Τρίτη, 9 Απριλίου 2013

Τι προτείνεται να ισχύσει με Προεδρικό Διάταγμα στον Κυπαρισσιακό Κόλπο

Για δημόσια διαβούλευση αναμένεται να δοθεί το προσεχές διάστημα το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με τίτλο «Χαρακτηρισμός των χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών των “GR 2330005: Θίνες και παραλιακό Δάσος Ζαχάρως, Στροφυλιά, Κακόβατος” και “GR 2330008: Θαλάσσια περιοχή Κόλπου Κυπαρισσίας: Ακρ. Κατάκολο – Κυπαρισσία” ως “Περιφερειακό Πάρκο Λίμνης Καϊάφα και Θαλάσσιας περιοχής Κόλπου Κυπαρισσίας” και ίδρυση Διεύθυνσης Συντονισμού τους». Όπως αναφέρεται στο Σχέδιο του Π.Δ.:................................................ «Σκοπός του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος είναι η επαρκής προστασία τόσο από φυσικές αιτίες υποβάθμισης όσο και από ανθρώπινες ενέργειες, επεμβάσεις και δραστηριότητες και η διατήρηση και διαχείριση της φύσης και του τοπίου, ως φυσικής κληρονομιάς και πολύτιμου εθνικού πόρου των χερσαίων, ηπειρωτικών και θαλάσσιων τμημάτων των περιοχών “Θίνες και παραλιακό Δάσος Ζαχάρως, Λίμνη Καϊάφα, Στροφιλιά, Κακόβατος” με κωδικό GR 2330005 και “Θαλάσσια περιοχή Κόλπου Κυπαρισσίας: Ακρ. Κατάκολο – Κυπαρισσία” με κωδικό GR 2330008, που διακρίνονται για τη μεγάλη βιολογική, οικολογική, φυτογεωγραφική, ζωολογική, αισθητική, επιστημονική, γεωμορφολογική, πολιτιστική και εκπαιδευτική τους αξία, με το χαρακτηρισμό τους ως Περιφερειακό Πάρκο σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 19 του Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α’/1986), όπως αυτά αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του Ν. 3937/2011 “Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 60 Α’/31.03.2011)». Συγκεκριμένα, για την Ειδική Ζώνη Διατήρησης, ΕΖΔ – 1: «Θαλάσσια Ειδική Ζώνη Διατήρησης Κόλπου Κυπαρισσίας», αναφέρεται: «Στόχος διαχείρισης και προστασίας για την περιοχή αυτή είναι η διατήρηση της οικολογικής αξίας του θαλάσσιου οικοσυστήματος ως ενδιαιτήματος του προστατευόμενου και απειλούμενου είδους Caretta caretta (Θαλάσσια χελώνα καρέττα), η διατήρηση των υποθαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων και ιδιαίτερα του οικοτόπου προτεραιότητας “1120* - Εκτάσεις θαλάσσιου βυθού με βλάστηση Posidonia (Posidonia oceanica)”, η προστασία του αυστηρά προστατευόμενου είδους Posidonia oceanica, η προστασία της ακτογραμμής από τη διάβρωση και η προστασία και διαχείριση των αλιευτικών πόρων». Για την Ειδική Ζώνη Διατήρησης, ΕΖΔ – 1 «Θαλάσσια Ειδική Ζώνη Διατήρησης Κόλπου Κυπαρισσίας», εκτός των προαναφερόμενων στην παράγραφο 2 γενικών όρων του Περιφερειακού Πάρκου, ισχύουν τα κάτωθι: α) Αλιεία: Η ισχύουσα νομοθεσία και νομοθετικές ρυθμίσεις σχετικά με την αλιεία χαρακτηρίζονται επαρκείς και δε φαίνεται να απαιτούνται πρόσθετες. Θα πρέπει να εφαρμοσθούν αυστηρά οι ισχύοντες περιορισμοί στη δραστηριότητα της μηχανότρατας (όριο ισοβαθούς 50 μ. και απόσταση 1,5 ν.μ. από την ακτή), δεδομένου ότι με βάση αυτούς η αλίευση με μηχανότρατα δεν επιτρέπεται εντός της «Θαλάσσιας Ειδικής Ζώνης Διατήρησης Κόλπου Κυπαρισσίας». β) Κολύμβηση: Επιτρέπεται η ημερήσια επίσκεψη και η ελεύθερη χρήση της «Θαλάσσιας Ειδικής Ζώνης Διατήρησης Κόλπου Κυπαρισσίας», καθώς και του αιγιαλού και της παραλίας για κολύμβηση και αναψυχή, εφόσον δεν παραβιάζεται ο προορισμός τους ως κοινόχρηστων αγαθών και δεν επέρχεται αλλοίωση στη φυσική μορφολογία και τα βιοτικά στοιχεία τους. γ) Θαλάσσια αναψυχή: Για τα θαλάσσια μηχανοκίνητα μέσα αναψυχής ισχύουν οι κείμενες διατάξεις. Επιπρόσθετα, η ταχύτητα των σκαφών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 6 ν.μ./ώρα, σε ζώνη ενός τουλάχιστον ναυτικού μιλίου από την ακτή, για το χρονικό διάστημα από τον Απρίλιο έως και τον Οκτώβριο, ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος πρόσκρουσης στις θαλάσσιες χελώνες. Στο Άρθρο 3 «Επιτρεπόμενες χρήσεις και δραστηριότητες – Γενικοί Όροι, περιορισμοί και μέτρα προστασίας», μεταξύ άλλων αναφέρεται: Για το σύνολο της έκτασης της περιοχής «Περιφερειακό Πάρκο Λίμνης Καϊάφα και Θαλάσσιας Περιοχής Κόλπου Κυπαρισσίας» εφαρμόζονται οι όροι και περιορισμοί που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 1650/86, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του Ν.3937/2011, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (ΦΕΚ 289 Α, 29/12/1979) όπως ισχύει, τις διατάξεις του Ν.Δ. 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικος της Χώρας», του ν. 1734/1987 «Βοσκότοποι και ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με κτηνοτροφική αποκατάσταση και με άλλες παραχωρήσεις καθώς και θεμάτων που αφορούν δασικές εκτάσεις», όπως τα ανωτέρω νομοθετήματα ισχύουν σήμερα, καθώς και τις διατάξεις του Π.Δ. 67/1981 (ΦΕΚ Α΄43) «Περί προστασίας της αυτοφυούς χλωρίδος και αγρίας πανίδος και καθορισμού διαδικασίας συντονισμού και ελέγχου της ερεύνης επ’ αυτών». Εκτός των μέχρι σήμερα ισχυουσών προστατευτικών διατάξεων, στο σύνολο της περιοχής «Περιφερειακό Πάρκο Λίμνης Καϊάφα και Θαλάσσιας Περιοχής Κόλπου Κυπαρισσίας» προτείνεται να ισχύσουν οι κάτωθι γενικοί όροι, περιορισμοί και μέτρα προστασίας: α) Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις διατηρούν το δασικό τους χαρακτήρα και διέπονται από τη δασική νομοθεσία (Ν.Δ. 86/69, Ν. 998/79, Ν. 3208/2003, Ν. και λοιπές νομοθετικές ρυθμίσεις). β) Δεν επιτρέπεται η κίνηση τροχοφόρων εκτός των υφιστάμενων δρόμων. Κατ’ εξαίρεση να επιτρέπεται μόνον αν η κίνηση αυτή πραγματοποιείται για την άσκηση των επιτρεπόμενων παραγωγικών δραστηριοτήτων σε ιδιωτικές εκτάσεις, για εργασίες προστασίας και διαχείρισης και τη φύλαξη της περιοχής. Οι όροι κυκλοφορίας των οχημάτων (αγροτικών κ.λπ.) θα εξειδικεύονται στον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας. γ) Δεν επιτρέπονται οι παντός τύπου εξορυκτικές δραστηριότητες όπως είναι η εγκατάσταση και λειτουργία λατομείων, μεταλλείων, λιγνιτωρυχείων. δ) Δεν επιτρέπεται η ελεύθερη κατασκήνωση. Κατ’ εξαίρεση να επιτρέπεται αν εξυπηρετεί επιστημονικούς σκοπούς ή τη φύλαξη και παρακολούθηση της περιοχής και κατόπιν ενημέρωσης της Διεύθυνσης Συντονισμού (που στην ουσία αποτελεί το Φορέα Διαχείρισης). ε) Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων. στ) Δεν επιτρέπεται η απόρριψη απορριμμάτων ή η τοποθέτηση σκουπιδιών σε χώρους άλλους από τους κάδους ή τα δοχεία απορριμμάτων και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο ρύπανση του χώρου γενικά. Τυχόν υπάρχοντα απορρίμματα στην περιοχή θα πρέπει να απομακρυνθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες και να γίνει περιβαλλοντική αποκατάσταση των θιγόμενων χώρων. ζ) Δεν επιτρέπεται η συλλογή φυτών και σπόρων, η κοπή, εκρίζωση, υλοτομία, κάψιμο και γενικά η με κάθε τρόπο νέκρωση δεντροστοιχιών, θαμνοστοιχιών και μεμονωμένων δέντρων και θάμνων που βρίσκονται σε δημόσιες εκτάσεις. Κατ’ εξαίρεση, οι παραπάνω ενέργειες να επιτρέπονται αν περιλαμβάνονται σε επιτρεπόμενες δράσεις από εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης ή για λόγους ασφαλείας, κατόπιν ειδικής άδειας που θα εκδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. η) Δεν επιτρέπεται η θανάτωση, σύλληψη, αιχμαλωσία και οποιαδήποτε μεταχείριση των ειδών της πανίδας καθώς και η συλλογή αυγών. Κατ’ εξαίρεση να επιτρέπονται: ι) οι παραπάνω δράσεις εφόσον εξυπηρετούν σκοπούς επιστημονικής έρευνας ή σκοπούς διατήρησης προστατευόμενων ειδών κατόπιν ειδικής έγκρισης από την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία, ιι) η σύλληψη τραυματισμένων ή ασθενών ατόμων ειδών πανίδας με σκοπό την άμεση μεταφορά τους για περίθαλψη, ιιι) η καταπολέμηση ειδών που οι πληθυσμοί τους έχουν αυξηθεί υπέρμετρα εις βάρος πληθυσμών προστατευόμενων ειδών, καθώς και η καταπολέμηση εισαχθέντων ξενικών ειδών κατόπιν ειδικής μελέτης. θ) Δεν επιτρέπονται οι εργασίες εγκιβωτισμού των εκβολών των μικρορεμάτων: ι) Επιτρέπονται μόνο πινακίδες σήμανσης των οδών του υπ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθώς και πινακίδες για την οριοσήμανση των προστατευόμενων ζωνών και την ενημέρωση των επισκεπτών. Η ρύθμιση αυτή αποσκοπεί στη διατήρηση και βελτίωση της αισθητικής αξίας της περιοχής και στη δημιουργία ενός ελκυστικού τοπίου, προϋπόθεση για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων οικοτουρισμού – αγροτουρισμού, ια) Δεν επιτρέπεται το κυνήγι με οποιοδήποτε μέσο καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους σε ζώνη εύρους 500 μ. περιμετρικά των οργανωμένων και λειτουργούντων χώρων ήπιας αναψυχής, όπως μονοπάτια, παρατηρητήρια, σημεία θέας κ.λπ. Η ρύθμιση αυτή αποσκοπεί στη διατήρηση της εκπαιδευτικής και αναψυχικής αξίας των χώρων αυτών, καθώς και στην ασφάλεια των επισκεπτών. Στον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας εξειδικεύονται θεματικά ή και χωρικά οι όροι και περιορισμοί στις επιτρεπόμενες χρήσεις γης, την εγκατάσταση και άσκηση επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων, καθώς και την εκτέλεση των επιτρεπόμενων έργων. Σημειώνουμε πως στο Σχέδιο του Π.Δ., με σκοπό τη διατήρηση της θαλάσσιας χελώνας καρέττα καρέττα, εκτός των προαναφερόμενων στην παράγραφο 2 γενικών όρων του Περιφερειακού Πάρκου και των όρων της παραγράφου 3Α, προτείνεται να ισχύσουν μια σειρά από προβλέψεις, περιορισμοί, απαγορεύσεις, όροι και προϋποθέσεις για έργα και δραστηριότητες σε περιοχές ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας. Επιμέλεια: Ηλίας Γιαννόπουλος - ΘΑΡΡΟΣ