Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2008

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Η Μονάδα Εφηβικής Υγείας, Β’ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών , με την επιστημονική συνεργασία του ΚΕΑΤ - Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών διοργανώνει τον πρώτο κύκλο ετήσιων επιμορφωτικών σεμιναρίων στην Ειδική Αγωγή διάρκειας τετρακοσίων (400) ωρών, από 15 Νοεμβρίου 2008 έως 24 Μαΐου 2009.

Στόχος του σεμιναρίου είναι η επιμόρφωση και εξειδίκευση των εκπαιδευτικών ώστε να αναβαθμιστεί το επίπεδο της εκπαίδευσης των ανάπηρων μαθητών και μαθητριών και να βελτιωθούν οι συνθήκες ένταξης των παιδιών με αναπηρία στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Το πρόγραμμα θα εστιάζει στη παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο θα υλοποιηθεί δε σε δεκαεννέα (19) Σαββατοκύριακα των είκοσι (20) διδακτικών ωρών έκαστο. Θα υπάρχει και μία φάση ανατροφοδότησης (είκοσι (20) ωρών) σε συγκεκριμένη εργασία που θα εκπονήσει κάθε επιμορφούμενος με συγκεκριμένο επόπτη.

Παράλληλα υπάρχει η δυνατότητα για όσους το επιθυμούν δημιουργίας τμήματος διδασκαλίας γραφής BRAILLE.

Αναλυτικό πρόγραμμα του σεμιναρίου θα αναρτηθεί εντός των προσεχών ημερών.

Το κόστος παρακολούθησης καθορίζεται στα 2.250,00 €.

Υπεύθυνος επικοινωνίας για δηλώσεις συμμετοχής:
Κύριος Γιώργος Κορμάς

τηλ. 210 6528142, 6948 058304, 6977 194024 Email:
info@eidikiagogi.gr