Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2008

Από την πλειοψηφία του Δ.Σ. Κυπαρισσίας για τη δημοπρασία των δικτύων αποχέτευσης, ίδια "πολιτική" απόφαση... που έχει, ήδη, ακυρωθεί!


Συνέβη ακόμη και.. αυτό στην προχθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κυπαρισσίας:

Η πλειοψηφία του Σώματος, για δεύτερη φορά στο ίδιο θέμα, «έγραψε στα παλαιότερα των υποδημάτων της» την νομιμότητα, λαμβάνοντας ξανά, νέα «πολιτική απόφαση», ίδια, όμως, με την προηγούμενη που έχει ακυρωθεί.

Η απόφαση είχε ακυρωθεί από την αρμόδια Ειδική Επιτροπή του Άρθρου 152 Ν.3463/2006 της Περιφέρειας Πελοποννήσου σχετικά με τη δημοπρασία του έργου «Έργα Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Κυπαρισσίας (Αποχετευτικό Δίκτυο Νοτιοδυτικού παραλιακού τμήματος Κυπαρισσίας)», το αποτέλεσμα αυτής και ενστάσεις που είχαν υποβληθεί!

Πιο συγκεκριμένα, η πλειοψηφία των Δημοτικών Συμβούλων (όλοι οι παρόντες της Συμπολίτευσης και ο Γ. Γκότσης της Αντιπολίτευσης) αποφάσισαν τη «λήψη νέας απόφασης επί της εξέτασης των ενστάσεων κατά των 1(α) και 1(β) πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου Έργα Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Κυπαρισσίας (Αποχετευτικό Δίκτυο Νοτιοδυτικού Παραλιακού Τμήματος Κυπαρισσίας ύστερα από την ακυρωτική απόφαση με αριθ.85//38/3-11-2008 της επιτροπής 152 του Ν. 3463/06», όπως ήταν ακριβώς και το θέμα στην ημερήσια διάταξη, παίρνοντας, ωστόσο την ίδια ακριβώς «πολιτική» απόφαση με την ήδη ακυρωθείσα, υπ’ αριθ 159/2008 προηγούμενη «πολιτική» τους απόφαση με την οποία σχετικά με τις ενστάσεις εταιριών για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας για τα αποχετευτικά δίκτυα στη νοτιοδυτική παραλία της πόλης, έκαναν δεκτές, ξανά, τις ενστάσεις 2 εταιριών, των «Η. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε.» και «Κ/Ξ ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΡΔΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» και απέρριψαν, ξανά, την ένσταση της «ΙΩΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» χωρίς καμία απολύτως αιτιολογία που να στηρίζεται σε συγκεκριμένες διατάξεις, παρατύπως, παρά το Νόμο και σε πλήρη αντίθεση με την επαρκώς αιτιολογημένη και εμπεριστατωμένη Γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και «αλλάζοντας» το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας για τα αποχετευτικά δίκτυα στη νοτιοδυτική παραλία της πόλης!

Και αυτό, παρόλο που σε προηγούμενη συνεδρίαση, με την 186/2007 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για τον ίδιο λόγo, είχαν απορρίψει προσφορά και αποκλείσει εταιρία που είχε λάβει μέρος στο διαγωνισμό για το Βιολογικό Καθαρισμό.

Έκαναν δεκτή την ένσταση
Θυμίζουμε ότι, στις 25 Ιουλίου 2007 με την υπ. αριθμ. 186/2007 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κυπαρισσίας είχαν κάνει δεκτή ένσταση της Κ/Ξ ΕΓΝΩΝ Α.Τ.Ε. – ΙΩΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. κατά της συμμετοχής της Ε.Ε. «ΑΓΑΚΛΕΙΤΟΣ Α.Τ.Ε.» γιατι στην υπεύθυνη δήλωση που είχε καταθέσει δεν είχε καταγράψει τα δικαιολογητικά, που δεν χωρούσαν στην πρώτη σελίδα, στην πίσω όψη, αλλά σε άλλη σελίδα, σε ξεχωριστό φύλλο, το οποίο είχε συρράψει στην Υ.Δ. και απέρριψαν την προσφορά της γιατι αυτό δεν ήταν σύμφωνα με το Νόμο.
Ένας από τους λόγους που η Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου των δικτύων αποχέτευσης στη νοτιοδυτική παραλία, απέρριψε τις προσφορές των δύο εταιριών καθώς και τις ενστάσεις τους ήταν ίδιος με αυτόν για την «ΑΓΑΚΛΕΙΤΟΣ Α.Τ.Ε.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, όμως, άλλα είπαν και ψήφισαν τον Ιούλιο του 2007 και άλλα το 2008, για το ίδιο θέμα, δηλαδή εφάρμοσαν δύο μέτρα και δύο σταθμά…
Στη μία περίπτωση ίσχυσε ο Νόμος, στην άλλη, ξανά τώρα, όχι!!! Γιατί, άραγε???... Μα…, για πολιτικούς λόγους, όπως χαρακτηριστικά είπαν, τουλάχιστον 8-10 φορές, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Συμπολίτευσης Γρηγόρης Γκότσης και Γιάννης Σταθόπουλος. «Είναι, λένε, πολιτικό όργανο και παίρνουν πολιτική απόφαση!».
Ειλικρινά, μόνο στο Δ.Σ. Κυπαρισσίας ακούγονται τέτοιες εκφράσεις και παίρνονται τέτοιες αποφάσεις για δημοπρασία και το αποτέλεσμα αυτής. Είναι, νομίζω, πανελλήνια, για να μην πω, παγκόσμια «πρωτοτυπία»…
Και όλα αυτά, τη στιγμή που ήδη έχει ακυρωθεί η προηγούμενη «πολιτική» τους απόφαση!!!
Σαν δικαιολογία που όμως είναι «προφάσεις εν αμαρτίες», ο κ. Σαμπαζιώτης και οι Σύμβουλοί του ισχυρίστηκαν ότι ακυρώθηκε η προηγούμενή τους «πολιτική» απόφαση γιατί, τάχα, δεν ήταν αιτιολογημένη και ότι τώρα, στην νέα που όμως είναι ίδια με την προηγούμενη θα αιτιολογήσουν αφού, όπως είπαν, δεν είναι, κατ’ αυτούς, ουσιαστικός λόγος, ο μη νόμιμος - λανθασμένος τρόπος συμπλήρωσης της Υ.Δ.

Η θέση της Αντιπολίτευσης
Από την Αντιπολίτευση ο Δημοτικός Σύμβουλος Σωτήρης Γιαννόπουλος σημείωσε πως η προηγούμενη «πολιτική» απόφασή τους, μετά από ένσταση εταιρίας εξετάστηκε και ακυρώθηκε από την αρμόδια Ειδική Επιτροπή της Περιφέρειας της οποίας Πρόεδρος είναι Εφέτης και Μέλος που εισηγήθηκε την ακύρωσή της Δικαστικός Αντιπρόσωπος. Εκτός από αυτό και ο Δντης της Δνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης της Περιφέρειας στην Καλαμάτα σε επίσημο έγγραφό του προς την Επιτροπή αναφέρει ξεκάθαρα πως αν εκδίκαζε την προσφυγή της εταιρίας «ΙΩΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» θα ακύρωνε την «πολιτική» απόφαση του Δ.Σ. αφού ο τρόπος συμπλήρωσης της Υπεύθυνης Δήλωσης από την εταιρία «Η. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε.» δεν ήταν σύμφωνα με τον Νόμο που ορίζεται σαφέστατα πως αυτή συμπληρώνεται. Και επιπλέον, η Ειδική Επιτροπή εξέτασε όλο το φάκελο με όλα τα στοιχεία, ακόμα και το έγγραφο του Δημάρχου που δικαιολογούσε τον μη νόμιμο – λανθασμένο τρόπο συμπλήρωση της Υ.Δ. και αφού σκέφτηκε σύμφωνα με τον Νόμο, ακύρωσε την απόφαση.
Μάλιστα ο κ. Γιαννόπουλος τόνισε πως κακώς μπήκε στην ημερήσια διάταξη και συζητείται στο Σώμα το θέμα αφού αν με την ακυρωτική απόφαση διαφωνεί η εταιρία «Η. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε.» μπορεί να προσφύγει κατά της ακυρωτικής απόφασης της Ειδικής Επιτροπής, όπως ο Νόμος ορίζει. Στο Δ.Σ. δεν έπρεπε καν να επανέλθει το θέμα. Έπρεπε με βάση την απόφαση της Ειδικής Επιτροπής να κινηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται για να ξεκινήσει το έργο. Ακόμη ο κ. Γιαννόπουλος κατηγόρησε τη Δημοτική Αρχή πως με όλα αυτά που κάνει στο συγκεκριμένο θέμα, πολλά ακούγονται και πολλά μπορεί να σκεφτεί κανείς, είτε για προεκλογικά γραμμάτια που εξοφλούνται, είτε για πιέσεις πολιτικές και άλλες, είτε για το ότι είναι πολλά τα λεφτά…, πράγμα που δεν θέλει να πιστέψει, όπως είπε, και τόνισε πως "το μόνο που θα καταφέρετε είναι να κινδυνεύσει να μην γίνει το έργο!".
Τελικά, τη λήψη νέας, αλλά ίδιας με την προηγούμενη (που ακυρώθηκε) για το ίδιο θέμα «πολιτικής» απόφασης ψήφισαν οι Σύμβουλοι της Συμπολίτευσης και ο Γ. Γκότσης της Αντιπολίτευσης και μειοψήφισαν οι παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι της Αντιπολίτευσης Σωτήρης Γιαννόπουλος, Θεώνη Αδαμοπούλου και Γιάννης Κατσαργύρης που θεωρούν ότι δεν έπρεπε καν να συζητηθεί το θέμα στο Δ.Σ. και λευκό (που είναι αρνητική ψήφος) ψήφισε ο Σωτήρης Τσίγγανος.


Εφημερίδα "ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ"