Τρίτη, 24 Μαρτίου 2009

"Ταμπάνι" από την Κομισιόν - Ζητά νέα, μόνιμα μέτρα από την Ελλάδα...


Νέο "ταμπάνι" έριξε στην χώρα μας η Κομισιόν...

Ζητά τη λήψη νέων, μόνιμων μέτρων το 2010 για τη μείωση του ονομαστικού ελλείμματος «σαφώς κάτω από την τιμή αναφοράς του 3% του ΑΕΠ μέχρι το τέλος του έτους» με σκοπό την ανάκτηση των απωλειών ανταγωνιστικότητας και την αντιμετώπιση των υφιστάμενων εξωτερικών ανισορροπιών.

Στην πρόταση σύστασης προς το Συμβούλιο υπουργών δίνεται στις ελληνικές αρχές προθεσμία έξι μηνών, δηλαδή μέχρι τις 24 Οκτωβρίου, ώστε να παρουσιάσουν με ποιο τρόπο θα μειωθεί το έλλειμμα το 2010 κάτω από το όριο που θέτει το Σύμφωνο Σταθερότητας.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Κομισιόν.........


έχοντας ανέλθει σε 3,5% του ΑΕΠ το 2007, το δημόσιο έλλειμμα της Ελλάδας υπολογίζεται σε 3,7% του ΑΕΠ το 2008, υπερβαίνοντας έτσι την τιμή αναφοράς του 3% και τα δύο έτη. Το έλλειμμα αναμένεται ότι θα παραμείνει υψηλότερο από 3% το 2009 και θα υπερβεί το 4% το 2010 εφόσον δεν υπάρξει καμία αλλαγή της πολιτικής.

Λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες μακροοικονομικές ανισορροπίες και την τρέχουσα επαναξιολόγηση των κινδύνων στις χρηματαγορές, που ασκούν περαιτέρω πίεση στον υψηλό φόρτο του χρέους, καθώς επίσης και το μέγεθος της απαραίτητης αναπροσαρμογής που είναι σχετικά μικρό, φαίνεται ότι ενδείκνυται η ταχεία διόρθωση του ελλείμματος έως το 2010.

Η Επιτροπή συνιστά ως εκ τούτου στο Συμβούλιο να ενισχύσει η Ελλάδα τη δημοσιονομική διόρθωση το 2009 με τον διαρκή περιορισμό των δαπανών. Στη συνέχεια, η χώρα θα πρέπει να θεσπίσει πρόσθετα μόνιμα μέτρα το 2010 για τη μείωση του ονομαστικού ελλείμματος σαφώς κάτω από την τιμή αναφοράς του 3% του ΑΕΠ μέχρι το τέλος του έτους με σκοπό την ανάκτηση των απωλειών ανταγωνιστικότητας και την αντιμετώπιση των υφιστάμενων εξωτερικών ανισορροπιών.

Η Ελλάδα θα πρέπει επίσης να καταβάλει προσπάθειες για τον έλεγχο των άλλων παραγόντων, εκτός των καθαρών δανειακών αναγκών, που συμβάλλουν στη μεταβολή των επιπέδων του δημόσιου χρέους, καθώς επίσης και για τη βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας των οικονομικών δεδομένων και ιδίως των δεδομένων του δημοσίου.

Τέλος, η Ελλάδα καλείται να βελτιώσει την ποιότητα και την διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών της και, με σκοπό την ανάκτηση των απωλειών ανταγωνιστικότητας και την αντιμετώπιση των υφιστάμενων εξωτερικών ανισορροπιών, να εφαρμόσει επειγόντως τολμηρές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.

Η πρότασή σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Συμβούλιο θα συζητηθεί κατά τις άτυπες συνεδριάσεις του Eurogroup και του Συμβουλίου υπουργών οικονομίας της ΕΕ στις 3 και 4 Απριλίου στην Πράγα, ενώ η τυπική υιοθέτηση της σύστασης θα γίνει από το Συμβούλιο στις 24 Απριλίου.