Τρίτη, 31 Μαρτίου 2009

«Ο Πολιτισμός στο ΕΣΠΑ 2007 - 2013»


Επιμορφωτική διημερίδα με θέμα «Ο Πολιτισμός στο ΕΣΠΑ 2007 - 2013» θα πραγματοποιηθεί από το Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Πελοποννήσου (ΠΙΝΕΠ) στην Τρίπολη στις 11 και 12 Μαΐου και απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Σκοπός του προγράμματος είναι...........


να ενημερωθούν οι Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τις ευκαιρίες πολιτιστικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της νέας προγραμματιστικής περιόδου (2007 - 2013) τόσο σε ό,τι αφορά στο φυσικό αντικείμενο, όσο και στη διαχειριστική επάρκεια δικαιούχων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού και των εποπτευόμενων από αυτό Φορέων, στελέχη του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) και στους εργαζόμενους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού. Είναι διάρκειας 12 ωρών και το θεματολόγιο του περιλαμβάνει: Το ΕΣΠΑ(2007 - 2013) δομή, σκοπός και στόχοι. Ο Πολιτισμός στα τομεακά ΕΠ του ΕΣΠΑ. Ευκαιρίες - προοπτικές, διαχειριστική επάρκεια δικαιούχων. Τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ): Προτάσεις για αξιοποίηση έργων Πολιτισμού και Τουρισμού. Διαχειριστική επάρκεια δικαιούχων. Προτάσεις για την υλοποίηση έργων από Εφορείες Αρχαιοτήτων. Παράθεση καλών πρακτικών από το Γ’ ΚΠΣ. Αξιοποίηση της προϋπάρχουσας εμπειρίας.

Έντυπα αιτήσεων συμμετοχής για τα επιμορφωτικά προγράμματα διατίθενται από τη γραμματεία του ΠΙΝΕΠ Πελοποννήσου (Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης, Τρίπολη, τηλ. 2713 602308 και 2713 602314-15 ) ή και ηλεκτρονικά στο site www.ekdd.gr.

Η παρακολούθηση οδηγεί στην απόκτηση Βεβαίωσης Παρακολούθησης.


Εφημερίδα "ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ" - kalnews.gr