Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011

Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης στον Δήμο Τριφυλίας


Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης στο Δήμο Τριφυλίας θα επιλέξει το Δημοτικό Συμβούλιο στη σημερινή του συνεδρίαση στις 6μμ.

Στη θέση αυτή επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, δε μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής, ενώ ισχύουν τα κωλύματα και ασυμβίβαστα που ισχύουν στο άρθρο 14 του Ν.3852/2010.

Η θητεία του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης ακολουθεί......................

τη θητεία των δημοτικών αρχών, δηλαδή κατά την παρούσα περίοδο η θητεία καλύπτει το χρονικό διάστημα μέχρι τις 31.08.2014, ενώ τα καθήκοντά του είναι αυτά που περιγράφονται αναλυτικά στις διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 77 του Ν.3852/2010.

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης λαμβάνει αντιμισθία ισόποση με την αντιμισθία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς δε την καταστατική του θέση και τις ευθύνες του ισχύουν οι σχετικές διατάξεις για τους δημοτικούς συμβούλους.

Η επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης θα γίνει από το Δημοτικό Συμβούλιο Δελφών στη συνεδρίασή του της Δευτέρας 28ης.02.2011 (ώρα 18.00) και η απόφαση θα ληφθεί με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Αν δεν επιτευχθεί η επιλογή, η ψηφοφορία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια συνεδρίαση με την ίδια πλειοψηφία, καθώς η 28η.02 είναι η καταληκτική ημερομηνία για την επιλογή του.

Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, έως και σήμερα και ώρα 6μμ (ώρα έναρξης της συνεδρίασης του Δ.Σ.).

Ο Συμπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες του δήμου, δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερόμενους.

Η υποβολή καταγγελίας ή αναφοράς στο Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης δεν αναιρεί τη σχετική αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη ως ανεξάρτητης αρχής, ούτε τις αρμοδιότητες άλλων ελεγκτικών οργάνων και αρχών, καθώς και του Ελεγκτή Νομιμότητας.

Ο Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης συντάσσει ετήσια έκθεση. Η ετήσια έκθεση παρουσιάζεται από τον ίδιο και συζητείται στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για τον απολογισμό της δημοτικής αρχής κατά τις διατάξεις του άρθρου 217 του Κ.Δ.Κ., εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της.

Ο Συμπαραστάτης μπορεί επίσης να προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής του, όσο και επ’ ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη υποβάλλονται στον δήμαρχο και κοινοποιούνται στο δημοτικό συμβούλιο και στον γενικό γραμματέα του δήμου. Τόσο η ετήσια έκθεση όσο και οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου με φροντίδα των δημοτικών υπηρεσιών.