματοδότηση για σύνταξη ΣΧΟΟΑΠ και ΓΠΣ είναι: Αβίας, Παπαφλέσσα, Οιχαλίας, Πύλου, Ανδρούσας, Νέστορος, Αρφαρών, Βουφράδος, Χιλιοχωρίων, Μελιγαλά, Ανδανίας.
Οι Δήμοι που δεν έχουν εντάξει τέτοια μελέτη στο τεχνικό τους πρόγραμμα γιατί έχουν άλλες προτεραιότητες είναι: Είρας, Αριστομένους (δεν υπάρχει καμία πληροφόρηση), Κοινότητα Τριπύλας.
Οι Δήμοι που εκπονούν μελέτη ΣΧΟΟΑΠ και ΓΠΣ αλλά έχουν καθυστερήσει σημαντικά (είτε σε συγκέντρωση στοιχείων είτε σε γνωμοδοτήσεις Υπηρεσιών), είναι: Λεύκτρου, Κυπαρισσίας, Καλαμάτας, Γαργαλιάνων, Θουρίας, Αίπειας.


Της Βίκυς Βετουλάκη - Εφημερίδα "ΘΑΡΡΟΣ"


Διαβάστε Περισσότερα...

Πυροσβεστική - Προβλήματα εν όψει καλοκαιριού...


Προβλήματα στον επιχειρησιακό σχεδιασμό για τη φετινή χρονιά ενδέχεται να δημιουργήσει η ανάκληση της παραχώρησης της χρήσης των δύο οχημάτων που είχε διαθέσει πέρσι η ΤΕΔΚ Μεσσηνίας στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμάτας, όπως παραδέχθηκε απαντώντας σε ερώτησή μας ο διοικητής της, αντιπύραρχος Χαρ. Αφάλης.
Ο κ. Αφάλης δήλωσε...................

άγνοια για τους λόγους που ανακλήθηκε η παραχώρησή τους και πρόσθεσε ότι η απουσία τους θα δημιουργήσει προβλήματα. Ζήτησε να καλυφθεί το κενό με ένα όχημα από αυτά που διαθέτει ο Δήμος Καλαμάτας και ένα από το Δήμο Αβίας.

«Αν διατεθούν, δε θα έχουμε πρόβλημα. Αν όχι, θα είναι πρόβλημα. Προσωπικά, θα ήθελα τα οχήματα αυτά, τα οποία είχα εντάξει στον αντιπυρικό σχεδιασμό», είπε χαρακτηριστικά.
Προβλήματα εμφανίζουν και οι 18 χωματερές που ελέγχθηκαν από ειδική τριμελή επιτροπή σε διάφορα σημεία του νομού. Οι ελλείψεις αφορούν σε γενικές γραμμές στην έλλειψη αντιπυρικών ζωνών των 50 μέτρων, οι περιφράξεις των περισσοτέρων ήταν ελλιπείς, δεν υπήρχαν εκσκαφικά μηχανήματα, ενώ πολλές από αυτές συνορεύουν με ρέματα.

Οι χωματερές
Όπως μας εξήγησε ο κ. Αφάλης, συντάχθηκαν οι εκθέσεις και αναμένονται οι υπογραφές των υπολοίπων μελών της επιτροπής, προκειμένου να σταλούν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και στον εισαγγελέα και να κοινοποιηθούν από την Περιφέρεια στους Δήμους, προκειμένου να συμμορφωθούν επακριβώς με όσα προστάζει η σχετική νομοθεσία. Οι χωματερές, σύμφωνα με τη σχετική πυροσβεστική διάταξη, θα πρέπει να διαθέτουν περίφραξη με δικτυωτό συρματόπλεγμα, ύψους 2,5 μέτρων τουλάχιστον σε ολόκληρο το χώρο της απόρριψης, να υπάρχει διάνοιξη αποψιλωμένης βλάστησης ζώνης πλάτους τουλάχιστον 50 μ. περιμετρικά της περίφραξης, να διαθέτουν επαρκή αριθμό σκαπτικών εργαλείων και ικανή ποσότητα ή παροχή νερού και άνοιγμα λάκκου 2 μέτρων για την απόθεση των απορριμμάτων, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες του εδάφους. Θα πρέπει, επίσης, να υπάρχουν προειδοποιητικές πινακίδες για την απαγόρευση ανάμματος φωτιάς. Όταν ο δείκτης επικινδυνότητας που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας είναι στο 4, θα πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε και βυτιοφόρο όχημα.

Προετοιμασία
Όσον αφορά στην προετοιμασία για τη φετινή αντιπυρική περίοδο, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμάτας θα προσλάβει από την 1η Απριλίου 101 εποχικούς υπαλλήλους, των οποίων ανανεώνονται οι συμβάσεις από το 2003, αναμένεται η άφιξη δύο νέων πυροσβεστικών οχημάτων που θα ενισχύσουν το στόλο των οχημάτων της υπηρεσίας, ενώ έχει σταλεί έγγραφο στους δημάρχους του νομού να οριστούν ομάδες πυρασφάλειας (και να περιλαμβάνονται τα κινητά τηλέφωνα των συμμετεχόντων σε αυτές), αλλά και να συγκαλέσουν τα Τοπικά Συντονιστικά Όργανα, στα οποία θα παραστεί και αξιωματικός της Πυροσβεστικής, προκειμένου να καταθέσουν τις προτάσεις τους. Επίσης, έχει ζητηθεί να είναι σε ετοιμότητα τα πυροσβεστικά οχήματα που έχουν δωρηθεί από διάφορους φορείς και το προσωπικό τους, ώστε με εντολή της υπηρεσίας να επέμβουν άμεσα και, κυρίως, τα οχήματα αυτά να μη χρησιμοποιούνται σε αλλότριες εργασίες.
Ζητήσαμε, επίσης, από τους δημάρχους έλεγχο όλων των κρουνών και των πηγών νερού στην περιοχή ευθύνης τους, αλλά και να προβούν στη συντήρηση του αγροτικού και οδικού δικτύου της περιοχής ευθύνης τους. «Αν δεν υπάρχει προσέγγιση των πυροσβεστικών οχημάτων, θα υπάρχει, όπως αντιλαμβάνεστε, πρόβλημα», είπε χαρακτηριστικά.
Επίσης, έχουν τοποθετηθεί σε επιλεγμένα σημεία του νομού 30 υδατοδεξαμενές των 300 κυβικών, ανοιχτού τύπου, για υδροληψία από ελικόπτερα και πυροσβεστικά οχήματα, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί η μόνιμη παροχή από πηγές ή ποτάμια για να είναι έτοιμες. «Χωρίς νερό οι δεξαμενές είναι σαν να μην υπάρχουν» υπογράμμισε και εξέφρασε την ελπίδα ότι τα όποια προβλήματα θα έχουν ξεπεραστεί έως την 1η Μαΐου, οπότε ξεκινά η αντιπυρική περίοδος.
Ακόμη, αναμένεται χορήγηση πυροσβεστικού υλικού από το αρχηγείο, κάτι που αναμένεται να γίνει άμεσα, ενώ μέσα στον Απρίλιο θα συνεδριάσει το Συντονιστικό Νομαρχιακό Όργανο, όπου θα παρουσιαστεί στους συμμετέχοντες φορείς όλος ο σχεδιασμός για τη φετινή χρονιά
Και για φέτος προβλέπεται η στάθμευση 2 PZL στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας, ενώ η φετινή χρονιά θα έχει μια καινοτομία. Ο χάρτης της δασοπυρόσβεσης για τη Μεσσηνία βρίσκεται σε ηλεκτρονική μορφή στο επιχειρησιακό κέντρο. Έτσι, πλέον, σε μία πυρκαγιά ο χειριστής πυροσβέστης θα μπορεί να δίνει πληροφορίες στον επικεφαλής και στους πυροσβέστες στην κατάσβεση για τα στοιχεία της περιοχής (δεξαμενές νερού, κρουνοί κ.λπ.).
Ο κ. Αφάλης ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει και εκπαίδευση των εθελοντικών ομάδων σε συνεργασία με τη Τμήμα Πολιτικής Προστασίας.

Επικινδυνότητα
Τέλος, γνωστοποίησε πως λόγω των κλιματολογικών συνθηκών υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πρόσκλησης πυρκαγιάς σε δασικές – αγροτικές εκτάσεις, οικόπεδα και λοιπούς ακάλυπτους χώρους που βρίσκονται μέσα ή κοντά σε κατοικημένες περιοχές.
Έτσι, απαγορεύεται να ανάβεται ή να διατηρείται φωτιά για οποιονδήποτε σκοπό στην ύπαιθρο και εντός δασών ή δασικών εκτάσεων ή πλησίον αυτών και μέχρις απόστασης 300 μέτρων, καθώς και η άσκηση διαφόρων δραστηριοτήτων που μπορούν να προκαλέσουν φωτιά. Οι ιδιοκτήτες ή οι εκμεταλλευτές οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων υποχρεούνται στην αποψίλωσή τους από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνση τυχόν άλλων εύφλεκτων υλικών.
Την ίδια υποχρέωση έχουν το Δημόσιο, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομικά Πρόσωπα, Οργανισμοί κ.λπ., εφόσον είναι κάτοχοι τέτοιων χώρων.
Στους χώρους αυτούς, απαγορεύεται το άναμμα της φωτιάς, από την 1η Μαΐου μέχρι τις 31 Οκτωβρίου.


Του Χάρη Χαραλαμπόπουλου - Εφημερίδα "ΘΑΡΡΟΣ"Διαβάστε Περισσότερα...

Δικαιώματα - Μετά το Πάσχα οι αιτήσεις για μεταβιβάσεις


Μετά το Πάσχα αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία των αιτήσεων για τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης του 2010, όπως σημείωσε χθες στο «Θ» ο διευθυντής Επιδοτήσεων της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσσηνίας Κώστας Πέτροβας.

«Έχει έρθει η εγκύκλιος των μεταβιβάσεων από τον...............

ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουμε την καταληκτική ημερομηνία που είναι η 17η Μαΐου για όλες τις περιπτώσεις, έχουμε τα έντυπα, αλλά δε μπορούμε να ξεκινήσουμε ακόμη, επειδή δεν έχουμε τη μοναδιαία αξία που χρειάζεται για να γίνει η μεταβίβαση. Υπολογίζουμε ότι αυτό θα συμβεί μετά το Πάσχα, οπότε θα βγάλουμε και ανακοίνωση για να ενημερώσουμε πότε ξεκινάμε, που θα απευθύνονται οι παραγωγοί και τι δικαιολογητικά χρειάζονται».
Με αφορμή το γεγονός ότι όσοι έχουν επιδότηση κάτω από 200 ευρώ φέτος δε θα την πάρουν, ο κ. Πέτροβας σημειώνει ότι θα υπάρξουν πολλές μεταβιβάσεις, αφού σε εκείνους που δε θα εισπράξουν τα χρήματα, δίνεται το δικαίωμα να κάνουν μεταβίβαση.
Ωστόσο, κατά τη συγκεκριμένη διαδικασία, θα υπάρξει παρακράτηση δικαιώματος, σε όλους τους γεωργούς, εκτός από δύο περιπτώσεις: η μία είναι εάν πρόκειται για κληρονομιά και η άλλη για όσους κάνουν έναρξη γεωργικής δραστηριότητας στην Εφορία.

Της Μαρίας Νίκα - Εφημερίδα "ΘΑΡΡΟΣ"Διαβάστε Περισσότερα...

Σταθερά χαμηλές οι τιμές χύμα ελαιολάδου σε Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία...


Σταθερά χαμηλές, με ελαφρές διακυμάνσεις κατά περιοχές, παραμένουν οι τιμές του χύμα ελαιολάδου τις τελευταίες εβδομάδες. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που παρουσίασε ο ΣΕΔΗΚ...................

στην Κρήτη κυμάνθηκαν από 2,10-2,35 ευρώ, στην Πελοπόννησο μεταξύ 2,20-2,33 ευρώ, ενώ ελαφρά χαμηλότερες 2,10-2,20 ήταν στην Λέσβο. Στην Ισπανία, η μέση τιμή κυμάνθηκε στα 2,09, ενώ η μέγιστη που αντιστοιχεί με στις δικές μας ποιότητες (οξ.0,3) ήταν 2,31 και η ελάχιστη 1,98. Στην Ιταλία την εβδομάδα από 8 έως 14 Μαρτίου, ήταν 2,45-3,10 ευρώ.

Περισσότερες λεπτομέρειες κατά περιοχές στους πίνακες που υπάρχουν στην ιστοσελίδα της ΠΑΣΕΓΕΣ www.paseges.gr

Διαβάστε Περισσότερα...

Αντιδράσεις για τον λογιστικό προσδιορισμό του φόρου των παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών


Σε απεργία ενδέχεται να προχωρήσει η Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Πωλητών Λαϊκών Αγορών, αντιδρώντας με αυτό τον τρόπο στον...............

λογιστικό προσδιορισμό του φόρου εισοδήματος των επαγγελματιών του κλάδου.

«Αφού η κυβέρνηση επιμένει να εισπράττουμε ΦΠΑ 10% από τους καταναλωτές και ζητά την αυξημένη φορολόγησή μας με έξοδα λειτουργικά και διοικητικά τα οποία θα επιβαρύνουν το κόστος παραγωγής τουλάχιστον 20%, είναι αναμενόμενο να αυξηθούν οι τιμές στις λαϊκές αγορές και σε όλα τα σημεία πώλησης επιβαρύνοντας τον καταναλωτή» αναφέρει η ομοσπονδία σε ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι ο κλάδος δεν αντιδρά στο μέτρο των ταμειακών μηχανών στις λαϊκές αγορές, αλλά στα βιβλία εσόδων - εξόδων Β' κατηγορίας για όλη τη δραστηριότητα (καλλιέργεια - διάθεση προϊόντων στις λαϊκές) και στο λογιστικό προσδιορισμό του φόρου εισοδήματος, διότι υπάρχει πρόβλημα με τα παραστατικά των εξόδων.


paseges.gr
Διαβάστε Περισσότερα...

Κομισιόν: Η οικονομική κρίση, ακόμα μεγαλύτερη μάστιγα για τους μικρούς παραγωγούς


"Ορισμένοι παραγωγοί έχουν πληγεί σκληρότερα από άλλους" παραδέχθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απαντώντας σε ερωτήσεις του ευρωβουλευτή ΠΑΣΟΚ και μέλους της Επιτροπής Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Σπύρου Δανέλλη, που ανέδειξαν ότι το εισόδημα και η βιωσιμότητα των μικρών οικογενειακών εκμεταλλεύσεων όχι απλώς πλήττεται από την οικονομική κρίση, αλλά πλήττεται και αναλογικά περισσότερο από των μεγάλων, ανεξαρτήτως κλάδου παραγωγής, γεγονός που προξενεί αδικία και απειλεί την κοινωνική συνοχή.

Η Επιτροπή...............

αποφεύγοντας να αναφερθεί στην αναγκαιότητα λήψης νέων μέτρων, παραπέμπει στη δυνατότητα εφαρμογής μιας πιο στοχευμένης πολιτικής για τη στήριξη εισοδήματος, που συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων και την εξαίρεση από τις άμεσες πληρωμές ατόμων των οποίων οι γεωργικές δραστηριότητες συνιστούν ασήμαντο μέρος του συνόλου των οικονομικών δραστηριοτήτων τους ή όσων ατόμων έχουν μόνο ως περιφερειακό επιχειρηματικό στόχο τις γεωργικές δραστηριότητες. Παραπέμπει επίσης στη μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση των μέτρων ανάπτυξης της υπαίθρου.

Σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση του θέματος από τη μελλοντική Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ), η Επιτροπή απάντησε ότι "ο τρόπος κατανομής των πληρωμών στον πρώτο και τον δεύτερο πυλώνα της ΚΓΠ θα επανεξετασθεί, ώστε να διασφαλισθεί ότι τα κονδύλια χρησιμοποιούνται κατά τον πλέον αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο", ενώ "εξετάζει εάν τα υφιστάμενα μέσα μπορούν να προσαρμοστούν περαιτέρω για να βοηθήσουν τους γεωργούς να διαχειριστούν καλύτερα τους κινδύνους όσον αφορά τις τιμές και την παραγωγή και εάν τυχόν νέα μέσα θα μπορούν να παρέχουν προστιθέμενη αξία κατά τρόπο αποτελεσματικό ως προς το κόστος".


paseges.grΔιαβάστε Περισσότερα...

Παρουσίαση προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.


Η Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Λούκα Τ. Κατσέλη θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου, στις 12.30μμ, παρουσία των ΥφΟΙΑΝ, κ.κ. Στ. Αρναουτάκη, και Μ. Μπόλαρη, του Γ.Γ. Επενδύσεων, κ. Γ. Πετράκου, και του Γ.Γ. Βιομηχανίας, κ. Αλ. Φούρλα, με θέμα την παρουσίαση των ακολούθων τεσσάρων προγραμμάτων:...............

1. Πράσινη δραστηριότητα 2010

2. Πράσινες υποδομές

3. Ενίσχυση εξωστρέφειας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Κλωστοϋφαντουργίας, Ένδυσης, Υπόδησης, Δέρματος

4. Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
Η συνέντευξη τύπου θα δοθείστο Υπουργείο, επί της Λεωφόρου Μεσογείων 119 (ισόγειο).Διαβάστε Περισσότερα...

Πασχαλινές γιορτές: Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές...


Το Ελληνικό Κέντρο Καταναλωτών , δίνει τις παρακάτω συμβουλές στους Έλληνες Καταναλωτές, που αφορούν τα είδη διατροφής του Πασχαλινού τραπεζιού, προκειμένου να γνωρίζουν , τι να αγοράζουν και τι να αποφεύγουν:.............

1. Προμήθεια Τροφίμων- Να αγοράζουν από επίσημα και ελεγχόμενα σημεία της αγοράς. Οι αγορές τροφίμων από πλανόδιους περιστασιακούς πωλητές ή από δήθεν παραγωγούς, θα πρέπει να αποφεύγονται συστηματικά, διότι αποτελούν πηγή διάθεσης μη ελεγχόμενων τροφίμων που μπορεί να παραπλανήσουν τον καταναλωτή και να προκαλέσουν μικρά ή μεγάλα προβλήματα στην υγεία του.

- Να αγοράζουν κρέατα, που είναι τοποθετημένα σε ψυγεία ή προθήκες ψυγεία και όχι αυτά που είναι εκτός ψυγείου, κρεμασμένα από τσιγκέλια και είναι εκτεθειμένα σε σκόνες και μικρόβια.

- Να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στους χειρισμούς των τροφίμων από το προσωπικό, στις συνθήκες καθαριότητας του προσωπικού, του εξοπλισμού και του χώρου που προμηθεύονται τα πουλερικά, τα κρέατα, και άλλα προϊόντα (γαλακτοκομικά, αυγά, κ.λ.π.).Επειδή τις μέρες αυτές παρασκευάζονται και μαγειρεύονται περισσότερα τρόφιμα από αυτά που άμεσα καταναλώνονται, πρέπει τα μαγειρεμένα φαγητά να μη μένουν εκτός ψυγείου περισσότερο από 24 ώρες.2. Οδηγίες για προμήθεια κρέατος

Απαγορεύεται αυστηρά η σφαγή ζώντων ζώων κτηνοτροφίας(αρνιά, κατσίκια κλπ) εκτός νομίμων σφαγείων. Το αντίθετο ενδεχόμενα αποτελεί κίνδυνο για την δημόσια υγεία.

- Το κρέας πρέπει πάντα να διατίθεται υπό ψύξη 2-5 βαθμούς C για το νωπό και- 18 βαθμούς C και χαμηλότερη για τα κατεψυγμένο κρέας. Το κρέας δεν πρέπει ποτέ να διατίθεται από ανοιχτούς χώρους.-2-- Ο καταναλωτής πρέπει πάντα να συγκρίνει την τιμή με την ποιότητα του κρέατος και να αναζητεί τις σφραγίδες υγειονομικών ελέγχων που δείχνουν ότι οι αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες έχουν κάνει τον απαιτούμενο έλεγχο.

-Το χρώμα της σφραγίδας, μας πληροφορεί, για την προέλευση του κρέατος, που αγοράζουμε

- Τα Ελληνικά και τα προερχόμενα από Χώρες της Ε.Ε, αμνοερίφια φέρουν σφραγίδα " γαλάζιου" χρώματος και επί πλέον αναγράφουν τον τόπο ή τη Χώρα προέλευσης

- Τα εισαγόμενα από Τρίτες Χώρες, φέρουν σφραγίδα " καστανού" χρώματος και αναγράφουν επίσης τη Χώρα προέλευσης.

3. Προμήθεια αυγών

Η καταλληλότητα του αυγού διαπιστώνεται από τον έλεγχο της ημερομηνίας της λήξης και ημερομηνία ωοτοκίας.

- Διάθεση αυγών εκτός συσκευασίας (χύμα) επιτρέπεται με την προϋπόθεση, ότι στα παραστατικά πώλησης αναγράφονται η ημερομηνία λήξης και ημερομηνία ωοτοκίας . .

- Το χρώμα του κελύφους συνδέεται με την ράτσα της κότας και δεν έχει σχέση με την ποιότητά του.

- Ο χρωματισμός του κρόκου εξαρτάται από την διατροφή και δεν επηρεάζει τη θρεπτική και βιολογική αξία του αυγού.

- Αποφεύγετε να αγοράζετε αυγά με ακάθαρτο, ραγισμένο και μη φυσιολογικό κέλυφος.

- Αποφεύγετε να καταναλώνετε αυγά με κηλίδες αίματος , με ασπράδι θρομβώδες, χρωματισμένο, ανακατεμένο με τον κρόκο και με δυσάρεστη οσμή.

- Για την καλή συντήρηση των αυγών που αγοράζετε μην τα πλένετε αλλά διατηρήστε τα σε δροσερό χώρο.

- Μετά τον βρασμό τα αυγά διατηρούνται υποχρεωτικά στο ψυγείο.

Τα αυγά ταξινομούνται , σε 3 κατηγορίες:

XL= πολύ μεγάλο ( πάνω από 73 γρ )

L = μεγάλο ( από63-73 γρ )

Μ = μεσαίο ( από 53-63 γρ.)

S = μικρό ( από 53 γρ. )-3-4. ΣοκολάτεςΠροσοχή στην αγορά σοκολατένιων αυγών. Προσέχουμε την ετικέτα, για να αποφύγουμε την απομίμηση καθώς και την ημερομηνία λήξης.5. Λαχανικά

Τα λαχανικά , πριν χρησιμοποιηθούν χρειάζονται πολύ καλό πλύσιμο, με άφθονο νερό.

Προσοχή

Δεν πρέπει αυτές τις μέρες του Πάσχα να καταναλώνουμε μεγάλες ποσότητες αρνίσιου κρέατος, το οποίο είναι πλούσιο σε λίπος και σε χοληστερίνη γιατί μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνο για την υγεία μας.Διαβάστε Περισσότερα...

Χωρίς δώρο Πάσχα φέτος τα ταξί...


Tο επιβατικό κοινό των ταξί δεν θα επιβαρυνθεί κατά €1 για τις μετακινήσεις του, καθώς οι ιδιοκτήτες ταξί αποφάσισαν............

κατά την εορταστική περίοδο να μη ζητήσουν από τους πελάτες τους την καταβολή του καθιερωμένου δώρου.

Η απόφαση αυτή ελήφθη από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ταξί, λόγω της οικονομικής κρίσης και την απεδέχθη το υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη αυτή «θετική».Διαβάστε Περισσότερα...

Παρελθόν οι στροφές της Μεγαλόπολης - Στην κυκλοφορία από σήμερα το τμήμα Αθήναιο - Λεύκτρο!


Παρελθόν από σήμερα θα αποτελούν οι στροφές της Μεγαλόπολης αφού στις 12 το μεσημέρι ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Δημήτρης Ρέππας, στον ανισόπεδο κόμβο του Αθήναιου (Ασέα), θα παραδώσει στην κυκλοφορία το τμήμα Αθήναιο - Λεύκτρο του αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα.

Το νέο τμήμα, στο οποίο περιλαμβάνονται...............

και οι δύο Σήραγγες Ραψομάτη, (μία ανά κατεύθυνση) έχει μήκος περίπου 15 χλμ, διαχωρισμένες κατευθύνσεις με κεντρική νησίδα ασφαλείας και διατομή δύο λωρίδων + Λ.Ε.Α. ανά κατεύθυνση.

Με την παράδοσή του παρακάμπτονται οι επικίνδυνες στροφές της Μεγαλόπολης και αναβαθμίζεται το επίπεδο οδικής ασφάλειας.
Επίσης, συντομεύει σημαντικά ο χρόνος διαδρομής των μετακινουμένων από και προς τη Μεγαλόπολη, τη Μεσσηνία και τη νότια Ηλεία.

Σε πρώτη φάση, η σύνδεση του νέου τμήματος Αθήναιο - Λεύκτρο με την υπάρχουσα εθνική οδό θα γίνεται σε δύο κυκλικούς κόμβους, στο ύψος του Αθήναιου (Ασέα) και Λεύκτρου (Μεγαλόπολη), αντίστοιχα.
Διαβάστε Περισσότερα...

Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ


«Τὴ Αγία καὶ Μεγάλη Τρίτη, τῆς τῶν δέκα Παρθένων παραβολῆς, τῆς ἐκ τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου, μνείαν ποιούμεθα»


Κατά την Αγία και Μεγάλη Τρίτη τελούμε την ανάμνηση της παραβολής των Δέκα Παρθένων. Οι θείοι Πατέρες όρισαν την αγία αυτή ημέρα να θυμηθούμε μια από τις πιο παραστατικές και διδακτικές παραβολές του Κυρίου μας.

Η συνοδοιπορία με το Χριστό μας προς το Θείο Πάθος δεν θα πρέπει να............

είναι τυπική και απλά συναισθηματική, αλλά να είναι ολοκληρωτική συμμετοχή στην εν Χριστώ πορεία και να συνοδεύεται από οντολογική αλλαγή του είναι μας. Η ενθύμηση της παραβολής των δέκα παρθένων είναι μια άριστη πνευματική άσκηση για να μην διαφεύγει από τη σκέψη μας η επερχόμενη μεγάλη, επιφανής και συνάμα φοβερή ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου μας.

Οι παρθένες είναι οι ψυχές μας και η προμήθεια λαδιού για το λυχνάρι είναι ο επίγειος συνεχής αγώνας για να κάνουμε το θέλημα του Θεού, να κάνουμε έργα ευποιίας, να παραμερίζουμε από την ύπαρξή μας συνεχώς όλα εκείνα τα στοιχεία που είναι παρείσακτα στη φύση μας και αντιστρατεύονται την πνευματική μας πρόοδο και τελείωση. Το λυχνάρι είναι η παρρησία μας μπροστά στο Θεό.

Οι φρόνιμες παρθένες συμβολίζουν τις αγαθής προαίρεσης ψυχές, οι οποίες ζουν αδιάκοπα την λαχτάρα της ένωσής τους με το Νυμφίο της Εκκλησίας, τον σωτήρα Χριστό. Γι’ αυτό αγωνίζονται αέναα να αποκτούν αρετές και πνευματική προκοπή και να περιθωριοποιούν όλα εκείνα τα στοιχεία, τα οποία αντιστρατεύονται την ένωσή τους με το Θεό. Οι μωρές παρθένες συμβολίζουν τις ράθυμες, αδιάφορες και εν πολλοίς εχθρικά προς το Χριστό διατελούσες ψυχές. Είναι εκείνες οι ψυχές οι οποίες απορροφημένες από την υλιστική ευδαιμονία, αδιαφορούν για την πνευματική πρόοδο και την εν Χριστώ σωτηρία.

Η Εκκλησία μας καλεί να είμαστε έτοιμοι για να υποδεχθούμε , τον ουράνιο Νυμφίο, τον Κύριο Ιησού, ο Οποίος θα έρθει αιφνιδίως, είτε ειδικώς κατά την στιγμή του θανάτου μας, είτε γενικώς κατά την Δευτέρα Παρουσία.

Επίσης μας καλεί, φέρνοντας ενώπιόν μας την παραβολή των ταλάντων να καλλιεργήσουμε και να αυξήσουμε τα χαρίσματα που μας έδωσε ο Κύριος.

Κοντάκιον Ἦχος β'

«Τὴν ὥραν ψυχή, τοῦ τέλους ἐννοήσασα, καὶ τὴν ἐκκοπήν, τῆς συκῆς δειλιάσασα, τὸ δοθὲν σοὶ τάλαντον, φιλοπόνως ἔργασαι ταλαίπωρε, γρηγοροῦσα καὶ κράζουσα. Μὴ μείνωμεν ἔξω τοῦ νυμφῶνος Χριστοῦ».

«Να σκέπτεσαι, ψυχή μου, την ώρα του τέλους σου και να αισθάνεσαι φόβο (καθώς θα θυμάσαι) το πάθημα της συκιάς που (ξεράθηκε και) κόπηκε. Έτσι, ταλαίπωρη ψυχή μου, να εργάζεσαι με επιμέλεια, για να αξιοποιήσεις τα χαρίσματα που σου έδωσε ο Θεός. Κι αυτό, μένοντας άγρυπνος και φωνάζοντας, προσοχή μη τυχόν και μείνουμε έξω από το νυμφώνα του Χριστού (από τη Βασιλεία Του)».

Ὁ Οἶκος

«Τὶ ῥαθυμεῖς ἀθλία ψυχή μου; τὶ φαντάζη ἀκαίρως μερίμνας ἀφελεῖς; τὶ ἀσχολεὶς πρὸς τὰ ῥέοντα; ἐσχάτη ὥρα ἐστὶν ἀπάρτι, καὶ χωρίζεσθαι μέλλομεν τῶν ἐνταῦθα, ἕως καιρὸν κεκτημένη, ἀνάνηψον κράζουσα. Ἡμάρτηκά σοὶ Σωτήρ μου, μὴ ἐκκόψης με, ὥσπερ τὴν ἄκαρπον συκήν, ἀλλ' ὡς εὔσπλαγχνος Χριστέ, κατοικτείρησον, φόβω κραυγάζουσαν. Μὴ μείνωμεν ἔξω τοῦ νυμφῶνος Χριστοῦ».

«Γιατί αδιαφορείς, άθλια ψυχή μου; Γιατί φέρνεις στη φαντασία σου άκαιρα σ’ ανόητες φροντίδες; Γιατί καταγίνεσαι με πράγματα παροδικά; Φτάνει η τελευταία ώρα και πρόκειται να χωριστούμε από τα γήινα. Όσο ακόμα έχεις καιρό, σύνελθε και φώναξε: Έχω αμαρτήσει. Σωτήρα μου, σ’ Εσένα. Μη με κόψεις από την ρίζα σαν την άκαρπη συκιά, αλλά ως σπλαχνικός που είσαι, Χριστέ, λυπήσου με, τώρα που με φόβο κραυγάζω: Προσοχή μη τυχόν και μείνουμε έξω από το νυμφώνα του Χριστού (από τη Βασιλεία Του)».

Ευαγγελική περικοπή

«15 Τότε πορευθέντες οἱ Φαρισαῖοι συμβούλιον ἔλαβον ὅπως αὐτὸν παγιδεύσωσιν ἐν λόγῳ. 16 καὶ ἀποστέλλουσιν αὐτῷ τοὺς μαθητὰς αὐτῶν μετὰ τῶν Ἡρῳδιανῶν λέγοντες· Διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς εἶ καὶ τὴν ὁδὸν τοῦ Θεοῦ ἐν ἀληθείᾳ διδάσκεις, καὶ οὐ μέλει σοι περὶ οὐδενός· οὐ γὰρ βλέπεις εἰς πρόσωπον ἀνθρώπου· 17 εἰπὲ οὖν ἡμῖν, τί σοι δοκεῖ; ἔξεστι δοῦναι κῆνσον Καίσαρι ἢ οὔ· 18 γνοὺς δὲ ὁ Ἰησοῦς τὴν πονηρίαν αὐτῶν εἶπε· Τί με πειράζετε, ὑποκριταί; 19 ἐπιδείξατέ μοι τὸ νόμισμα τοῦ κήνσου. οἱ δὲ προσήνεγκαν αὐτῷ δηνάριον. 20 καὶ λέγει αὐτοῖς· Τίνος ἡ εἰκὼν αὕτη καὶ ἡ ἐπιγραφή; 21 λέγουσιν αὐτῷ· Καίσαρος· τότε λέγει αὐτοῖς· Ἀπόδοτε οὖν τὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ. 22 καὶ ἀκούσαντες ἐθαύμασαν, καὶ ἀφέντες αὐτὸν ἀπῆλθον. 23 Ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ προσῆλθον αὐτῷ Σαδδουκαῖοι, οἱ λέγοντες μὴ εἶναι ἀνάστασιν, καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν 24 λέγοντες· Διδάσκαλε, Μωσῆς εἶπεν, ἐάν τις ἀποθάνῃ μὴ ἔχων τέκνα, ἐπιγαμβρεύσει ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ ἀναστήσει σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ. 25 ἦσαν δὲ παρ' ἡμῖν ἑπτὰ ἀδελφοί· καὶ ὁ πρῶτος γαμήσας ἐτελεύτησε, καὶ μὴ ἔχων σπέρμα ἀφῆκε τὴν γυναῖκα αὐτοῦ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ· 26 ὁμοίως καὶ ὁ δεύτερος καὶ ὁ τρίτος, ἕως τῶν ἑπτά. 27 ὕστερον δὲ πάντων ἀπέθανε καὶ ἡ γυνή. 28 ἐν τῇ οὖν ἀναστάσει τίνος τῶν ἑπτὰ ἔσται ἡ γυνή; πάντες γὰρ ἔσχον αὐτήν. 29 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Πλανᾶσθε μὴ εἰδότες τὰς γραφὰς μηδὲ τὴν δύναμιν τοῦ Θεοῦ· 30 ἐν γὰρ τῇ ἀναστάσει οὔτε γαμοῦσιν οὔτε ἐκγαμίζονται, ἀλλ' ὡς ἄγγελοι Θεοῦ ἐν οὐρανῷ εἰσι. 31 περὶ δὲ τῆς ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν οὐκ ἀνέγνωτε τὸ ῥηθὲν ὑμῖν ὑπὸ τοῦ Θεοῦ λέγοντος, 32 ἐγώ εἰμι ὁ Θεὸς Ἀβραὰμ καὶ ὁ Θεὸς Ἰσαὰκ καὶ ὁ Θεὸς Ἰακώβ; οὐκ ἔστιν ὁ Θεὸς Θεὸς νεκρῶν, ἀλλὰ ζώντων. 33 καὶ ἀκούσαντες οἱ ὄχλοι ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ. 34 Οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες ὅτι ἐφίμωσε τοὺς Σαδδουκαίους, συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτό, 35 καὶ ἐπηρώτησεν εἷς ἐξ αὐτῶν, νομικὸς, πειράζων αὐτόν καὶ λέγων· 36 Διδάσκαλε, ποία ἐντολὴ μεγάλη ἐν τῷ νόμῳ; 37 ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔφη αὐτῷ· Ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου· 38 αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή. 39 δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. 40 ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται. 41 Συνηγμένων δὲ τῶν Φαρισαίων ἐπηρώτησεν αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς 42 λέγων· Τί ὑμῖν δοκεῖ περὶ τοῦ Χριστοῦ; τίνος υἱός ἐστι; λέγουσιν αὐτῷ· Τοῦ Δαυῒδ. 43 λέγει αὐτοῖς· Πῶς οὖν Δαυῒδ ἐν Πνεύματι Κύριον καλεῖ αὐτὸν λέγων, 44 εἶπεν ὁ Κύριος τῷ Κυρίῳ μου, κάθου ἐκ δεξιῶν μου ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου; 45 εἰ οὖν Δαυῒδ καλεῖ αὐτὸν Κύριον, πῶς υἱὸς αὐτοῦ ἐστι; 46 καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο αὐτῷ ἀποκριθῆναι λόγον, οὐδὲ ἐτόλμησέ τις ἀπ' ἐκείνης τῆς ἡμέρας ἐπερωτῆσαι αὐτὸν οὐκέτι.

1 Τότε ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησε τοῖς ὄχλοις καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ 2 λέγων· Ἐπὶ τῆς Μωσέως καθέδρας ἐκάθισαν οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι. 3 πάντα οὖν ὅσα ἐὰν εἴπωσιν ὑμῖν τηρεῖν, τηρεῖτε καὶ ποιεῖτε, κατὰ δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν μὴ ποιεῖτε· λέγουσι γὰρ, καὶ οὐ ποιοῦσι. 4 δεσμεύουσιν γὰρ φορτία βαρέα καὶ ἐπιτιθέασιν ἐπὶ τοὺς ὤμους τῶν ἀνθρώπων, τῷ δὲ δακτύλῳ αὐτῶν οὐ θέλουσι κινῆσαι αὐτά. 5 πάντα δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν ποιοῦσι πρὸς τὸ θεαθῆναι τοῖς ἀνθρώποις, πλατύνουσι γὰρ τὰ φυλακτήρια αὐτῶν καὶ μεγαλύνουσι τὰ κράσπεδα τῶν ἰματίων αὐτῶν, 6 φιλοῦσι δὲ τὴν πρωτοκλισίαν ἐν τοῖς δείπνοις καὶ τὰς πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς συναγωγαῖς 7 καὶ τοὺς ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς καὶ καλεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, ῥαββὶ ῥαββί. 8 ὑμεῖς δὲ μὴ κληθῆτε ῥαββί· εἷς γάρ ὑμῶν ἐστιν ὁ διδάσκαλος, ὁ Χριστός· πάντες δὲ ὑμεῖς ἀδελφοί ἐστε. 9 καὶ πατέρα μὴ καλέσητε ὑμῶν ἐπὶ τῆς γῆς· εἷς γάρ ἐστιν ὁ πατὴρ ὑμῶν, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 10 μηδὲ κληθῆτε καθηγηταί· εἷς γάρ ὑμῶν ἐστιν ὁ καθηγητὴς, ὁ Χριστός. 11 ὁ δὲ μείζων ὑμῶν ἔσται ὑμῶν διάκονος. 12 ὅστις δὲ ὑψώσει ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, καὶ ὅστις ταπεινώσει ἑαυτὸν ὑψωθήσεται. 13 Οὐαὶ δὲ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι κατεσθίετε τὰς οἰκίας τῶν χηρῶν καὶ προφάσει μακρὰ προσευχόμενοι· διὰ τοῦτο λήψεσθε περισσότερον κρίμα. 14 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι κλείετε τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων· ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν. 15 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι περιάγετε τὴν θάλασσαν καὶ τὴν ξηρὰν ποιῆσαι ἕνα προσήλυτον, καὶ ὅταν γένηται, ποιεῖτε αὐτὸν υἱὸν γεέννης διπλότερον ὑμῶν. 16 Οὐαὶ ὑμῖν, ὁδηγοὶ τυφλοὶ, οἱ λέγοντες· ὃς ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ ναῷ, οὐδέν ἐστιν, ὃς δ' ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ χρυσῷ τοῦ ναοῦ ὀφείλει. 17 μωροὶ καὶ τυφλοί! τίς γὰρ μείζων ἐστίν, ὁ χρυσὸς ἢ ὁ ναὸς ὁ ἁγιάζων τὸν χρυσόν; 18 καί· ὃς ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ, οὐδέν ἐστιν, ὃς δ' ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ δώρῳ τῷ ἐπάνω αὐτοῦ, ὀφείλει. 19 μωροὶ καὶ τυφλοί! τί γὰρ μεῖζον, τὸ δῶρον ἢ τὸ θυσιαστήριον τὸ ἁγιάζον τὸ δῶρον; 20 ὁ οὖν ὀμόσας ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ ὀμνύει ἐν αὐτῷ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ἐπάνω αὐτοῦ· 21 καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τῷ ναῷ ὀμνύει ἐν αὐτῷ καὶ ἐν τῷ κατοικήσαντι αὐτόν· 22 καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τῷ οὐρανῷ ὀμνύει ἐν τῷ θρόνῳ τοῦ Θεοῦ καὶ ἐν τῷ καθημένῳ ἐπάνω αὐτοῦ. 23 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡδύοσμον καὶ τὸ ἄνηθον καὶ τὸ κύμινον, καὶ ἀφήκατε τὰ βαρύτερα τοῦ νόμου, τὴν κρίσιν καὶ τὸν ἔλεον καὶ τὴν πίστιν· ταῦτα δὲ ἔδει ποιῆσαι κἀκεῖνα μὴ ἀφιέναι. 24 ὁδηγοὶ τυφλοί, οἱ διυλίζοντες τὸν κώνωπα, τὴν δὲ κάμηλον καταπίνοντες! 25 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι καθαρίζετε τὸ ἔξωθεν τοῦ ποτηρίου καὶ τῆς παροψίδος, ἔσωθεν δὲ γέμουσιν ἐξ ἁρπαγῆς καὶ ἀδικίας. 26 Φαρισαῖε τυφλέ, καθάρισον πρῶτον τὸ ἐντὸς τοῦ ποτηρίου καὶ τῆς παροψίδος, ἵνα γένηται καὶ τὸ ἐκτὸς αὐτῶν καθαρόν. 27 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι παρομοιάζετε τάφοις κεκονιαμένοις, οἵτινες ἔξωθεν μὲν φαίνονται ὡραῖοι, ἔσωθεν δὲ γέμουσιν ὀστέων νεκρῶν καὶ πάσης ἀκαθαρσίας. 28 οὕτω καὶ ὑμεῖς ἔξωθεν μὲν φαίνεσθε τοῖς ἀνθρώποις δίκαιοι, ἔσωθεν δέ μεστοὶ ἐστε ὑποκρίσεως καὶ ἀνομίας. 29 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι οἰκοδομεῖτε τοὺς τάφους τῶν προφητῶν καὶ κοσμεῖτε τὰ μνημεῖα τῶν δικαίων, 30 καὶ λέγετε· εἰ ἦμεν ἐν ταῖς ἡμέραις τῶν πατέρων ἡμῶν, οὐκ ἂν ἦμεν κοινωνοὶ αὐτῶν ἐν τῷ αἵματι τῶν προφητῶν. 31 ὥστε μαρτυρεῖτε ἑαυτοῖς ὅτι υἱοί ἐστε τῶν φονευσάντων τοὺς προφήτας. 32 καὶ ὑμεῖς πληρώσατε τὸ μέτρον τῶν πατέρων ὑμῶν. 33 ὄφεις, γεννήματα ἐχιδνῶν! πῶς φύγητε ἀπὸ τῆς κρίσεως τῆς γεέννης; 34 διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω πρὸς ὑμᾶς προφήτας καὶ σοφοὺς καὶ γραμματεῖς, καὶ ἐξ αὐτῶν ἀποκτενεῖτε καὶ σταυρώσετε, καὶ ἐξ αὐτῶν μαστιγώσετε ἐν ταῖς συναγωγαῖς ὑμῶν καὶ διώξετε ἀπὸ πόλεως εἰς πόλιν, 35 ὅπως ἔλθῃ ἐφ' ὑμᾶς πᾶν αἷμα δίκαιον ἐκχυνόμενον ἐπὶ τῆς γῆς ἀπὸ τοῦ αἵματος Ἄβελ τοῦ δικαίου ἕως τοῦ αἵματος Ζαχαρίου υἱοῦ Βαραχίου, ὃν ἐφονεύσατε μεταξὺ τοῦ ναοῦ καὶ τοῦ θυσιαστηρίου. 36 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἥξει ταῦτα πάντα ἐπὶ τὴν γενεὰν ταύτην. 37 Ἱερουσαλὴμ Ἱερουσαλήμ, ἡ ἀποκτέννουσα τοὺς προφήτας καὶ λιθοβολοῦσα τοὺς ἀπεσταλμένους πρὸς αὐτήν! ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυναγαγεῖν τὰ τέκνα σου ὃν τρόπον ὄρνις ἐπισυνάγει τὰ νοσσία ἑαυτῆς ὑπὸ τὰς πτέρυγας, καὶ οὐκ ἠθελήσατε. 38 ἰδοὺ ἀφίεται ὑμῖν ὁ οἶκος ὑμῶν ἔρημος. 39 λέγω γὰρ ὑμῖν, οὐ μή με ἴδητε ἀπ' ἄρτι ἕως ἂν εἴπητε, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου».

Απολυτίκιον. Ήχος πλ. δ΄

«Ἰδοὺ ὁ Νυμφίος ἔρχεται ἐν τῷ μέσῳ τῆς νυκτός,
καὶ μακάριος ὁ δοῦλος, ὃν εὑρήσει γρηγοροῦντα,
ἀνάξιος δὲ πάλιν, ὃν εὑρήσει ῥαθυμοῦντα.
Βλέπε οὖν ψυχή μου, μὴ τῶ ὕπνω κατενεχθής,
ἵνα μῄ τῶ θανάτω παραδοθής,
καὶ τῆς βασιλείας ἔξω κλεισθής,
ἀλλὰ ἀνάνηψον κράζουσα.
Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Θεός,
διὰ τῆς Θεοτόκου ἐλέησον ἡμᾶς».

Μετάφρασις

«Ο Χριστός, ο Νυμφίος (της Εκκλησίας)
να, έρχεται ξαφνικά μέσα στην νύχτα.
Μακάριος αυτός που αγρυπνεί και τον περιμένει.
Αντίθετα, είναι ανάξιος εκείνος
που θα τον εύρει ράθυμο και αμελή.
Πρόσεχε, λοιπόν, ψυχή μου,
μη τυχόν και καταληφθείς από τον (πνευματικό) ύπνο,
για να μην παραδοθείς στον πνευματικό θάνατο,
Κι έτσι κλειστείς έξω από την (ουράνια) βασιλεία.
αλλά φρόντισε να συνέλθεις και φώναξε δυνατά:
Άγιος, άγιος, άγιος είσαι Εσύ ο Θεός μας.
δια της Θεοτόκου ελέησέ μας»

xfe.grΔιαβάστε Περισσότερα...

Δευτέρα 29 Μαρτίου 2010

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2010Από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται:

Α) η ημερομηνία λήξης των μαθημάτων, το πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων του έτους 2010 για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η περίοδος των ενδοσχολικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ και

Β) ο αριθμός εισακτέων στα Πανεπιστήμια, στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.) Αθήνας και στα τμήματα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Αριστ. Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) για το ακαδ. έτος 2010-2011.ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ.................

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ- Λήξη μαθημάτων σχολικού έτους 2009 - 2010 στις 12 Μαΐου 20101. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑΣ Β΄) ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 - 5 -2010 -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 17 - 5 -2010 -ΒΙΟΛΟΓΙΑ

-ΦΥΣΙΚΗ

-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

-ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19- 5 -2010 -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 - 5 -2010 -ΙΣΤΟΡΙΑ

-ΒΙΟΛΟΓΙΑ

-ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ-ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ

(ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ

(ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 -5-2010 -ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ-ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 - 5 -2010 -ΛΑΤΙΝΙΚΑ

-ΧΗΜΕΙΑ

-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

ΔΕΥΤΕΡΑ 31 -5 - 2010 -ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝΩς ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:00 π.μ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 07.30 π.μ.

Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες.

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑΣ Β΄) ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 15- 5 - 2010 -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΤΡΙΤΗ 18- 5 - 2010 -ΒΙΟΛΟΓΙΑ

-ΦΥΣΙΚΗ

-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

-ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 20 - 5 - 2010 -ΛΑΤΙΝΙΚΑ

-ΧΗΜΕΙΑ

-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ-ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ

(ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ 22 - 5 - 2010 -ΙΣΤΟΡΙΑ

-ΒΙΟΛΟΓΙΑ

-ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ

(ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

ΤΡΙΤΗ 25- 5 - 2010 -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ

(ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)

ΠΕΜΠΤΗ 27 - 5 - 2010 -ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ-ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ

(ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)

ΣΑΒΒΑΤΟ 29 - 5 - 2010 -ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝΩς ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 18:30

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 18:00

Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες.3. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟΟι απολυτήριες εξετάσεις για τα μαθήματα που εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας θα διενεργηθούν για την Γ΄ τάξη των ημερήσιων Γενικών Λυκείων από 2 έως 18 Ιουνίου και για την Δ΄ τάξη των εσπερινών Γενικών Λυκείων από 1 μέχρι και 18 Ιουνίου, με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα που καταρτίζει το κάθε λύκειο χωριστά.

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄) ΚΑΙ

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄)

ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΤΡΙΤΗ 25-5-2010 -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΠΕΜΠΤΗ 27-5-2010 -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι

ΤΡΙΤΗ 1-6-2010 - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

-ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2-6-2010 -ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ

-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

-ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΜΠΤΗ 3-6-2010 -ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ

-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ

-ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4-6-2010

-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

-ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΙΙ

-ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

-ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ 5-6-2010

-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

-ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ

-ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΙ

ΔΕΥΤΕΡΑ 7-6-2010 -ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ

-ΑΝΘΟΚΗΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

-ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΙΙ

-ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΙΙ

ΤΡΙΤΗ 8-6-2010 -ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

-ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

-ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9-6-2010 -ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

-ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΟΙΟΥ Ι

-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ

-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΟΥ

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:00 π.μ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 07.30 π.μ.

Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες, εκτός από τα μαθήματα ειδικότητας: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο και Γραφιστικές Εφαρμογές για τα οποία η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες.5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α)ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΤΡΙΤΗ 25-5-2010 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΠΕΜΠΤΗ 27-5-2010 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΩς ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:00 π.μ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 07.30 π.μ

Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες.6. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ

(ΟΜΑΔΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄) ΣΕ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Οι απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄ και Β΄) σε επίπεδο σχολικής μονάδας θα διενεργηθούν από 10 Ιουνίου μέχρι 23 Ιουνίου 2010 με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα που καταρτίζει το κάθε λύκειο χωριστά.

.7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 24/6/2010 ΑΓΓΛΙΚΑ 16.00 μ.μ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/6/2010 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ 11.00 π.μ

ΣΑΒΒΑΤΟ 26/6/2010 ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 11.00 π.μ

ΔΕΥΤΕΡΑ 28/6/2010 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 16.00 μ.μ

ΤΡΙΤΗ 29/6/2010 ΓΑΛΛΙΚΑ 16.00 μ.μ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/6/2010 ΑΡΜΟΝΙΑ 16.00 μ.μ

ΠΕΜΠΤΗ 1/7/2010 ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

ΙΤΑΛΙΚΑ 11.00 π.μ16.00 μ.μ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/7/2010 ΙΣΠΑΝΙΚΑ 16.00 μ.μΟι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 15.30 μ.μ. για όλα τα μαθήματα εκτός του Ελεύθερου σχεδίου, του Γραμμικού σχεδίου και του ελέγχου μουσικών ακουστικών ικανοτήτων για τα οποία πρέπει να προσέλθουν μέχρι τις 10.30 π.μ .

Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα:

- των ξένων γλωσσών και της Αρμονίας είναι τρεις (3) ώρες,

- των Σχεδίων ( Ελεύθερο και Γραμμικό) είναι έξι (6) ώρες,

- του ειδικού μαθήματος "ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ" είναι περίπου είκοσι (20) λεπτά.8 . ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ Τ.Ε.Φ.Α.Α.Ορίζουμε την προθεσμία διεξαγωγής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) από την Δευτέρα 21/6/2010 μέχρι και την Τετάρτη 30/6/2010.9. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 - 7-2010 - ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 5 - 7 -2010 - ΒΙΟΛΟΓΙΑ

-ΦΥΣΙΚΗ

-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

-ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΤΡΙΤΗ 6 - 7 - 2010 - ΛΑΤΙΝΙΚΑ

- ΧΗΜΕΙΑ

- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ- ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ

ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 7 - 7 - 2010 - ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ- ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)

ΠΕΜΠΤΗ 8- 7 - 2010 - ΙΣΤΟΡΙΑ

- ΒΙΟΛΟΓΙΑ

- ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ- ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 - 7-2010 - ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ- ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)

ΣΑΒΒΑΤΟ 10- 7 - 2010 - ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤ/ΝΣΕΩΝΩς ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:00 π.μ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 07.30 π.μ.

Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες.10 . ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ .

ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 - 7 - 2010 - ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 5 - 7 - 2009 - ΒΙΟΛΟΓΙΑ

-ΦΥΣΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

-ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΤΡΙΤΗ 6 - 7 - 2010 - ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ-ΦΥΣΙΚΗΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)ΤΕΤΑΡΤΗ 7- 7 - 2010 - ΛΑΤΙΝΙΚΑ

- ΧΗΜΕΙΑ

- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ- ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ

ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)ΠΕΜΠΤΗ 8- 7 - 2010 - ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ- ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ

(ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9- 7 - 2010 - ΙΣΤΟΡΙΑ

- ΒΙΟΛΟΓΙΑ

- ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

- ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ

(ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

(ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 - 7 - 2010 - ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 18:30 μ.μ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 18.00 μ.μ.

Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες.

Β. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Με βάση τη σχετική Υπουργική Απόφαση, οι θέσεις εισακτέων για το ακαδ. έτος 2010-2011 ανέρχονται:α) Στα Πανεπιστήμια και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες της χώρας σε 40.750.β) Στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπ/σης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης σε 43.940.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2010-11 ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2009-10

ΑΚΑΔ ΕΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ ΣΥΝΟΛΟ

2009-10 40.770 43.460 84.230

2010-11 40.750 43.940 84.690

ΔΙΑΦΟΡΕΣ -20 480 460Ο αριθμός των εισακτέων στην Ανώτατη Εκπαίδευση και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 ανέρχεται στις 84.690

Στον παραπάνω αριθμό συμπεριλαμβάνονται οι 290 εισακτέοι στα Τμήματα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Α.Π.Θ. και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας καθώς και στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ., (τα οποία δεν είναι ενταγμένα στο μηχανογραφικό δελτίο υποψηφίων).Επιπλέον, στον παραπάνω αριθμό των 84.690 εισακτέων προστίθενται και οι θέσεις εισακτέων:

1. Για τις Στρατιωτικές Σχολές 1405.

2. Για τις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας 1650 (κατά προσέγγιση).

3. Για τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας 40.

4. Για τις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού 670 (κατά προσέγγιση).Από τον ανωτέρω συνολικό αριθμό των 88.165 θέσεων (με την αφαίρεση των 290 θέσεων) διατίθενται:" ποσοστό 90% των θέσεων των Πανεπιστημίων και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και ποσοστό 69% των θέσεων των ΤΕΙ, της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, στους μαθητές της Γ΄ τάξης του ημερήσιου Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) και τους αποφοίτους Λυκείων που θα λάβουν μέρος στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Για τις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού ο ακριβής αριθμός των θέσεων εισακτέων καθορίζεται με αποφάσεις των αντίστοιχων Υπουργείων. Τα ανωτέρω ποσοστά θέσεων αναμένεται να διεκδικήσουν 92.882 περίπου εν δυνάμει υποψήφιοι, δηλαδή όσοι από τους 77.686 μαθητές της Γ΄ τάξης ημερήσιου ΓΕΛ και τους 351 μαθητές της Γ΄ τάξης ημερήσιου ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) θα υποβάλλουν τελικά μηχανογραφικό δελτίο και οι 14.845 απόφοιτοι προηγούμενων ετών που υπολογίζεται ότι θα λάβουν μέρος στις φετινές εξετάσεις.

" ποσοστό 10% των θέσεων των Πανεπιστημίων, των ΤΕΙ, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, σε υποψήφιους που δε συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2010 και είναι κάτοχοι απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έλαβαν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων Γενικών Λυκείων τα έτη 2008, 2009 ή είναι κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) που έλαβαν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις το 2009. Για τις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού ο ακριβής αριθμός των θέσεων εισακτέων καθορίζεται με αποφάσεις των αντίστοιχων Υπουργείων. Τα ανωτέρω ποσοστά θέσεων αναμένεται να διεκδικήσουν περίπου 10.000 με 12.000 υποψήφιοι. Ο ακριβής αριθμός των υποψηφίων θα γνωστοποιηθεί μετά την υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων (1 - 15 Ιουλίου περίπου).

" ποσοστό 2,5% των θέσεων των ΤΕΙ, της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης στους κατόχους πτυχίου Β΄ κύκλου ημερησίων ΤΕΕ, ΤΕΛ και Ναυτικών Λυκείων που θα λάβουν μέρος στις ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις των τριών μαθημάτων. Για τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, τις Σχολές Αστυφυλάκων της Αστυνομίας και τις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού ο ακριβής αριθμός των θέσεων εισακτέων καθορίζεται με αποφάσεις των αντίστοιχων Υπουργείων. Τα ανωτέρω ποσοστά θέσεων αναμένεται να διεκδικήσουν 1.097 απόφοιτοι Β΄ κύκλου ημερήσιων ΤΕΕ, ΤΕΛ και Ναυτικών Λυκείων προηγούμενων ετών που υπέβαλαν το μηχανογραφικό τους δελτίο.

" ποσοστό 17% των θέσεων των Τ.Ε.Ι., της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης στους μαθητές της Γ΄ τάξης ημερήσιων ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄) και αποφοίτους ΕΠΑΛ που θα λάβουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις των τεσσάρων μαθημάτων. Για τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, τις Σχολές Αστυφυλάκων της Αστυνομίας και τις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού ο ακριβής αριθμός των θέσεων εισακτέων καθορίζεται με αποφάσεις των αντίστοιχων Υπουργείων. Τα ανωτέρω ποσοστά θέσεων αναμένεται να διεκδικήσουν 16.531 υποψήφιοι που υπέβαλαν το μηχανογραφικό τους δελτίο.

" ποσοστό 0,5% των θέσεων των Τ.Ε.Ι., της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης στους κατόχους πτυχίου Β΄ κύκλου εσπερινών ΤΕΕ, ΤΕΛ και Ναυτικών Λυκείων που θα λάβουν μέρος στις αντίστοιχες ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις δύο μαθημάτων. Για τις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού ο ακριβής αριθμός των θέσεων εισακτέων καθορίζεται με απόφαση του αντίστοιχου Υπουργείου. Τα ανωτέρω ποσοστά θέσεων αναμένεται να διεκδικήσουν 165 απόφοιτοι Β΄ κύκλου εσπερινών ΤΕΕ, ΤΕΛ και Ναυτικών Λυκείων προηγούμενων ετών που υπέβαλαν το μηχανογραφικό τους δελτίο.

" ποσοστό 1% των θέσεων των ΤΕΙ, της ΑΣΠΑΙΤΕ και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης στους μαθητές της Δ΄ τάξης εσπερινών ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄) που θα λάβουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις των δύο μαθημάτων. Για τις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού ο ακριβής αριθμός των θέσεων εισακτέων καθορίζεται με απόφαση του αντίστοιχου Υπουργείου. Τα ανωτέρω ποσοστά θέσεων αναμένεται να διεκδικήσουν 469 υποψήφιοι που υπέβαλαν το μηχανογραφικό τους δελτίο.

" Ποσοστό 1% πέρα από τον αριθμό εισακτέων, διατίθενται για τους μαθητές και αποφοίτους των Εσπερινών Γενικών Λυκείων καθώς και τους μαθητές της τελευταίας τάξης εσπερινών ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) που θα λάβουν μέρος στις αντίστοιχες πανελλαδικές εξετάσεις της Δ΄ τάξης των Λυκείων αυτών.

Ο αριθμός εισακτέων για κάθε Σχολή ή Τμήμα έχει ως εξής:1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (5825)

1 Θεολογίας 350

2 Κοινωνικής Θεολογίας 350

3 Φιλολογίας 330

4 Ιστορίας και Αρχαιολογίας 200

5 Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας 320

6 Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας - Πρόγραμμα Ψυχολογίας 110

7 Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης 100

8 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 280

9 Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 240

10 Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας 130

11 Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 110

12 Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας 110

13 Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών 60

14 Νομικής 400

15 Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης 260

16 Οικονομικών Επιστημών 320

17 Μαθηματικών 260

18 Φυσικής 185

19 Χημείας 85

20 Βιολογίας 100

21 Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος 90

22 Ιατρικής 160

23 Οδοντιατρικής 90

24 Νοσηλευτικής 115

25 Φαρμακευτικής 110

26 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 170

27 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης 200

28 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία 115

29 Θεατρικών Σπουδών 60

30 Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 165

31 Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης 120

32 Μουσικών Σπουδών 90

33 Σλαβικών Σπουδών 402. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Ε.Μ.Π. (1050)

1 Πολιτικών Μηχανικών 130

2 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 100

3 Μηχανολόγων Μηχανικών 110

4 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 230

5 Χημικών Μηχανικών 120

6 Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών 90

7 Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών 70

8 Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών 60

9 Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών 140

3. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (5820)

1 Θεολογίας 240

2 Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας 240

3 Φιλολογίας 230

4 Ιστορίας και Αρχαιολογίας 200

5 Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής 170

6 Ψυχολογίας 150

7 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 240

8 Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 200

9 Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας 120

10 Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 100

11 Νομικής 350

12 Οικονομικών Επιστημών 330

13 Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας 60

14 Μαθηματικών 160

15 Φυσικής 170

16 Πληροφορικής 65

17 Χημείας 130

18 Βιολογίας 95

19 Γεωλογίας 90

20 Ιατρικής 180

21 Οδοντιατρικής 75

22 Φαρμακευτικής 80

23 Γεωπονίας 220

24 Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος 80

25 Κτηνιατρικής 70

26 Πολιτικών Μηχανικών 160

27 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 100

28 Μηχανολόγων Μηχανικών 80

29 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 180

30 Χημικών Μηχανικών 80

31 Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών 70

32 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 220

33 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (με έδρα τις Σέρρες) 120

34 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης 200

35 Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 110

36 Μουσικών Σπουδών 40

37 Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών 110

38 Θεάτρου 50

39 Πολιτικών Επιστημών 120

40 Κινηματογράφου 60

41 Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης 75

4.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (1275)

1 Οικονομικής Επιστήμης 200

2 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 250

3 Πληροφορικής 185

4 Στατιστικής 70

5 Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών 120

6 Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 120

7 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 200

8 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας 130

5. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (410)

1 Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής 130

2 Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών 50

3 Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας 50

4 Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης 50

5 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων 40

6 Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής 90

6. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (120)

1 Εικαστικών Τεχνών 80

2 Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης 40

7. ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (1450)

1 Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας 170

2 Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 150

3 Δημόσιας Διοίκησης 280

4 Κοινωνιολογίας 180

5 Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού 120

6 Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης 180

7 Κοινωνικής Πολιτικής 110

8 Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 140

9 Ψυχολογίας 1208. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ (1535)

1 Οικονομικής Επιστήμης 250

2 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 270

3 Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης 180

4 Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής 130

5 Ναυτιλιακών Σπουδών 150

6 Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας 100

7 Πληροφορικής 140

8 Ψηφιακών Συστημάτων 165

9 Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 150

9. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (1095)

1 Οικονομικών Επιστημών 210

2 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 220

3 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 105

4 Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 120

5 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 120

6 Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 80

7 Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών 70

8 Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης 40

9 Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών (με έδρα την Έδεσσα) 70

10 Διοίκηση Τεχνολογίας (με έδρα τη Νάουσα) 60

10.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ (3590)

1 Μαθηματικών 300

2 Φυσικής 180

3 Χημείας 130

4 Βιολογίας 110

5 Γεωλογίας 150

6 Ιατρικής 150

7 Φαρμακευτικής 130

8 Πολιτικών Μηχανικών 170

9 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 90

10 Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών 160

11 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών 230

12 Χημικών Μηχανικών 110

13 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής 180

14 Οικονομικών Επιστημών 250

15 Διοίκησης Επιχειρήσεων 190

16 Φιλολογίας 250

17 Φιλοσοφίας 200

18 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης 210

19 Επιστημών Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία 190

20 Θεατρικών Σπουδών 90

21 Επιστήμης των Υλικών 12011. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (2980)

1 Φιλολογίας 330

2 Ιστορίας και Αρχαιολογίας 320

3 Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας 300

4 Μαθηματικών 270

5 Φυσικής 200

6 Χημείας 170

7 Πληροφορικής 160

8 Ιατρικής 130

9 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης 280

10 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών 230

11 Οικονομικών Επιστημών 200

12 Μηχανικών Επιστήμης Υλικών 150

13 Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών 110

14 Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης 130

12. ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (3930)

1 Νομικής 600

2 Πολιτικών Μηχανικών (με έδρα τη Ξάνθη) 200

3 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (με έδρα τη Ξάνθη) 100

4 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (με έδρα τη Ξάνθη) 270

5 Μηχανικών Περιβάλλοντος (με έδρα τη Ξάνθη) 60

6 Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Ορεστιάδα) 120

7 Αγροτικής Ανάπτυξης 200

8 Ιατρικής (με έδρα την Αλεξανδρούπολη) 120

9 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 300

10 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (με έδρα την Αλεξανδρούπολη) 290

11 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη) 170

12 Ιστορίας και Εθνολογίας 210

13 Ελληνικής Φιλολογίας 220

14 Κοινωνικής Διοίκησης 200

15 Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης 220

16 Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 100

17 Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων χωρών 150

18 Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (με έδρα την Αλεξανδρούπολη) 100

19 Πολιτικών Επιστημών 150

20 Διοίκησης Επιχειρήσεων 15013. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (2850)

1 Φιλολογίας (με έδρα το Ρέθυμνο) 200

2 Ιστορίας και Αρχαιολογίας (με έδρα το Ρέθυμνο) 200

3 Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (με έδρα το Ρέθυμνο) 200

4 Ψυχολογίας (με έδρα το Ρέθυμνο) 150

5 Κοινωνιολογίας (με έδρα το Ρέθυμνο) 190

6 Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (με έδρα το Ηράκλειο) 150

7 Μαθηματικών (με έδρα το Ηράκλειο) 200

8 Φυσικής (με έδρα το Ηράκλειο) 150

9 Χημείας (με έδρα το Ηράκλειο) 100

10 Βιολογίας (με έδρα το Ηράκλειο) 110

11 Επιστήμης Υπολογιστών (με έδρα το Ηράκλειο) 140

12 Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (με έδρα το Ηράκλειο) 100

13 Οικονομικών Επιστημών (με έδρα το Ρέθυμνο) 230

14 Πολιτικής Επιστήμης (με έδρα το Ρέθυμνο) 230

15 Ιατρικής (με έδρα το Ηράκλειο) 110

16 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (με έδρα το Ρέθυμνο) 220

17 Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (με έδρα το Ρέθυμνο) 170

14. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (520)

1 Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 130

2 Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 80

3 Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 130

4 Μηχανικών Περιβάλλοντος 90

5 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 90

15. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ (2785)

1 Διοίκησης Επιχειρήσεων (με έδρα τη Χίο) 250

2 Μαθηματικών (με έδρα το Καρλόβασι Σάμου) 210

3 Περιβάλλοντος (με έδρα τη Μυτιλήνη) 100

4 Επιστημών της Θάλασσας (με έδρα τη Μυτιλήνη) 115

5 Μεσογειακών Σπουδών (με έδρα τη Ρόδο) 180

6 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (με έδρα τη Ρόδο) 250

7 Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής & του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (με έδρα τη Ρόδο) 230

8 Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας (με έδρα τη Μυτιλήνη) 180

9 Κοινωνιολογίας (με έδρα τη Μυτιλήνη) 180

10 Γεωγραφίας (με έδρα τη Μυτιλήνη) 180

11 Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (με έδρα τη Χίο) 120

12 Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (με έδρα τη Σάμο) 180

13 Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (με έδρα τη Μυτιλήνη) 180

14 Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (με έδρα τη Χίο) 110

15 Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών (με έδρα τη Σάμο) 140

16 Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (με έδρα τη Σύρο) 80

17 Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (με έδρα τη Λήμνο) 100

16. ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (650)

1 Ιστορίας 140

2 Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας -Ειδίκευση Μετάφρασης και Διερμηνείας 90

3 Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας - Ειδίκευση Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού 50

4 Μουσικών Σπουδών 80

5 Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας 110

6 Πληροφορικής 100

7 Τεχνών Ήχου και Εικόνας 80

17. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (1590)

1 Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (με έδρα το Βόλο) 70

2 Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (με έδρα το Βόλο) 70

3 Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (με έδρα το Βόλο) 70

4 Ιατρικής (με έδρα τη Λάρισα) 70

5 Μηχανολόγων Μηχανικών (με έδρα το Βόλο) 90

6 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (με έδρα το Βόλο) 150

7 Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (με έδρα το Βόλο) 130

8 Πολιτικών Μηχανικών (με έδρα το Βόλο) 80

9 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (με έδρα το Βόλο) 80

10 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (με έδρα τα Τρίκαλα) 140

11 Κτηνιατρικής (με έδρα την Καρδίτσα) 50

12 Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής (με έδρα το Βόλο) 110

13 Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (με έδρα το Βόλο) 110

14 Οικονομικών Επιστημών (με έδρα το Βόλο) 170

15 Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων (με έδρα το Βόλο) 120

16 Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (με έδρα τη Λάρισα) 80

18. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (160)

1 Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας 40

2 Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής 40

3 Γεωγραφίας 40

4 Πληροφορικής και Τηλεματικής 40

19. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (1090)

1 Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών (με έδρα την Τρίπολη) 90

2 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών (με έδρα την Τρίπολη) 100

3 Οικονομικών Επιστημών (με έδρα την Τρίπολη) 110

4 Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών (με έδρα την Καλαμάτα) 120

5 Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (με έδρα την Κόρινθο) 140

6 Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (με έδρα την Σπάρτη) 100

7 Θεατρικών Σπουδών (με έδρα το Ναύπλιο) 90

8 Φιλολογίας (με έδρα την Καλαμάτα) 120

9 Νοσηλευτικής (με έδρα την Σπάρτη) 120

10 Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (με έδρα την Κόρινθο) 100

20. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (830)

1 Μηχανολόγων Μηχανικών (με έδρα την Κοζάνη) 120

2 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (με έδρα τη Φλώρινα) 185

3 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (με έδρα τη Φλώρινα) 170

4 Βαλκανικών Σπουδών (με έδρα τη Φλώρινα) 165

5 Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (με έδρα την Κοζάνη) 90

6 Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών (με έδρα την Φλώρινα) 100

21. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (160)

1 Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική (με έδρα τη Λαμία) 80

2 Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης (με έδρα τη Λειβαδιά) 8022. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (410)

1 Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (με έδρα το Αγρίνιο) 140

2 Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (με έδρα το Αγρίνιο) 150

3 Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (με έδρα το Αγρίνιο) 12023. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (2770)

1 Πολιτικών Έργων Υποδομής 85

2 Τοπογραφίας 85

3 Γραφιστικής 85

4 Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων 85

5 Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών 85

6 Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών 85

7 Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 50

8 Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων 85

9 Ηλεκτρονικής 85

10 Πληροφορικής 85

11 Ενεργειακής Τεχνολογίας 85

12 Ναυπηγικής 85

13 Τεχνολογίας τροφίμων 85

14 Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών 85

15 Νοσηλευτικής 170

16 Μαιευτικής 85

17 Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας 85

18 Προσχολικής Αγωγής 85

19 Κοινωνικής Εργασίας 85

20 Ιατρικών Εργαστηρίων 85

21 Ραδιολογίας - Ακτινολογίας 85

22 Οδοντικής Τεχνολογίας 85

23 Οπτικής και Οπτομετρίας 85

24 Φυσικοθεραπείας 85

25 Εργοθεραπείας 85

26 Δημόσιας Υγιεινής 85

27 Αισθητικής και Κοσμητολογίας 85

28 Tουριστικών Επιχειρήσεων 85

29 Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης 85

30 Διοίκησης Επιχειρήσεων 85

31 Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας 85

32 Εμπορίας και Διαφήμισης 85

24. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ (1300)

1 Πολιτικών Δομικών Έργων 80

2 Μηχανολογίας 120

3 Ηλεκτρολογίας 100

4 Ηλεκτρονικής 130

5 Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων 180

6 Αυτοματισμού 120

7 Κλωστοϋφαντουργίας 200

8 Λογιστικής 150

9 Διοίκησης Επιχειρήσεων 120

10 Τουριστικών Επιχειρήσεων (με έδρα τις Σπέτσες) 10025. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (2905)

1 Πολιτικών Έργων Υποδομής 100

2 Ηλεκτρονικής 160

3 Πληροφορικής 120

4 Αυτοματισμού 100

5 Οχημάτων 150

6 Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων (με έδρα το Κιλκίς) 200

7 Φυτικής Παραγωγής 130

8 Ζωϊκής Παραγωγής 120

9 Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων 140

10 Τεχνολογίας Τροφίμων 90

11 Διατροφής και Διαιτολογίας 60

12 Νοσηλευτικής 150

13 Μαιευτικής 80

14 Βρεφονηπιοκομίας 110

15 Φυσικοθεραπείας 95

16 Αισθητικής και Κοσμητολογίας 140

17 Λογιστικής 200

18 Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης 100

19 Ιατρικών Εργαστηρίων 100

20 Τουριστικών Επιχειρήσεων 140

21 Εμπορίας και Διαφήμισης 120

22 Τεχνολογίας Αλιείας- Υδατοκαλλιεργειών (με έδρα τα Μουδανιά) 100

23 Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (με έδρα την Κατερίνη) 20026. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ (3040)

1 Πολιτικών Έργων Υποδομής 160

2 Μηχανολογίας 160

3 Ηλεκτρολογίας 200

4 Νοσηλευτικής 220

5 Κοινωνικής Εργασίας 120

6 Τουριστικών Επιχειρήσεων 210

7 Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων 210

8 Λογιστικής 210

9 Διοίκησης Επιχειρήσεων 270

10 Λογοθεραπείας 100

11 Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων 200

12 Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (με έδρα τον Πύργο) 270

13 Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία (με έδρα την Αμαλιάδα) 200

14 Φυσικοθεραπείας (με έδρα το Αίγιο) 160

15 Μουσειολογίας, Μουσειογραφίας και Σχεδιασμού Εκθέσεων(με έδρα τον Πύργο) 100

16 Οπτικής και Οπτομετρίας (με έδρα το Αίγιο) 130

17 Εμπορίας και Διαφήμισης (με έδρα την Αμαλιάδα) 120

27.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ (4530)

1 Πολιτικών Έργων Υποδομής 250

2 Μηχανολογίας 250

3 Ηλεκτρολογίας 250

4 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 230

5 Φυτικής Παραγωγής 150

6 Ζωϊκής Παραγωγής 250

7 Μηχανικής Βιοσυστημάτων 300

8 Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (με έδρα την Καρδίτσα) 200

9 Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου (με έδρα την Καρδίτσα) 150

10 Νοσηλευτικής 260

11 Ιατρικών Εργαστηρίων 260

12 Τουριστικών Επιχειρήσεων 230

13 Λογιστικής 350

14 Διοίκησης Επιχειρήσεων 250

15 Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων 300

16 Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων (με έδρα τα Τρίκαλα) 200

17 Τεχνολογίας Τροφίμων (με έδρα την Καρδίτσα) 250

18 Διατροφής και Διαιτολογίας (με έδρα την Καρδίτσα) 200

19 Πολιτικών Δομικών Έργων (με έδρα τα Τρίκαλα) 200

28.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ (4130)

1 Πολιτικών Δομικών Έργων 250

2 Μηχανολογίας 230

3 Ηλεκτρολογίας 240

4 Ηλεκτρονικής (με έδρα τα Χανιά) 210

5 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων 260

6 Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος(με έδρα τα Χανιά) 180

7 Φυτικής Παραγωγής 200

8 Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας 150

9 Νοσηλευτικής 220

10 Κοινωνικής Εργασίας 250

11 Διοίκησης Επιχειρήσεων 250

12 Τουριστικών Επιχειρήσεων 200

13 Λογιστικής 340

14 Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής (με έδρα το Ρέθυμνο) 150

15 Διατροφής και Διαιτολογίας (με έδρα τη Σητεία) 200

16 Εμπορίας και Διαφήμισης (με έδρα την Ιεράπετρα) 350

17 Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής (με έδρα τον Αγ. Νικόλαο) 270

18 Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων (με έδρα τον Αγ. Νικόλαο) 18029. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ (2885)

1 Μηχανολογίας 300

2 Ηλεκτρολογίας 300

3 Βιομηχανικής Πληροφορικής 300

4 Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου 305

5 Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (με έδρα τη Δράμα) 150

6 Λογιστικής 500

7 Διοίκησης Επιχειρήσεων 330

8 Διαχείρισης Πληροφοριών 300

9 Αρχιτεκτονική Τοπίου (με έδρα τη Δράμα) 150

10 Νοσηλευτικής ( με έδρα το Διδυμότειχο) 150

11 Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών (με έδρα τη Δράμα) 10030. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (5920)

1 Μηχανολογίας 350

2 Ηλεκτρολογίας 350

3 Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος 300

4 Φυτικής Παραγωγής (με έδρα τη Φλώρινα) 200

5 Ζωϊκής Παραγωγής (με έδρα τη Φλώρινα) 300

6 Λογιστικής 500

7 Διοίκησης Επιχειρήσεων 550

8 Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων (με έδρα τη Φλώρινα) 350

9 Βιομηχανικού Σχεδιασμού 350

10 Διεθνούς Εμπορίου(με έδρα την Καστοριά) 450

11 Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας (με έδρα την Καστοριά) 420

12 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης (Κοζάνη) 300

13 Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών (Κοζάνη) 370

14 Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία (με έδρα τα Γρεβενά) 300

15 Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών (με έδρα την Καστοριά) 360

16 Μαιευτικής 120

17 Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (με έδρα τα Γρεβενά) 200

18 Επιχειρησιακής Πληροφορικής (με έδρα τα Γρεβενά) 15031.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (2030)

1 Μηχανολογίας 260

2 Ηλεκτρολογίας 190

3 Αυτοματισμού 350

4 Λογιστικής 430

5 Διοίκησης Επιχειρήσεων 350

6 Τεχνολογίας Αεροσκαφών 140

7 Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (με έδρα τη Θήβα) 31032.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ (1860)

1 Πολιτικών Δομικών Έργων 260

2 Μηχανολογίας 200

3 Πληροφορικής και Επικοινωνιών 250

4 Λογιστικής 450

5 Διοίκησης Επιχειρήσεων 350

6 Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας 200

7 Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων 150

33. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ( 2330)

1 Υδατοκαλλιεργειών και Αλιευτικής Διαχείρισης 200

2 Διοίκησης Κοινωνικών - Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων 300

3 Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας 230

4 Λογιστικής 450

5 Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων 250

6 Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία 450

7 Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων (με έδρα τη Ναύπακτο) 310

8 Αυτοματισμού 140

34. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (2090)

1 Φυτικής Παραγωγής 250

2 Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας 350

3 Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας 200

4 Τοπικής Αυτοδιοίκησης 320

5 Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής 300

6 Τεχνολογίας Τροφίμων 270

7 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (με έδρα τη Σπάρτη) 300

8 Λογοθεραπείας 100

35.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ (1700)

1 Ηλεκτρολογίας 350

2 Ηλεκτρονικής 260

3 Νοσηλευτικής 250

4 Φυσικοθεραπείας 130

5 Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (με έδρα το Καρπενήσι) 150

6 Εμπορίας και Διαφήμισης (με έδρα την Άμφισσα) 300

7 Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών 260

36.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ (3570)

1 Φυτικής Παραγωγής (με έδρα την Άρτα) 200

2 Ζωϊκής Παραγωγής (με έδρα την Άρτα) 250

3 Ανθοκομίας - Αρχιτεκτονικής Τοπίου (με έδρα την Άρτα) 160

4 Νοσηλευτικής (με έδρα τα Ιωάννινα) 300

5 Βρεφονηπιοκομίας (με έδρα τα Ιωάννινα) 300

6 Iχθυοκομίας - Αλιείας (με έδρα την Ηγουμενίτσα) 200

7 Τουριστικών Επιχειρήσεων (με έδρα την Ηγουμενίτσα) 250

8 Λογιστικής (με έδρα την Πρέβεζα) 420

9 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (με έδρα την Άρτα) 420

10 Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο (με έδρα την Ηγουμενίτσα) 300

11 Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής (με έδρα την Πρέβεζα) 320

12 Λογοθεραπείας (με έδρα τα Ιωάννινα) 250

13 Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής (με έδρα την Άρτα) 200

37.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (2350)

1 Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας και Τροφίμων (με έδρα το Αργοστόλι) 350

2 Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων (με έδρα το Ληξούρι) 300

3 Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία (Λευκάδα) 330

4 Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας (με έδρα τη Ζάκυνθο) 300

5 Διοίκησης Επιχειρήσεων (με έδρα το Ληξούρι) 350

6 Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας (με έδρα το Αργοστόλι) 350

7 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (με έδρα τη Λευκάδα) 200

8 Προστασίας και Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς (με έδρα τη Ζάκυνθο) 170

38. ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΑΣ (235)

1 Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών 120

2 Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων 115

39. ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (150)

1 Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών 100

2 Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων 50

40. ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (110)

1 Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών 60

2 Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής 50

41. ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (130)

1 Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών 50

2 Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής 80

42. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (380)

1 Εκπαιδευτικών Πολιτικών Δομικών Έργων 80

2 Εκπαιδευτικών Μηχανολογίας 80

3 Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολογίας 80

4 Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικής 80

5 Εκπαιδευτικών Πολιτικών Έργων Υποδομής 60

43.ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ(ΑΣΤΕ) (150)

1 Ανώτερη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου (ΑΣΤΕΡ) 90

2 Ανώτερη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων Αγ. Νικολάου (ΑΣΤΕΑΝ) 60
Διαβάστε Περισσότερα...